sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wymiana podłóg w dwóch klasach starszej części budynku na obiekcie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

22-04-2024, 10:55

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Biezdrowie
Biezdrowo 9,64-510 Wronki
e-mail: [email protected]
http:// www.spbiezdrowo.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana podłóg w dwóch klasach starszej części budynku na obiekcie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Biezdrowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001130650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Biezdrowo 9

1.5.2.) Miejscowość: Wronki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbiezdrowo.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7631132795

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Powstańców Wlkp. 23

1.11.4.) Miejscowość: Wronki

1.11.5.) Kod pocztowy: 64-510

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.sapowronki.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana podłóg w dwóch klasach starszej części budynku na obiekcie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16f814ec-0082-11ef-885b-8267c0608453

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00295033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/917687

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji zamawiającego z Wykonawcami został opisany w rozdziale XIV SWZ. https://platformazakupowa.pl/transakcja/917687

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji zamawiającego z Wykonawcami został opisany w rozdziale XIV SWZ. https://platformazakupowa.pl/transakcja/917687

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.261.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni pieszej i montaż elementów rekreacyjnych na boisku przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie
Zakres prac do wykonania:
1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
2) roboty remontowe,
3) wykonanie tynków renowacyjnych,
4) instalacje elektryczne,
5) instalacje sanitarne.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załącznikach do SWZ, tj. przedmiarze robót specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekcie technicznym.Zakres realizowany będzie zgodnie z przedmiarem Zamawiającego. Kolorystyka farb, lakierów użytych do prac malarskich oraz wykładzin użytych na posadzki wymaga akceptacji zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów (materiałów) równoważnych w stosunku do tych, które wskazane zostały w Dokumentacji, zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie UE oraz będą miały parametry takie same lub zbliżone do tych, które określone zostały w ww. dokumentach. Wyroby budowlane objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).
Zakres zamówienia obejmuje częściowy remont obiektu.
2. Materiały/znaki towarowe/równoważność:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów (materiałów) równoważnych w stosunku do tych, które wskazane zostały w dokumentacji, zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie UE oraz będą miały parametry takie same lub wyższe do tych, które określone zostały w dokumentach zamówienia i zachowana zostanie technologia wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej. Podane typy i właściwe im cechy mogą jedynie służyć dla lepszego doboru zamienników.
2) W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione i określić, jakie materiały w ich miejsce proponuje oraz wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji.
4) Zastosowane przez wykonawcę rozwiązania równoważne muszą być co najmniej:
a) tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,
b) parametrach technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia,
c) spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,
d) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
6) Wszędzie tam, gdzie użyto określeń, symboli i rysunków wskazujących na znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów równoważnych. Użyte nazwy, typy, symbole i rysunki należy traktować jako rozwiązania przykładowe określające standardy jakościowe, wygląd i parametry techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakie muszą spełniać rozwiązania równoważne, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy wykorzystany w obliczeniach projektowych oraz nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
7) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów i nie spowoduje ryzyka niezgodności prac z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby podczas realizacji zamówienia uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych, dostępność dla nich pomieszczeń oraz usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu (w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań projektowych zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Kod CPV Opis
Kod główny:
45000000-7 - Roboty budowlane
Kody dodatkowe:
45262000-1 Podłoża i podłogi
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45232460-4 Roboty sanitarne

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane o kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Osoba ta musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do izby.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wykazu osób, którego wzór stanowi załącznik nr 8 SWZ
UWAGA!!! Przez „uprawnienia budowlane” Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiadających przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334).W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 551), osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada uprawnienia budowlane, jeżeli:
- nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych, oraz
- posiada odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub, w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, zostały spełnione w stosunku do tej osoby wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
b) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonała należycie co najmniej jedno zadanie polegające na remoncie i/lub/albo modernizacji i/lub/albo budowie i/lub/ albo przebudowie i/lub/albo rozbudowie budynku mieszkalnego i/lub/albo budynku użyteczności publicznej obejmujących w swoim zakresie min. wykonanie posadzki oraz podbudowy pod posadzkę. Wartość zadania nie może być mniejsza niż 40 000,00 zł brutto.
Pojęcie budowy, przebudowy, remontu należy definiować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z poźn zm.).
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych złożonego przez Wykonawcę ( załącznik nr 9 SWZ) wraz z załącznikami dowodami.
Konieczne jest, aby przedkładane dowody potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty budowlane zostały wykonane należycie, zawierały jednoznaczne i nie budzące wątpliwości potwierdzenia należytego wykonania i nie zawierały sprzecznych z wykazem informacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o którym mowa w rozdziale IX SWZ.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 SWZ
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689 zez m.) z innym Wykonawcom, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 10 do SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.) – Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, ponieważ nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.) – Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, ponieważ nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.) – Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, ponieważ nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.)
Zamawiający wymaga następujących dokumentów w odniesieniu do tego warunku:
1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, as także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 SWZ;
2) Wykaz robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 9 SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian w umowie został opisany w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem : https://platformazakupowa.pl/transakcja/917687 do dnia 10 maja 2024 roku do godziny 11:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-10 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni