sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenach będących własnością Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Skarbu Państwa w 2024 roku

14-05-2024, 15:14

Dane kontaktowe

STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ul. Plac Wolności 13,47-220 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenach będących własnością Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Skarbu Państwa w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412208

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 13

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenach będących własnością Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Skarbu Państwa w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb93a6bc-11ea-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00323723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00028211/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenach będących własnością Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Skarbu Państwa w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=3611a80c-960b-4d62-a833-f0fb5e3d6679

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=3611a80c-960b-4d62-a833-f0fb5e3d6679

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=3611a80c-960b-4d62-a833-f0fb5e3d6679.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
3. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich
głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
4. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xlsx,
.xml, .xls, .xades, .zip, przy zachowaniu zapisów z pkt 17.8 SWZ.
5. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
6. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy
(karta "Wiadomości”). Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przekazać należy za pośrednictwem Platformy (karta„Zapytania/Wyjaśnienia). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
7. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej podpisaną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy.
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec w prowadzonym postępowaniu przy składaniu ofert, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym podpisanym pliku, na karcie
„Oferta/Załączniki”, w tabeli „Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji „Załącz plik”.
9. Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie spełnia wymogu poprawnej weryfikacji.
10. Nie zaleca się podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierającego niepodpisane pliki – powinno nastąpić najpierw podpisanie plików a potem ewentualnie spakowanie do zip.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza że spełnia wymogi określone, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 33 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający oświadcza że spełnia wymogi określone, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 33 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizowanie usług w zakresie wycinki, pielęgnacji drzew i krzewów zlokalizowanych na terenach będących własnością Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Skarbu Państwa w 2024 roku, określonych przez Zamawiającego lub wynikających z innych dokumentów np. decyzji, zgłoszeń.
Zakres przedmiotu zamówienia:
I. ZABIEGI GŁÓWNE:
a. Wycinanie/ścinanie drzew różnych gatunków i o różnych obwodach pnia, martwych, będących w złym stanie fitosanitarnym, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego, rosnących na terenach będących własnością powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Skarbu Państwa i w pasach drogowych dróg powiatowych wraz z frezowaniem pnia, na podstawie zlecenia Zamawiającego, wydanych decyzji administracyjnych przy użyciu technik alpinistycznych lub podnośnika koszowego.
b. Cięcia pielęgnacyjne drzew: (sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące) mające na celu usunięcie chorych, suchych bądź uszkodzonych gałęzi, usunięcia jemioły, a także cięcia korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój, typowy dla gatunku.
c. Cięcia korekcyjne drzew: w szczególności cięcia poprawiające statykę drzewa, cięcia prześwietlające w wyniku, których zmniejszeniu może ulec wysokość i/lub szerokość drzewa. Zostaje zachowany naturalny, właściwy pokrój korony. W wyniku przeprowadzonych zabiegów pokrój i wielkość drzewa powinna zostać zachowana. Należy dążyć również do przywrócenia symetryczności korony drzewa, a tym samym do poprawienia statyki drzewa.
d. Cięcia techniczne drzew: w szczególności usuwanie gałęzi znad dróg, budynków, linii energetycznych, sygnalizacji świetlnej. Zabiegi wykonywane w szczególności w celu poprawy widoczności oraz możliwość swobodnego poruszania się pod drzewem ludzi lub pojazdów w celu uniknięcia niekontrolowanych awarii i uszkodzeń mienia. W przypadku dróg wykonanie zabiegów związanych z redukcją dolnych gałęzi w celu zachowania wolnej przestrzeni nad drogą tzw. skrajni drogi, określonej w Rozdziale 5, § 78 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518 ze zm.). Przy realizacji zabiegów należy dążyć również do przywrócenia symetryczności korony drzewa, a tym samym do poprawienia statyki drzewa.
e. „Pogotowie drzewne”: Interwencyjne usuwanie konarów, gałęzi itp. stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia oraz ruchu drogowego. Usuwanie złomów i wywrotów drzew różnych gatunków i o różnej średnicy w trybie pilnym. Przez „Pogotowie drzewne” rozumie się przystąpienie w trybie pilnym do prac w przypadku nagłej awaryjnej sytuacji, stanowiącej, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, gdzie jest wymagana natychmiastowa interwencja w czasie do 36 godzin od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego, pisemnego, faksem lub e-mailem. Przez przystąpienie do prac rozumie się podjęcie działań w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
f. Cięcia formułujące krzewów: zabiegi nadające właściwy, regularny kształt krzewom. Zabiegi należy prowadzić tak, aby stopniowo uzyskać krzewy o jednolitej wysokości.
g. Usuwanie krzewów – usługa wykonywana na terenach będących własnością powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Skarbu Państwa i w pasach drogowych dróg powiatowych
h. Zabiegi główne obejmują również (jeżeli występują podczas realizacji zabiegu głównego) wykonanie czynności w zakresie zrębkowania /rozdrabniania gałęzi, usuwania odrostów piennych do wysokości 2m oraz uprzątnięcie terenu po wykonanej pracy. Wartość wykonania takiego zabiegu jest równa zabiegowi głównemu.

II. ZABIEGI POMOCNICZE - wykonywane na zlecenie Zamawiającego zabiegi nie wchodzące w zakres prac zabiegu głównego:
a. Zrębkowanie/rozdrabnianie gałęzi – usługa kompleksowa zawierająca również uprzątnięcie terenu oraz wywóz zrębek.
b. Frezowanie pni – usługa kompleksowa zawierająca również uprzątnięcie terenu oraz wywóz frezowin.
c. Usuwanie odrostów piennych do wysokości 3 m.
d. Usuwanie samosiewów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu i będzie spełniać warunki ustawy Pzp, a także wszystkie warunki niniejszej SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna i zawodowa - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej:
a. jedno zadanie polegające na wykonaniu usługi wycinki, pielęgnacji drzew i krzewów na kwotę minimum 80 000,00 PLN z potwierdzeniem jej należytego wykonania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, które na dzień składania ofert tymczasowo zastępuje podmiotowe środki dowodowe.
2. Oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług (sporządzony wg wzoru druk Nr 5-U).
Zakres przedstawionego oświadczenia musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale 10 Tabela Lp. 10.4 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty wypełniony wg załączonego do SWZ wzoru druku, podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy /Wykonawców występujących wspólnie określonych aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska wraz z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
3. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SWZ (druk nr 4) lub pełnomocnictwa Wykonawcy. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2.
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów
w zakresie doświadczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (w tym spółki cywilne) oraz winni spełniać następujące wymagania:
1.1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
1.2 Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
a) Nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) Ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.
1.3 Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników.
1.4 Pełnomocnictwo należy załączyć do składanej oferty w formie określonej w pkt 16 SWZ.
1.5 Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości zmiany pełnomocnika poza zdarzeniami losowymi nie wynikającymi z działań Wykonawcy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
1.6 Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika określonego w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie powyżej.
1.7 Wszyscy Wykonawcy występują wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone przez każdego z wykonawców/wspólników musi być częścią omawianego wcześniej pełnomocnictwa. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie pełnomocnictwo to będzie załączone do umowy.
1.8 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.9 W przypadku sformułowania przez Zamawiającego warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
1.10 W przypadku sformułowania przez Zamawiającego warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.11 W przypadku, o którym mowa w pkt 1.9 i 1.10, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
1.12 Dokumenty/oświadczenia dotyczące Wykonawców występujących wspólnie należy złożyć w formie określonej w pkt 16 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy mogą być zmienione w zakresie i na następujących warunkach:
1) Zmiana terminu realizacji zadania w przypadku:
a. Wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót.
b. Wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć pomimo dołożonej staranności w dniu zawarcia umowy.
2) Zmiana wartości wynagrodzenia umownego zadania w przypadku:
a. Wystąpienia niemożliwych do przewidzenia zmian w przepisach obowiązującego prawa np. w zakresie stawki podatku vat, zwiększenia zakresu przedmiotu umowy koniecznego do prawidłowej realizacji przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 320) i przepisów pokrewnych w zakresie zadań i kompetencji zarządców dróg i terenów.
b. Zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Kwota wynagrodzenia brutto określona w § 7 umowy, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.
c. W przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu do niniejszej umowy zamówień dodatkowych do wysokości 30% wartości niniejszej umowy, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przed uruchomieniem postępowania.
3) Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.
2.1. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia umowy w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2.2. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne wnioskowanej zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
2.3. Wykonawca ustala zmianę wynagrodzenia z użyciem wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2.1 Wykonawca może złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy i zmiany aktualnych cen materiałów lub kosztów przekraczającej 10% cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
2.5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić 1 raz w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem § 12 ust. 2.4 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://epropublico. pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=3611a80c-960b-4d62-a833-f0fb5e3d6679

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-21