sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i archiwizacji dokumentacji archiwalnej w Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina w Warszawie.

18-06-2024, 13:53

Dane kontaktowe

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
ul. św. Bonifacego 81,02-945 Warszawa
tel. 228421721
e-mail: [email protected]
http:// www.zpow.waw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i archiwizacji dokumentacji archiwalnej w Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368966230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Bonifacego 81

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-945

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 228421721

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpow.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i archiwizacji dokumentacji archiwalnej w Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-939ee8ff-2c9c-11ef-b373-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00371816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-939ee8ff-2c9c-11ef-b373-0e435a8a43bc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komputer PC:
a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD;
b) zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych:
• MS Windows 7 lub nowszy;
• OSX/Mac OS 10.10;
• Ubuntu 14.04;
c) Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
• Chrome 66.0 lub nowsza;
• Firefox 59.0 lub nowszy;
• Safari 11.1 lub nowsza;
• Edge 14.0 i nowsze;
albo
2) Tablet/Telefon:
a) Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3;
b) Przeglądarka Chrome 61 lub nowa.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/U/05/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i archiwizacji dokumentacji archiwalnej w Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie dotyczy przeprowadzenia prac konserwatorskich w archiwum Domu Dziecka Nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie. Materiały archiwalne wytworzone i zgromadzone przez Dom Dziecka Nr 15 – zgodnie z decyzją Archiwum Państwowego w Warszawie – przeznaczone są do przejęcia przez Archiwum Państwowe. Wykonanie napraw konserwatorskich materiałów archiwalnych ma na celu przygotowanie akt do przekazania do państwowych zasobów archiwalnych. Archiwum Domu Dziecka Nr 15 w Warszawie liczy łącznie 23 789 j.a. co stanowi 220,78 m.b. materiałów archiwalnych z lat 1869-2019.

Na zbiór dokumentacji składają się akta twórców funkcjonujących pod różnymi nazwami, a mianowicie:
• Do roku 1931 pod nazwą Dom Wychowawczy im. ks. Baudouin'a
• 1936-1949 pod nazwą Dom im. ks. Boduena
• 1950-1953 pod nazwą Państwowy Dom Matki i Dziecka Nr 1
• 1954-1991 pod nazwą Państwowy Dom Małych Dzieci
• 1992-1998 pod nazwą Dom Małego Dziecka
• 1999-2018 pod nazwą Dom Dziecka Nr 15 im ks. G.P. Baudouina w Warszawie

Na zasób archiwalny składają się m.in. akta wychowanków, akta osobowe pracowników, księgi rodowodowe, księgi chrztu, skorowidze, akta matek z dziećmi, dokumentacja finansowa, organizacyjna, administracyjna. Prace konserwatorskie mają polegać na wykonaniu zabezpieczenia technicznego archiwaliów, co pozwoli na dalszą realizację prac przy zniszczonych jednostkach.
Akta podlegające konserwacji przechowywane są na nowoczesnych regałach przesuwnych
w pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum. Pomieszczenie utrzymane są w czystości.

Akta znajdują się w bardzo rożnym stanie zachowania, co zdeterminowane jest ich wcześniejszym sposobem przechowywania, naprawiania i łączenia oraz warunkami środowiskowymi a także budową technologiczną i rodzajem użytego papieru. Na wielu aktach widoczne są zacieki i zabrudzenia charakterystyczne dla akt zalanych. Akta wytworzono na kwaśnym papierze, co z czasem doprowadziło do jego kruchości i trwałych zmian kolorystycznych – zażółcenia i zbrązowienia. Wśród licznych niekorzystnych zjawisk są przedarcia dokumentów najczęściej na krawędziach powodujące zwijanie się i zaginanie brzegów kart oraz uszkodzenia w partii tekstu z utratą części dokumentów. Karty (różnej wielkości) w poszczególnych teczkach aktowych są sklejane wzdłuż lewej krawędzi tworząc „plik” dokumentacji. Sklejenie takie jest silnym usztywnieniem krawędzi i powoduje niemożność uzyskania pełnego dostępu do tekstu dokumentu.

W toku prac konserwatorskich należy dokonać pełnego przeglądu wszystkich jednostek archiwalnych tj. 23 789 j.a. przeznaczonych do przekazania do Archiwum Państwowego w Warszawie, a następnie wydzielić jednostki, w których znajdują się dokumenty zniszczone i uszkodzone. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia poszczególnych jednostek archiwalnych typu: deformacje, rozerwania, zagniecenia, uszkodzenia i ubytki wpływające na czytelność tekstu dokumentu należy usunąć tak, aby była możliwość wykorzystania akt do sporządzenia kopii.

Po rozpoznaniu i określeniu w każdej jednostce zniszczeń, należy przeprowadzić postępowanie konserwatorskie lub zabezpieczające, które uwzględniałoby zarówno budowę i charakter danego obiektu, jak i możliwości dokonania napraw przez specjalistów konserwatorów lub osoby doświadczone w wykonywaniu takich zabiegów pod nadzorem konserwatora. Specjalistycznych zabiegów konserwatorskich i szybkiej interwencji wymagają miejsca szczególnie osłabione. Niektóre przypadki wymagają działań bardziej specjalistycznych (np. usunięcia taśmy klejącej przy użyciu substancji chemicznych).

Naprawy rozdarć kart należy wykonać przy użyciu taśmy archiwalnej do napraw (dopuszczalna naprawa kart taśmą o jakości archiwalnej z papieru japońskiego długowłóknistego, bezkwasowego, bez dodatku ligniny, z klejem aktywowanym termicznie) i urządzenia grzewczego (stacja RTC, tzw. kauter). Taśmy powinny zostać użyte w minimalnej, pozwalającej na dokonanie prawidłowych napraw ilości, a ich naklejone paski nie mogą posiadać odsłoniętych fragmentów z aktywnym klejem, aby nie doprowadzić do sklejania się ze sobą sąsiadujących dokumentów. Przed czynnością podklejania przedarć dokumentów należy rozprostować zagniecenia papieru, aby nie dopuścić do utrwalenia zagnieceń użytą taśmą naprawczą.

Zagniecenia i deformacje należy rozprostować pod obciążeniem, doprowadzając kartę do stanu,
w którym możliwe będzie odczytanie w całości umieszczonego na niej zapisu.

Do najczęstszych zniszczeń ksiąg rodowodowych, wymagających prac specjalistycznych z użyciem metod odwracalnych należą: brak górnej lub dolnej okładziny, ubytki, deformacje i rozdarcia opraw, brak szycia lub jego silne uszkodzenie, oderwanie lub ubytek grzbietu oprawy, wyoblenia i rozwarstwienia narożników opraw, silnie zniszczone, zdeformowane i podarte karty, zarówno od strony krawędzi jak i szycia składek. Wymienione wyżej uszkodzenia zakwalifikowane zostały do prac konserwatorskich i introligatorskich z użyciem metod odwracalnych (w tym klejów naturalnych skrobiowych i bibułek japońskich). Niektóre jednostki określone jako destrukt wymagają szczególnie zaawansowanych prac konserwatorskich.

Wykonawca prac konserwatorskich ksiąg powinien kierować się następującym programem prac dostosowanym za każdym razem do kondycji i zniszczeń obiektu:
1. Sprawdzenie numeracji kart (jeżeli istnieje). Naniesienie foliacji konserwatorskiej w przypadku braku numeracji kart.
2. Demontaż (jeżeli tego wymaga stan zachowania obiektu).
3. Usunięcie dawnych reperacji wykonanych przy użyciu materiałów złej jakości.
4. Oczyszczenie mechaniczne kart i okładzin.
5. Podklejenie i reperacja uszkodzeń przy zastosowaniu metod odwracalnych i przy użyciu materiałów atestowanych (bezkwasowych z rezerwą alkaliczną).
6. Przycięcie uzupełnień do formatu kart. Niedozwolone jest obcinanie oryginalnych krawędzi kart.
7. Ułożenie kart w składki i zszycie w blok zgodnie z pierwowzorem. Zalecane jest szycie po starych śladach, przy użyciu tasiemek naturalnych. Nie jest wskazany montaż „na falc”. Zabronione jest wykonywanie grzbietu klejonego i obcinanie grzbietów składek.
8. Wykonanie oprawy obiektu z wykorzystaniem oryginalnej oprawy lub jej elementów. Jeżeli istnieje konieczność wykonania nowej oprawy, stosuje się materiały atestowane odpowiadające materiałom oryginalnym.
9. Umieszczenie obiektu po konserwacji w opakowaniu ochronnym wykonanym na wymiar obiektu z materiałów atestowanych.

Po wykonaniu prac archiwalno-konserwatorskich dokumentacja będzie przekazana do Archiwum Państwowego w Warszawie. Termin przekazania poszczególnych dokumentacji będzie uzgodniony z Zamawiającym i udokumentowany odpowiednim spisem zdawczo-odbiorczym na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przekazania dokumentacji.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Zamawiający wymaga, by łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu Zamówienia wynosił co najmniej 10%.
Udział pojazdów oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79995100-6 - Usługi archiwizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Lp. Kryterium Opis dokonania oceny złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu Waga kryterium
Maksymalna liczba punktów
1. Łączna cena oferty brutto [C] Stosunek najniższej ceny oferty
za przedmiot zamówienia
do ceny oferty za przedmiot zamówienia ocenianej oferty 60 %
60 pkt.
2. Termin realizacji [D]
Za skrócenie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 PPU 40 %
40 pkt

Kryterium „Łączna cena oferty brutto” w danej części zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferta. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w kryterium „Łączna cena oferty brutto” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

C= (C min)/(C o) X 60 pkt
gdzie:
C min – cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej
C o – cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

W zakresie kryterium nr 3 „Termin realizacji”, o którym mowa w § 8 ust. 1 PPU Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie przez Wykonawcę skrócenia terminu realizacji zamówienia:

za zadeklarowanie terminu realizacji zamówienia do 16 grudnia 2024 r. – 0 punktów;
za zadeklarowanie terminu realizacji zamówienia do 30 listopada 2024 r. – 20 punktów;
za zadeklarowanie terminu realizacji zamówienia do 15 listopada 2024 r. – 40 punktów;
Oferowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie może być późniejszy, niż 16 grudnia 2024 r. W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 16 grudnia 2024 r. oferta zostanie uznana za niezgodną z SWZ i odrzucona.
Minimalny termin realizacji zamówienia za jaki Zamawiający będzie przyznawał punkty w tym kryterium to 30 listopada 2024 r. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu niż 15 listopada 2024 r. Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za termin realizacji do 15 listopada 2024 r.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, tj. do 16 grudnia 2024 r. i obliczy punktację w tym kryterium.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + D
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Łączna cena oferty brutto”
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin realizacji”
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w SWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 4.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia spełniał warunki udziału w postępowaniu (dla wszystkich części) dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w powyższym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
3) zdolności technicznej lub zawodowej – w powyższym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej 1-go zamówienia obejmującego wykonanie konserwacji dokumentacji archiwalnej na kwotę co najmniej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej - w powyższym zakresie Zamawiający wymaga, żeby wykonawca dysponował co najmniej 2 osobami mającymi doświadczenie przy wykonywaniu zamówienia polegającego na konserwacji/archiwizacji dokumentacji archiwalnej o wartości co najmniej 200.000 zł brutto, a ponadto w przypadku czynności archiwizacyjnych: wykształcenie wyższe I lub II stopnia na kierunku historia o specjalności archiwistyka, zarządzanie dokumentacją kurs kancelaryjno-archiwalny, lub wykształcenie policealne w zakresie archiwistyki; w przypadku czynności konserwatorskich: wykształcenie wyższe I lub II stopnia na kierunku o kierunku konserwacja dzieł sztuki, specjalność konserwacja papieru i skóry.
3. Niespełnienie któregokolwiek spośród wymienionych w punkcie 2. powyżej warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie spełnia wymaganych warunków udziału w postępowaniu.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże te zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 4, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) kopii polisy ubezpieczeniowej;
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
9. Środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8 podpunkt 1) i 2), jak również oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XV pkt 4, składają też podwykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) kopii polisy ubezpieczeniowej;
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4) Środki dowodowe, o których mowa w pkt 1), 2)), jak również oświadczenie, o którym mowa w sekcji 5.5, składają też podwykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni