sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Przygotowania i dostarczenia posiłków (usługa cateringowa) dla pensjonariuszy Dziennego Domu Senior + w Staniszewskiem – CZĘŚĆ I

22-04-2024, 12:13

Dane kontaktowe

GMINA RANIŻÓW
Rynek 6,36-130 Raniżów
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.ranizow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowania i dostarczenia posiłków (usługa cateringowa) dla pensjonariuszy Dziennego Domu Senior + w Staniszewskiem – CZĘŚĆ I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RANIŻÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581689

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Raniżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-130

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ranizow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowania i dostarczenia posiłków (usługa cateringowa) dla pensjonariuszy Dziennego Domu Senior + w Staniszewskiem – CZĘŚĆ I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa2f85e4-008b-11ef-885b-8267c0608453

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00295329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00023545/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowania i dostarczenia posiłków (usługa cateringowa) dla pensjonariuszy Dziennego Domu Senior + w Staniszewskiem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Realizacja projektu „Pomocna Dłoń - usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z Gminy Raniżów” numer FEPK.07.18-IP.01-0119/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FELD.07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ranizow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ranizow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14.1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Raniżów: https://ranizow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Raniżów ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
14.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania określonej w pkt. 2 ppkt. 2.4. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
14.3. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Magdalena Bober –Podinspektor UG (sprawy dot. procedury postępowania),
Magdalena Bober - Podinspektor UG (sprawy merytoryczne).
14.4. Szczegółowe Instrukcje korzystania z Platformy dostępne są pod adresem:
https://ranizow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
14.5. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
 dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:
 dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
 dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego.
 wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB.
• dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
• dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).

Pozostałe informacja w pkt. 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Gmina Raniżów, Rynek 6, 36-130 Raniżów, tel. 17 2285 034, a osobą pełniącą funkcje Inspektora Ochrony Danych, pani Monika Stopińska- Pacyna;
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] ;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym pn: Przygotowania i dostarczenia posiłków (usługa cateringowa) dla pensjonariuszy Dziennego Domu Senior + w Staniszewskiem – CZĘŚĆ I
4) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dalej jako: Pzp oraz przepisami wykonawczymi do Pzp. odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy, w szczególności na bieżącą obsługę platformy przetargowej PZP24.pl, świadczenie usług prawnych, osoby lub podmioty uczestniczące przy realizacji dostaw/usług/robót budowlanych, osoby lub podmioty, którym udostępniono dokumentację postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby lub podmioty, które złożyły wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w przypadku zadań współfinansowanych ze środków europejskim podmioty wskazane w przepisach prawa i decyzjach/umowach w sprawie dofinansowania projektu, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych innymi przepisami prawa;
5) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującym w jednostce Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, względnie przez okres gwarancji/rękojmi wynikający z zawartej umowy albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków europejskich;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych lub mogą uniemożliwić zawarcie umowy;
7) osobie przysługuje prawo dostępu1 do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania2 oraz prawo żądania od Administratora ograniczenia3 przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
1) Wyjaśnienie: Administrator (Zamawiający) ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ani nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Pozostałe informacje w pkt. 30 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 408333,33 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 93333,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Szczegółowy zakres zamówienia:
1. Usługa obejmuje przygotowanie, ugotowanie i dostarczenie 30 obiadów dwudaniowych dziennie (zwanych dalej: „posiłkami”) dla dorosłych osób. Podana ilość jest wartością szacunkową i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. O liczbie obiadów Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego telefonicznie (SMS) najpóźniej w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia do godz. 9.00.
2. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.
3. Realizacja zamówienia przez pięć dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych.
4. Posiłki Wykonawca dostarczy do siedziby Dziennego Domu Senior + w Staniszewskiem - Staniszewskie 94, 36-130 Raniżów w wraz z odpowiednią do serwowanego dania zastawą (szklaną) i sztućcami (ze stali) w ilości przystosowanej do zgłoszonej liczby obiadów dwudaniowych.
5. Wykonawca dostarcza naczynia każdorazowo do posiłku.
6. Obiady dwudaniowe powinny być dostarczone w zbiorczym opakowaniu termoizolacyjnym gwarantującym utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw.
7. Godzina dostarczenia posiłków: I danie (zupa z pieczywem) 10:30, II danie + kompot 13:00 – (tolerancja +/- 10min)
8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru naczyń oraz odpadów kuchennych pochodzących z danego dnia w tym samym dniu do godziny 16:00.
9. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem w sposób zgodny z przepisami sanitarnymi właściwymi ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
10. Posiłki powinny być różnorodne, niepowtarzalne w ciągu kolejnych 10 dni. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych spełniających normy jakości produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie i posiadać aktualne terminy ważności.
11. Wykonawca przygotuje posiłki na cały tydzień z produktami: mięso 3x w tygodniu, ryba 1x w tygodniu, jarskie 1x w tygodniu.
12. Przy przygotowywaniu posiłków Wykonawca uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego przypadki diety / cukrzycy / innych indywidualnych wymagań.
13. Wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych.
Gramatura posiłku po obróbce termicznej: mięso, ryba nie mniej niż 200 g, zupa nie mniej niż 400 ml, kompot ze świeżych owoców mnie mniej niż 250ml.
14. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jadłospis na kolejny tydzień w każdy piątek do godz. 15:00 poprzedzającego tygodnia z uwzględnieniem składników i kaloryczności posiłków.
15. W piątki i inne dni postne należy przygotować posiłki bezmięsne.
16. W trakcie wykonywania usługi Zamawiający zastrzega możliwość każdorazowego sprawdzania jakości i ilości dostarczonych posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i jakość zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę.
17. Podana w ofercie cena za dostarczenie obiadów dwudaniowych (zupa + II danie) musi zawierać wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem oraz dostarczeniem do Zamawiającego, w tym także koszty transportu oraz mycia zastawy naczyń i sztućców.
18. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za obiad dwudaniowy (zupa + II danie)- zgodnie ze złożoną ofertą.

II. Warunki realizacji zamówienia:
1. Powiadomienie Wykonawcy o ilości posiłków do przygotowania na dany dzień będzie dokonywane telefonicznie (SMS) w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia do godz. 9.00.
2. Wykonawca odpowiada za przygotowanie, transport oraz dostarczenie na miejsce dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy, w szczególności spowodowane zatruciem pokarmowym.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli w zakresie wykonywanej usługi.
5. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli dotyczącej realizacji zamówienia. Nadzór nad jakością, ilością i przestrzeganiem obowiązujących norm odnośnie dostarczanych posiłków sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego pracownik.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:
a) dwukrotnego dostarczenia posiłków niespełniających wymagań jakościowych i ilościowych. W tym celu Zamawiający może zlecić przeprowadzenie badań w zakresie ustalenia ich jakości. Jeśli badania potwierdzą nienależyte wykonanie usługi, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów tych badań
b) dwukrotnego dostarczenia posiłków w godzinach późniejszych, niż ustalone w zapytaniu ofertowym.
7. Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu przygotowany jadłospis, do każdego piątku poprzedzającego rozpoczynający się tydzień, do godziny 15.00.
8. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 10 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.
9. Wykonawca dostarczy fakturę zawierającą ilość przygotowanych w danym miesiącu obiadów (ilość będzie każdego dnia sprawdzana przy ich dostawie) pomnożoną przez cenę jednego gorącego zestawu (zupa + II danie) wynikającą z przedłożonej oferty.
10. Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowości wystawienia faktury dokona jej zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy. Faktura po korekcie i ponownym zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej korekty.
11. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości dostarczonych gorących obiadów dwudaniowych razy cenę jednostkową za obiad.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 238 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) Cena – 90 %
(KS) Klauzula społeczna – 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzala społeczna

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawca przedstawi aktualne dokumenty wystawione przez właściwą Inspekcję Sanitarną pozwalający na prowadzenie działalności zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
aktualny odpis właściwego rejestru lub aktualny wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający zarejestrowaną działalność gastronomiczną
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż równowartość 100.000 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
Wykazanie się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie polegające na: usłudze cateringu świadczonej przez okres min. 2 miesięcy polegającej na dostawie co najmniej obiadów dwudaniowych dla grupy min. 15 osób, z załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) dotyczącej środków transportu posiadanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca wykaże, dysponowanie co najmniej jednym środkiem transportu dopuszczonym przez Inspekcję Sanitarną do przewozu żywności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
10.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć, zgodnie ze wzorem, określonym formularzem Zał. nr 4 do SWZ. (Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) na zasadach określonych w pkt. 14.
10.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
10.5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie polegające na: usłudze cateringu świadczonej przez okres min. 2 miesięcy polegającej na dostawie co najmniej obiadów dwudaniowych dla grupy min. 15 osób, z załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) wykaz środków transportu posiadanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia- wykonawca wykaże, dysponowanie co najmniej jednym środkiem transportu dopuszczonym przez Inspekcję Sanitarną do przewozu żywności
c) Aktualne dokumenty wystawione przez właściwą Inspekcję Sanitarną pozwalający na prowadzenie działalności zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2.
13.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13.4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego w pkt. 8.2. wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym, składają oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
13.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7. składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w następujących przypadkach:
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT,
• dopuszcza się możliwość zmiany ceny w przypadku:
-zmiany stawek podatkowych (np.: podatku VAT), których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku zmianie ulega tylko wartość podatku VAT oraz cena brutto świadczonej usługi – cena netto pozostaje bez zmian,
-zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
-zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
-zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
o ile zmiany te będą miały realny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a ich wprowadzenie nie było możliwe do przewidzenia na etapie zawarcia umowy;
• gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym,
• dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
• dopuszcza się możliwość zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
• dopuszcza się możliwość ograniczenia ilości dostarczanych posiłków w stosunku do ilości pierwotnie zakładanej – zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
• zaistnieje konieczność zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian nie spowoduje następstw niekorzystnych dla Zamawiającego.

4. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy w sytuacji zmiany średnich cen netto artykułów spożywczych, z których przygotowywane są posiłki, powyżej 15% w stosunku do ich średniej ceny netto z dnia zawarcia umowy. W takim wypadku każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmianę cen jednostkowych w zakresie ceny niezbędnych produktów. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi zawierać szczegółowe wyliczenie realnego wpływu zmiany cen artykułów spożywczych na koszty przygotowania posiłków. Każda ze Stron ma prawo do jednokrotnego wystąpienia z wnioskiem o zmianę cen jednostkowych w czasie trwania umowy. W przypadku uzgodnienia przez Strony nowych cen jednostkowych, zawarty zostanie pisemny aneks do niniejszej umowy. Strony ustalają, że ceny posiłków nie wzrosną o więcej niż 20% w stosunku do ceny netto zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie, a wskazanej w § 5 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający dopuszcza analogiczną procedurę w przypadku zmiany wysokości opłat za media (woda, gaz, energia elektryczna), wykorzystywane bezpośrednio przy realizacji niniejszej umowy, przy zachowaniu parametrów oraz dopuszczalnej ilości i wysokości zmian, o których mowa powyżej.

Pozostałe informacje we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-30 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ranizow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-30 12:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie publiczne finansowane z projektu „Pomocna Dłoń - usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z Gminy Raniżów” numer FEPK.07.18-IP.01-0119/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FELD.07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.