sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Usługa sprzątania Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli

22-04-2024, 11:55

Dane kontaktowe

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43,00-355 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// www.nifc.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017307171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tamka 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-355

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nifc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa instytutcja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b4dbacb-0076-11ef-b81b-aebd110f5279

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00295252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00190853/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa polegająca na wydrukowaniu publikacji dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b4dbacb-0076-11ef-b81b-aebd110f5279

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl ,
2) poczta elektroniczna: [email protected]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia.
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o
komunikacji elektronicznej.
5. Szczegółowe informacje na temat komunikacji i korespondencji elektronicznej przedstawione są w § 7-11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,że: 1) administratorem
danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Tamka 43, 00-355 w Warszawie.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina pod adresem: ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa lub poprzez e-mail [email protected]. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21 ust. 1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp
przedstawione są w § 21 ust. 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 25.9.2024.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli.
2. Usługa obejmuje następujące zadania:
1) sprzątanie powierzchni wewnętrznych muzealnych Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, zwanego dalej „Obiektem” oraz sprzątanie powierzchni wewnętrznych ogólnych i biurowych we wszystkich budynkach należących do Zamawiającego w Żelazowej Woli, zwanych dalej „Obiektami”,
2) sprzątanie terenu zewnętrznego, obejmującego teren Parku w Żelazowej Woli, teren zaplecza gospodarczego oraz terenu administrowanego przez Zamawiającego w Żelazowej Woli, zwanego dalej łącznie „Terenem zewnętrznym”,
3) załadunek i wywóz śniegu/nieczystości stałych i sypkich zmieszanych z usuwanym śniegiem (np. piach, liście itp.) z Terenu zewnętrznego, oraz wywóz wraz z załadunkiem nieczystości organicznych, śniegu, lodu z Terenu zewnętrznego,
4) usługi doraźne na terenie Obiektu, pomieszczeń ogólnych i biurowych, Terenu zewnętrznego w Żelazowej Woli,
5) zapewnienie przez Wykonawcę środków czystości niezbędnych do wykonania usługi wymienionej w pkt 1 - 4) niniejszego ustępu – w tym, wszystkich narzędzi oraz środków czyszcząco-myjących – poza mydłem w płynie, ręcznikami papierowymi, papierem toaletowym, które zapewnia Zamawiający, a Wykonawca uzupełnia ich zasoby w dozownikach przez cały okres realizacji Umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz zasady współpracy przedstawione są w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowej:
Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje:
a) co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej o powierzchni sprzątania powyżej 2000 m2, o wartości usługi powyżej 350 000,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) wykonywanych w ramach 1 (jednej) umowy.
b) co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na sprzątaniu i odśnieżaniu terenu zewnętrznego o powierzchni pow. 1000 m2 o wartości usługi powyżej 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) wykonywanych w ramach 1 (jednej) umowy.
Usługi wskazane w pkt 4 lit a) i b) mogą być wykonywane w ramach jednej umowy, lub dwóch osobnych.
Jeżeli Wykonawca zrealizował lub nadal realizuje ww. usługi, wartość już zrealizowanej usługi, na dzień składania ofert, musi wynosić co najmniej tę wartość, którą Zamawiający wskazał w warunku powyżej jako minimum, tzn. usługa wskazana odpowiednio w punkcie 4 lit a) – 350 000,00 zł brutto, usługa wskazana odpowiednio w punkcie 4 lit b) – 300 000,00 zł brutto, lub w przypadku gdy Wykonawca zrealizował lub realizuje łącznie usługi wskazane w punkcie 4 lit a) i b) – 650 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w § 13 ust. 1–3 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawców podmiotowego środka dowodowego, którym jest Oświadczenie Wykonawcy/ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w złożonym/ złożonych przez niego wraz z ofertą Oświadczeniu/Oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 3 SWZ. Oświadczenia te należy złożyć na wezwanie według wzoru wskazanego w Załączniku nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający , na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w § 14 ust. 1 pkt 4 SWZ, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców Wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia o dokumentach (według wzoru podanego w załączniku nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania, w następujących sytuacjach :
1) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron;
2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w tym także zwiększenia bądź zmniejszenia liczby osób sprzątających;
3) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
4) niewykonania części usług, będących przedmiotem zamówienia przez Wykonawcę, również w sytuacji, gdy zajdzie konieczność czasowego ograniczenia dostępu do sprzątanych powierzchni z uwagi na remont lub inne nieprzewidziane zdarzenie;
5) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
6) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
7) ograniczenia przedmiotu zamówienia, oraz kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć lub ograniczenie takie jest wynikiem rezygnacji z części usług, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie:
1) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość niewykonanych usług z uwagi na działanie osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o wartość usług niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), ust. 1 pkt 2 (zwiększenie bądź zmniejszenie wynagrodzenia w zależności od zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy), ust. 1 pkt 4- 7 (zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia o wartość niewykonanych usług),
2) zakresu usług w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmniejszenie zakresu usług w zakresie niewykonanym lub zwiększenie zakresu usług o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy, a związany z działaniami osób trzecich), ust. 1 pkt 2 (zwiększenie bądź zmniejszenie zakresu usług zależnie od zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy), ust. 1 pkt 4 i 6-7 (zmniejszenie zakresu usług o usługi niewykonane), ust. 1 pkt 5 (zmniejszenie zakresu usług o niewykonane usługi lub zwiększenie zakresu usług o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynikający z wystąpienia Siły wyższej),
3) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
4) przedłużenia terminu wykonywania Usług, czyli terminu obowiązywania Umowy w przypadku niewykorzystania kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy – w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie przedłużony do czasu wykorzystania całkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, każdorazowo nie dłużej niż 2 miesiące.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Portalu Ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-08 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-06