sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Przebudowa wewnętrznej instalacji zimnej wody w budynku Kamienica „Dom Mikołaja Kopernika”

10-06-2024, 15:55

Dane kontaktowe

Muzeum Okręgowe w Toruniu
Rynek Staromiejski 1,87-100 Toruń
e-mail: [email protected]
http:// www.muzeum.torun.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa wewnętrznej instalacji zimnej wody w budynku Kamienica „Dom Mikołaja Kopernika”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Okręgowe w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871243679

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Staromiejski 1

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wewnętrznej instalacji zimnej wody w budynku Kamienica „Dom Mikołaja Kopernika”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30778c87-272c-11ef-a458-c2a7c3d67e03

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00359574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-30778c87-272c-11ef-a458-c2a7c3d67e03

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego przez ezamowienia.gov.pl w zakładce „Formularze”. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej instalacji zimnej wody w budynku Kamienica „Dom Mikołaja Kopernika” przy ul. Mikołaja Kopernika 15/17 w Toruniu spełniającego wszystkie postawione wymagania minimalne opisane w SWZ i załącznikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:
6.1.1. Spełnia warunki udziału określone w rozdziale 6 SWZ.
6.1.2. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
6.1.3. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
6.1.4. Złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pzp.
6.2. Ponadto Wykonawca powinien spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące w szczególności:
6.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
6.2.2. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
6.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
6.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże się spełnieniem określonych warunków:
6.2.4.1. Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej dwie roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji sanitarnych - wewnętrznej instalacji wodociągowej o wartości robót co najmniej 100 000,00 zł brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), przy czym przynajmniej jedna robota w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Jeżeli roboty wykonywane były w ramach kompleksowego zamówienia, Wykonawca musi wskazać wartość robót instalacji sanitarnych j.w.
6.2.4.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia, która spełnia następujące warunki:
a) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji wodociągowych,
b) Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. − Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2272 z późn. zm).
c) Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840).
6.3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku o którym mowa w pkt 6.2. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy i usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wg załącznika nr 4 do SWZ.
6.4. Postanowienia dotyczące podmiotów udostępniających zasoby.
6.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.4.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6.3. SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6.4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.4.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6.4.7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy te waluty na PLN, przyjmując jako kurs przeliczeniowy waluty średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: http://www.nbp.pl.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
8.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy – załącznik nr 6,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega a zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Wykaz robót wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie. Dowodami mogą być referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. W przypadku, jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – może przedstawić oświadczenie. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu8.3. Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
8.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy – załącznik nr 6,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega a zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Wykaz robót wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie. Dowodami mogą być referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. W przypadku, jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – może przedstawić oświadczenie. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.2.2. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów,
13.2.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.2.
13.2.4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku o którym mowa w pkt 6.2. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy i usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wg załącznika nr 4 do SWZ.7.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w pkt 6.2 SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.8.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy – załącznik nr 6,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie.8.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.4.2. W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty.
8.4.3. W przypadku wyłonienia w postępowaniu, jako najkorzystniejszej oferty składanej wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający może przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie zażądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8.4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-26 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni