sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Świadczenie usługi kompleksowej tj. usług cateringowych wraz z wynajmem sal szkoleniowych oraz świadczenie usług cateringowych (woj.dolnośląskie) 6 zadań

14-05-2024, 15:42

Dane kontaktowe

Województwo Dolnosląskie Dolnosląski Osrodek Polityki Społecznej
Trzebnicka ,50-501 Wrocław
e-mail: [email protected]
http:// ww.dops.wroc.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi kompleksowej tj. usług cateringowych wraz z wynajmem sal szkoleniowych oraz świadczenie usług cateringowych (woj.dolnośląskie) 6 zadań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Dolnosląskie Dolnosląski Osrodek Polityki Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932084580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-501

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ww.dops.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

regionalny ośrodek polityki społecznej (DOPS)

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi kompleksowej tj. usług cateringowych wraz z wynajmem sal szkoleniowych oraz świadczenie usług cateringowych (woj.dolnośląskie) 6 zadań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e70f1e7a-11e7-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00323788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00082871/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługi cateringu podczas szkoleń, spotksań, konferencji

1.3.9 Wynajem sal na spotkania/konferwncje

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dops_wroc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dops_wroc

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
włączona obsługa JavaScript,
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją projektu pn. pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, w celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO , w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 , informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:
I. Administrator
Administratorem Państwa danych jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław;
Pozostali odrębni administratorzy Państwa danych:
1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 , 00-513 Warszawa.
Administratorzy będą przetwarzać oraz wzajemnie udostępniać sobie dane osobowe w celu wykonywania przypisanych im zadań.
II. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją projektu „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” w ramach FERS 2021-2027, w szczególności przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia umowy, realizacji zamówienia, obowiązku sprawozdawczego, przedłożenia organom kontroli, wynikających z realizacji zadań, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków oraz monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
III. Podstawa przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:
Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g):
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.)
• ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności art. 87-93,
• ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
• ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): IV. Sposób pozyskiwania danych i zakres przetwarzanych danych
Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów, podmiotów, które są Stronami postepowania. Obejmują dane umożliwiające oznaczenie Strony umowy, dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres email, numer telefonu, a także mogą obejmować inne dane niezbędne do realizacji umowy i ujawnione w trakcie jej realizacji.

V. Dostęp do danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy administratora. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:
1. podmiotom, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w ramach projektu: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim”.
2. podmiotom, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FERS,
3. organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, prezesowi zakładu ubezpieczeń społecznych,
4. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie II. Cel przetwarzania danych.

VII. Przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
3. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
5. prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany ,
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

X. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych
1. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:
• pocztą tradycyjną (ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław),
• elektronicznie (adres e-mail: [email protected]).
2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:
• pocztą tradycyjną (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa),
• elektronicznie (adres e-mail: [email protected]).
3. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:
• pocztą tradycyjną (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa),
• elektronicznie (adres e-mail: [email protected]).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.262.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety społecznej

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: usługa kompleksowa (catering i sale szkoleniowe) w m. Wrocław

4.2.5.) Wartość części: 175810,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) 60 % tj. 60 pkt.
Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia/spotkania korzystających z usługi cateringowej (T) 30 % tj. 30 pkt.
Aspekt społeczny – przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (Ksh) 10 % tj. 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia/spotkania korzystających z usługi cateringowej” (T)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (Ksh)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad. 2 usługa kompleksowa (catering i sale szkoleniowe) w m. Jelenia Góra

4.2.5.) Wartość części: 8540,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) 60 % tj. 60 pkt.
Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia/spotkania korzystających z usługi cateringowej (T) 30 % tj. 30 pkt.
Aspekt społeczny – przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (Ksh) 10 % tj. 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia/spotkania korzystających z usługi cateringowej (T)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (Ksh)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3: usługa kompleksowa (catering i sale szkoleniowe) w m. Wałbrzych

4.2.5.) Wartość części: 8540,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) 60 % tj. 60 pkt.
Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia/spotkania korzystających z usługi cateringowej (T) 30 % tj. 30 pkt.
Aspekt społeczny – przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (Ksh) 10 % tj. 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia/spotkania korzystających z usługi cateringowej (T)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (Ksh)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4: usługa kompleksowe (catering i sale szkoleniowe) w m. Legnica

4.2.5.) Wartość części: 8540,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) 60 % tj.60 pkt.
Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia/spotkania korzystających z usługi cateringowej (T) 30 % tj.30 pkt.
Aspekt społeczny – przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (Ksh) 10 % tj.10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia/spotkania korzystających z usługi cateringowej (T)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (Ksh)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5: usługa kompleksowa (catering i sala szkoleniowa) w powiecie karkonoskim z wyłączeniem m. Jelenia Góra

4.2.5.) Wartość części: 2190,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) 60 % tj. 60 pkt.
Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia/spotkania korzystających z usługi cateringowej (T) 30 % tj. 30 pkt.
Aspekt społeczny – przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (Ksh) 10 % tj. 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia/spotkania korzystających z usługi cateringowej (T)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (Ksh)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6: usługi cateringowe w m. Wrocław

4.2.5.) Wartość części: 7950,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) 60 % tj. 60 pkt.
Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia/spotkania korzystających z usługi cateringowej (T) 30 % tj. 30 pkt.
Aspekt społeczny – przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (Ksh) 10 % tj. 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia/spotkania korzystających z usługi cateringowej (T)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (Ksh)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety społecznej

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące, odpowiednio dla poszczególnych Zadań:

A) ZADANIE 1 usługa kompleksowa (catering i sale szkoleniowe) w m. Wrocław:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający stawia warunek w tym zakresie. Warunek odnosi się do wiedzy i doświadczenia Wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi polegające na świadczeniu usług cateringowych, tj. przygotowaniu i dostawie potraw wraz z zapewnieniem obsługi kelnerskiej, serwisu potraw i napojów, o wartości ŁĄCZNIE co najmniej 120 000,00 zł brutto. Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku wykazanie się doświadczeniem w zakresie obsługi takich jednostek jak: szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, bufety i inne, gdzie posiłki są organizowane, jak wyżywienie całodzienne, stałe, ciągłe i powtarzające się. Wyklucza się również imprezy plenerowe, piknikowe, festyny, biesiady.
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotową usługę realizować będą Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia – wskazać odpowiednio w Załączniku nr 4a i/lub 4b i/lub 4c i/lub 4d i/lub 4e i/lub 4f do SWZ.

B) ZADANIE 2 usługa kompleksowa (catering i sale szkoleniowe) usługa kompleksowa (catering i sale szkoleniowe) w m. Jelenia Góra:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

C) ZADANIE 3 usługa kompleksowa (catering i sale szkoleniowe) w m. Wałbrzych:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

D) ZADANIE 4 usługa kompleksowe (catering i sale szkoleniowe) w m. Legnica:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

E) ZADANIE 5: usługa kompleksowa (catering i sala szkoleniowa) w powiecie karkonoskim z wyłączeniem m. Jelenia Góra:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

F) ZADANIE 6: usługi cateringowe w m. Wrocław:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ustawy PZP nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w rozdziale 7 pkt. 1 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust. 1 według wzoru z Załącznika nr 8a i/lub 8b i/lub 8c i/lub 8d i/lub 8e i/lub 8f do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (załącznik nr 8a i/lub 8b i/lub 8c i/lub 8d i/lub 8e i/lub 8f do SWZ)
Oświadczenia Wykonawcy tj. Wykazu usług sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do SWZ - wykaz dotyczy Zadania nr 1 usługa kompleksowa (catering i sale szkoleniowe) w m. Wrocław.
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6a i/lub 6b i/lub 6c i/lub 6d i/lub 6e i/lub 6f do SWZ )

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne) warunek określony w Rozdziale 5 pkt. 5.1 i 5.2 SWZ musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
a. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Wszelka korespondencja prowadzona przez zamawiającego prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
b. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
c. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia będą realizować poszczególni wykonawcy.
d. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenie na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie;
ew. przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
f. Ocena spełniana ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/ nie spełnia.
g. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Działając na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku:
a) Zmiany terminu i/lub miejsca realizacji zamówienia. Zmiana terminu może obejmować dni robocze. Zmiana tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego. Zmiana powyższa może wystąpić z powodu:
- wstrzymania realizacji zamówienia lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
- z powodu działania siły wyższej, (np. zaostrzenia przepisów związanych z wystąpieniem stanu epidemii na obszarze kraju, które będą miały bezpośredni wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia), za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, mające bezpośredni wpływ na sposób i terminowość wykonania zamówienia.
b) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym stawki podatku VAT – zakres zmiany: w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 pozostanie bez zmian, ulegnie zmianie wartość wynagrodzenia brutto.
c) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem stanu epidemii, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
- zmianę terminu wykonania umowy, lub jej części, lub częściowe zawieszenie umowy lub jej części.
Wskazane powyżej zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, zmiany powyższe wymagają jedynie niezwłocznego pisemnego Zawiadomienia drugiej strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety społecznej

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dops_wroc

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-21