sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Ratusza w Zamościu

09-07-2024, 15:14

Dane kontaktowe

MIASTO ZAMOŚĆ
ul. Rynek Wielki 13,22-400 Zamość
tel. (84) 677-23-37
fax. (84) 639-30-54
e-mail: [email protected]
http:// www.umzamosc.bip.lubelskie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Ratusza w Zamościu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZAMOŚĆ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek Wielki 13

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: (84) 677-23-37

1.5.8.) Numer faksu: (84) 639-30-54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Ratusza w Zamościu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4382c61-9019-48c9-94a5-791e5564d864

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00011515/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamosc.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://zamosc.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
4. W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] (nie dotyczy składania ofert).
5. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: IM-ZP.272.31.2024.MT.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasta Zamość na stronie https://zamosc.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu.
Jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
5) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Korespondencja”.
2. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się i akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z Marketplanet OnePlace na witrynie internetowej przy zakładaniu konta Wykonawcy.
3. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dokumenty w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 2 GB: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
8. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w pkt 8, 11 i 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panią Ewą Palus, pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
b) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
c) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
6. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM-ZP.272.31.2024.MT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja schodów oraz częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Ratusza w Zamościu w ramach zadania inwestycyjnego „Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu”.
2. Zamówienie dofinasowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
3. Zamówienie udzielone jest w podziale na dwie części:
Część 1 zamówienia – Renowacja schodów Ratusza w Zamościu
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie renowacji tynków i renowacji elementów kamiennych schodów Ratusza w Zamościu
4. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót do wykonania zawarty jest w projektach budowlanych, projektach techniczno-wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SWZ oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8a do SWZ dla Części 1 zamówienia.
5. W przypadku braku możliwości zagospodarowania urobku ziemnego przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania go we własnym zakresie.
6. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego.
7. Zamawiający informuje, że występujące w dokumentacji projektowej: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego, np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, ze zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia nie są ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a inspektor nadzoru i projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji.
8. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Zamawiający określił w pkt 22 SWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 8a do SWZ dla Części 1 zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Lokalizacja obiektu budowlanego: województwo: Lubelskie, miasto: Zamość, ul. Rynek Wielki 13.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453100-8 - Roboty renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja schodów oraz częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Ratusza w Zamościu w ramach zadania inwestycyjnego „Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu”.
2. Zamówienie dofinasowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
3. Zamówienie udzielone jest w podziale na dwie części:
Część 2 zamówienia – Częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Ratusza w Zamościu.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie prac demontażowych, montażowych i budowlanych polegających na wymianie poziomów na ścianach i w istniejących kanałach montażowych znajdujących się na parterze budynku głównego budynku Ratusza w Zamościu. Wymianie również podlegają grzejniki żeliwne i płytowe na ścianach. Natomiast grzejniki z rur ożebrowanych w kanałach przeznaczone są do ponownego montażu.
4. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót do wykonania zawarty jest w projektach budowlanych, projektach techniczno-wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SWZ oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8b do SWZ dla Części 2 zamówienia
5. W przypadku braku możliwości zagospodarowania urobku ziemnego przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania go we własnym zakresie.
6. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego.
7. Zamawiający informuje, że występujące w dokumentacji projektowej: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego, np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, ze zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia nie są ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a inspektor nadzoru i projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji.
8. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Zamawiający określił w pkt 22 SWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8b do SWZ dla Części 2 zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych –zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Lokalizacja obiektu budowlanego: województwo: Lubelskie, miasto: Zamość, ul. Rynek Wielki 13.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1.3.1. dla Części 1 zamówienia
Wykonawca spełni warunek, jeśli:
a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 150.000,00 zł,
b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150.000,00 zł.
1.3.2. dla Części 2 zamówienia
Wykonawca spełni warunek, jeśli:
a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 50.000,00 zł,
b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000,00 zł;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1 dla Części 1 zamówienia
1) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże się wiedzą i doświadczeniem nabytymi w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej (zleconej w ramach jednego zamówienia), polegającej na remoncie lub przebudowie obiektu budowlanego lub budynku lub budowli wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, o wartości robót co najmniej 150.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 150.000,00 zł brutto.
Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone.
2) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże dysponowanie osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie im powierzona, tj.: osobę pełniącą funkcje kierownika budowy (1 osoba) posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- kwalifikacje określone w art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z poźn. zm.), zgodnie z którym robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej 1 zadania inwestycyjnego zleconego w ramach jednego zamówienia (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) polegającego na remoncie lub przebudowie obiektu budowanego lub budynku lub budowli wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, o wartości robót nie mniejszych niż 150.000,00 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 150.000,00 zł brutto.
Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone.
1.4.2 dla Części 2 zamówienia
1) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże się wiedzą i doświadczeniem nabytymi w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej (zleconej w ramach jednego zamówienia), polegającej na remoncie lub przebudowie centralnego ogrzewania w obiekcie budowlanym lub budynku lub budowli wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, o wartości robót co najmniej 50.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 50.000,00 zł brutto.
Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone
2) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże dysponowanie osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie im powierzona, tj.: osobą pełniącą funkcje kierownika budowy (1 osoba) posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
- kwalifikacje określone w art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z poźn. zm.), zgodnie z którym robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży sanitarnej przy realizacji co najmniej 1 zadania inwestycyjnego zleconego w ramach jednego zamówienia (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) polegającego na remoncie lub przebudowie centralnego ogrzewania w obiekcie budowlanym lub budynku lub budowli wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, o wartości robót nie mniejszych niż 50.000,00 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania kwoty 50.000,00 zł brutto.
Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone.
2. Uwagi dotyczące warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.3 SWZ (sytuacja ekonomiczna lub finansowa):
W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część zamówienia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej podlega sumowaniu, tzn. Zamawiający uzna warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż suma kwot wskazanych jako minimalne dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę,
b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż suma wartości wskazanych dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
3 Uwagi dotyczące warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.4 SWZ (zdolności technicznej lub zawodowej):
a) Przez zakończone roboty budowlane należy rozumieć wykonane roboty budowlane na dzień złożenia ofert, tj. oddane przez Wykonawcę i odebrane przez zleceniodawcę np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem podpisanym bez uwag.
b) Pod pojęciem „obiekt budowlany”, „budynku”, „budowli”, „remont”, „przebudowa” Zamawiający rozumie odpowiednio obiekt budowlany, budynek, budowla, remont, przebudowa określone w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2024 r. poz. 725).
c) Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tej samej osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy dla każdej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę.
d) Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
e) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 334).
f) Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących:
1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowe, tj.:
dla Części 1 zamówienia:
a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości określonej przez Zamawiającego, tj. w wysokości co najmniej 150.000,00 zł,
b)dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż określona przez Zamawiającego, tj. nie niższa niż 150.000,00 zł.
dla Części 2 zamówienia:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości określonej przez Zamawiającego, tj. w wysokości co najmniej 50.000,00 zł,
b)dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż określona przez Zamawiającego, tj. nie niższa niż 50.000,00 zł.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a)wykazu robót budowlanych (odrębnie dla danej części wg wzoru określonego w zał. nr 6 do SWZ) - zgodnie z pkt 5.3.1.4.1. pkt 1 SWZ dla Części 1 zamówienia, pkt 5.3.1.4.2 pkt 1 SWZ dla Części 2 zamówienia-wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat (licząc wstecz od dnia upływu termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie-wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b)wykazu osób (odrębnie dla danej części wg wzoru określonego w zał. nr 7 do SWZ)-zgodnie z pkt 5.3.1.4.1. pkt 2 SWZ dla Części 1 zamówienia, pkt 5.3.1.4.2 pkt 2 SWZ dla Części 2 zamówienia - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej następujące oświadczenia i dokumenty:
1) formularz ofertowy, którego wzór jest określony w Załącznik nr 1a i/lub 1b do SWZ odpowiednio dla danej części zamówienia wypełniony przez Wykonawcę i podpisany w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1a i 1b do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SWZ, według wzoru określonego w Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie każdego z nich.
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy),
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzającego umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące niepodleganiu wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SWZ, według wzoru określonego w Załącznik nr 3 do SWZ, w przypadku gdy Wykonawca składający ofertę powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (jeżeli dotyczy),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument, o którym mowa w pkt 7.2.3 pkt 1 SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania zawarty jest w Załączniku nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy),
Do zobowiązania Wykonawca dołącza pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 7 poniżej.
7) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby.
8) gwarancje lub poręczenie, o którym mowa w pkt 9 SWZ, jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, w sposób określony w pkt 9.6. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium odrębnie dla każdej części zamówienia w wysokości:
1) dla część 1 zamówienia: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2) dla części 2 zamówienia: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 419 ze zm).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w pkt 5.2 SWZ.
3. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.3.1.SWZ powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
4. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 6.2.2.2. lit b SWZ, dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1.5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1 SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionych. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
2) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.2.2 SWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w takim zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.3.1 SWZ.
8 Zgodnie art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
10 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 8 i 9, powinno być złożone w ofercie wspólnej Wykonawców. w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionych. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało złożone w postaci papierowej, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia, o którym mowa, dokonuje mocodawca lub notariusz.
11 Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 8a i 8b do SWZ dla danej części zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-08-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://zamosc.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-08-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-09-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający ustala termin wykonania całości przedmiotu zamówienia:
1) dla Części 1 zamówienia: do 2 miesięcy (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia, nie dłużej jednak niż do dnia 31.10.2024 r.
2) dla Części 2 zamówienia: do 2 miesięcy (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia, nie dłużej jednak niż do dnia 31.10.2024 r.
2. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia, określony w pkt 1 jest terminem nieprzekraczalnym i wynika z warunków promesy określonych przez instytucję współfinansującą inwestycję.

3. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w BZP, a w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2 lit. a i b powyżej wg protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub innego równoważnego dokumentu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.