sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

29-05-2024, 16:21

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Konrada Leczkowa 1A ,80-432 Gdańsk
tel. 58 342 31 59
e-mail: [email protected]
http:// www.mopr.gda.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002837021

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konrada Leczkowa 1A

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-432

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 342 31 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-040d9c99-1dbd-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00346043

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043575/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-040d9c99-1dbd-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczna przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowenia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie o udzielenie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w języku polskim. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczna przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowenia.gov.pl oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu "Wykonawca" na platformie e-Zamowienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy e-Zamowienia określa Regulamin platformy e-Zamowienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum Pomocy".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny dot. RODO w dokumentach zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny dot. RODO w dokumentach zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOT.I.260.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje sprzątanie obiektów biurowych oraz terenów zewnętrznych, położonych w różnych rejonach Miasta Gdańska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-08-01 do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania.
a) wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania przez Wykonawcę na dzień składania ofert. Oświadczenie tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do oferty.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (zał. nr 1 do oferty) składa każdy z Wykonawców.
2) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, wymienionych poniżej podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
- na podst. art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
- odpisu lub informacji z KRS lub CEiIDG w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.(chyba, że zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia do upływu terminu składania ofert wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie (zał. nr 1 do oferty) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany ceny w przypadku wystąpienia zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wyniku ustawowych zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.
2. Zmiany dotyczącej zaniechania albo realizacji dodatkowych usług sprzątania od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne w wyniku opuszczenia lub pozyskania przez zamawiającego nowych pomieszczeń biurowych i obiektów. Zakres świadczenia oraz wynagrodzenie wykonawcy, będzie ulegało proporcjonalnemu zmniejszeniu lub zwiększeniu stosownie do zmienianej powierzchni przewidzianej do sprzątania według stawek określonych w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:/ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-13