sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykonywanie robót remontowo-budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji oraz usług w zakresie utrzymania w sprawności technicznej budynków Wydziałów Chemicznego, Transportu i Elektrycznego PW

14-05-2024, 14:41

Dane kontaktowe

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PLAC POLITECHNIKI 1,00-661 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// https://www.pw.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonywanie robót remontowo-budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji oraz usług w zakresie utrzymania w sprawności technicznej budynków Wydziałów Chemicznego, Transportu i Elektrycznego PW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie robót remontowo-budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji oraz usług w zakresie utrzymania w sprawności technicznej budynków Wydziałów Chemicznego, Transportu i Elektrycznego PW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09819be4-11e0-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00323616

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025337/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 Wykonywanie robót remontowo-budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji oraz usług w zakresie utrzymania w sprawności technicznej budynków Wydziałów Chemicznego, Transportu i Elektrycznego PW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/916721

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Osobą po stronie Zamawiającego uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz w sprawach formalnych jest: mgr inż. Alicja Wielęgowska-Niepostyn, adres poczty elektronicznej: [email protected]. nr tel. 22 2347101
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod nazwą platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/916721
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
4. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6. Zalecenia:
1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.;
2) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
3) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików;
4) podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
5) jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików;
6) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
7. Oferta wraz z załącznikami składane elektronicznie muszą zostać sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą
kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, składany za pomocą bezpłatnego narzędzia profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (Podpis osobisty to zaawansowany podpis
elektroniczny składany za pośrednictwem e dowodu osobistego)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, tel.: 22-234-72-11;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected];
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie robót remontowo-budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji oraz usług w zakresie utrzymania w sprawności technicznej budynków Wydziałów Chemicznego, Transportu i Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, nr postępowania WCh.261.04.2023 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
**) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WCh.261.04.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego

Zamówienie obejmuje wykonywanie robót remontowo-budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji oraz usług w zakresie utrzymania w sprawności technicznej budynków Wydziałów Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu

4.3.7.) Kolejność kryterium: 2

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opis sposobu realizacji usługi

4.3.7.) Kolejność kryterium: 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego

Wykonywanie robót remontowo-budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji oraz usług w zakresie utrzymania w sprawności technicznej budynków Wydziałów Transportu Politechniki Warszawskiej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu

4.3.7.) Kolejność kryterium: 2

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opis sposobu realizacji usługi

4.3.7.) Kolejność kryterium: 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego

Wykonywanie robót remontowo-budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji oraz usług w zakresie utrzymania w sprawności technicznej budynków Wydziałów Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu

4.3.7.) Kolejność kryterium: 2

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opis sposobu realizacji usługi

4.3.7.) Kolejność kryterium: 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł;
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł;
[UWAGA: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 2.1.a Wykonawcy wykazują łącznie.]
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dowolne roboty budowlane, polegające na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie lub nadbudowie obiektu lub części zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda,
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. Zakres usługi musi być porównywalny z zakresem określonym w pkt. IV.4 i 5 OPiW, tzn. muszą w nim być określone prace naprawcze ogólnobudowlane, sanitarne (wod.-kan.), elektryczne
c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn.:
- dysponuje osobą, którą będzie mógł skierować pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą min. 48 miesięczne doświadczenie zawodowe oraz spełnia wymagana wskazane w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 840 i z 2023 poz. 951, 1688, 1904.),
- dysponuje osobą, którą będzie mógł skierować do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, posiadającą min. 48 miesięczne doświadczenie zawodowe oraz spełnia wymagana wskazane w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 840 i z 2023 poz. 951, 1688, 1904.),
- dysponuje osobą, którą będzie mógł skierować do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz spełnia wymagana wskazane w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 840 i z 2023 poz. 951, 1688, 1904.),
- dysponuje osobą posiadającą ważne świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń ww. urządzeń i instalacji, wydane na podstawie aktualnego w dniu wydania rozporządzenia właściwego ministra w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
[UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2.1.b i 2.2.a i b musi wykazać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykazanie warunku nie może wynikać z łączenia doświadczenia kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub dokumentu równoważnego (lub na dzień zakończenia trwania umowy). Spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 2.1.b musi wykazać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i nie może być ono wykazane jako doświadczenie innego wykonawcy niż wykazującego spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2.2.a i b.]

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie inż. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie inż. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie inż. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
4) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
5) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dowodami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje w formie kopii wymaganych uprawnień;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w formularzu oferty wstępnej (załącznik nr 1 do OPiW, ust. 5) jest zobowiązany do określenia „Czasu reakcji serwisu”, tzn. terminu w którym podejmie czynności niezbędne do uśnięcia przyczyn i skutków ewentualnych awarii powstałych w budynkach Zamawiającego, w oparciu o zapisy Rozdz. IV pkt. 5.2 OPiW.
2. Wykonawca w formularzu oferty wstępnej (załącznik nr 1 do OPiW, ust. 6) jest zobowiązany do zaproponowania innych robót i usług, nie wymienionych w zakresie zamówienia, Rozdz. IV pkt. 4 i 5 OPiW, które mogą być niezbędne do realizacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenia o zobowiązaniu podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów (wzór – Załącznik nr 4 do OPiW) – jeśli dotyczy,
2) pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli dotyczy,
3) pełnomocnictwo stwierdzające ustanowienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia,
4) oświadczenie zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – jeśli dotyczy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdz. X pkt. 1 OPiW składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) dołączają oni do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy; oświadczenie należy złożyć na formularzu o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 5 do OPiW;
2) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. X pkt. 4 OPiW, przy czym podmiotowe środki dowodowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku, a podmiotowe środki dowodowe dotyczące braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 16 projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/916721

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-29 10:15

8.8.) Krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:

Zakres zamówienia nie podlegający negocjacjom i stanowiący minimalne wymaganie Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia:
1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych:
a) naprawy ścian, ścianek, tynków wewnętrznych, podciągów, nadproży, sufitów w zakresie uzupełniania ubytków, w tym murarskich, tynkowania, szpachlowania, kładzenia gładzi, szlifowania, malowania, wymiana kasetonów sufitowych
b) naprawy, uzupełnienia i wymiana częściowa lub całościowa elementów glazury, terakoty, gresów;
c) naprawy podłóg (PCV, drewnianych, wykładzinowych, ceramicznych) i w razie konieczności ich wymiana;
d) naprawy i remonty dachów, krycie papą, wykonywanie obróbek blacharskich i orynnowania,
e) wykucia i zamurowania przebić,
f) wykonywanie przewiertów różnej średnicy,
g) montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
2) wykonywanie robót wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych:
a) naprawy instalacji sanitarnych, udrażnianie i czyszczenie rurociągów,
b) wymiana uszkodzonej armatury, uszczelek w cieknących bateriach, zlewach, toaletach, i elementach przyłączeniowych,
c) wymiana podgrzewaczy wody,
d) wykonywanie nowych tras instalacji wodno-kanalizacyjnych,
e) naprawy tras i kanałów wentylacyjnych, czyszczenie kanałów wentylacyjnych;
3) wykonywanie robót elektroinstalacyjnych i teletechnicznych:
a) naprawy instalacji elektrycznych i teletechnicznych (internet, w tym trasy światłowodowe, telefon), wykonywanie napraw lub wymiany linii kablowych „po śladzie”, naprawy lub wymiany gniazd, łączników, lamp i elementów oświetlenia, żarówek i świetlówek,
b) wymiana, podłączanie switchów i patchpaneli (programowanie po stronie Zamawiającego);
c) naprawy elementów tablic rozdzielczych, zabezpieczeń przeciwzwarciowych, przeciwprzeciążeniowych, przeciwporażeniowych itp.,
d) wykonywanie nowych instalacji elektrycznych i tablic rozdzielczych;
4) wykonywanie robót z zakresu określonego w pkt. 1-3, jako wielobranżowe roboty remontowe mające na celu przywrócenie określonych pomieszczeń w budynkach Zamawiającego do stanu nadającego się do użytkowania – roboty stanowiące bieżącą konserwację, nie wpływające na zmianę przeznaczenia, wyglądu pierwotnego, realizowane w oparciu o posiadane archiwalne lub aktualne dokumentacje projektowe i inne dotyczące przedmiotowych budynków;
5) wykonywanie prac towarzyszących polegających w szczególności na zabezpieczeniu podłóg, mebli, sprzętu, urządzeń itp. przy wykonywaniu wszelkich prac naprawczych i remontowych,
6) wykonywanie usług transportowych w budynkach, przenoszenia materiałów, urządzeń, gabarytów;
7) wykonywanie usług napraw i regulacji stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej: wymiana samozamykaczy, sprężyn, flekowanie, wymiana okuć, wymiana elementów, wymiana okapników, zamków, zawias, śrub szwedzkich, narożników, okuć, zakrętek szyldów i klamek, szklenie;
8) sprzątanie po prowadzonych pracach;
9) dojazd i dojście, dowóz materiałów;
10) wywóz i utylizacja odpadów.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek, o której mowa w art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. Zamawiający wymaga aby złożenie oferty wstępnej nastąpiło po odbyciu wizji lokalnej. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna dla Wykonawców odbędzie w dniu 17.05.2024 r. o godz. 8:00, a rozpocznie się w Gmachu Technologii Chemicznej, Portiernia, 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75. Przewidywany czas przeprowadzenia wizji lokalnej to 3 godziny. Bezpośrednio po wizji lokalnej odbędzie się zebranie z Wykonawcami, w celu przekazania wstępnych pytań od Wykonawców, udzielenia odpowiedzi, o ile będzie to możliwe oraz sporządzenia protokołu z wizji lokalnej.