sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy łazienek w klinikach szpitalnych oraz w budynku poradni przyklinicznych. /bud. D/

28-03-2024, 15:09

Dane kontaktowe

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY
ul. Marii Curie Skłodowskiej 9,85-094 Bydgoszcz
tel. 525857757
e-mail: [email protected]
http:// www.jurasza.umk.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy łazienek w klinikach szpitalnych oraz w budynku poradni przyklinicznych. /bud. D/

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001126074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Curie Skłodowskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-094

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 525857757

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.umk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy łazienek w klinikach szpitalnych oraz w budynku poradni przyklinicznych. /bud. D/

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c899476d-ed02-11ee-b4e0-4ac387c144e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00265033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00237041/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy łazienek w klinikach szpitalnych oraz w budynku poradni przyklinicznych. /bud. D/

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy przetargowej do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej:
1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy przetargowej.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
 Google Chrome 31
 Mozilla Firefox 26
 Opera 18
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
2. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych .
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 3, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i jej załącznikach lub w dokumentach
i oświadczeniach złożonych w postępowaniu. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób - listownie na adres: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, telefonicznie pod numerem telefonu: 52 585 48 80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub jego zastępcą, w następujący sposób - listownie na adres administratora z dopiskiem „IOD” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) został przygotowany w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 4 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NLZ.2024.271.18

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :
Część 1: Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (III p., bud. D) – szt. 1, Klinice Kardiochirurgii (IIp., bud. C) – szt. 1 oraz w Poradniach Specjalistycznych (I, II, III, IV p., bud. D) – szt. 4, Klinice Chorób Oczu (IIp., bud. F) – szt.2, Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych (Ip., bud. F) – szt. 1, Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych (parter, bud. F) – szt. 1, Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Dziecięcej (IIIp., bud.F) – szt. 2.
Zasadniczym celem remontu jest uzyskanie poprawy warunków w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych tj. w łazienkach dla pacjentów i personelu, w tym w łazienkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami.
Prace modernizacyjne maja na celu doprowadzenie budynków do obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 595) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 2022, poz.1225), a także ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022, poz.2240).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia dla części nr 1 zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 8a do SWZ, przedmiary, dokumentacja projektowa oraz STWiORB znajdujące się w Załączniku nr 9a do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 600671,89 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45261910-6 - Naprawa dachów

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert (dotyczy części nr 1, 2):
1) Cena brutto [C] – waga kryterium 60%;
2) Okres gwarancji na wykonane roboty [ G ] – waga kryterium 40%.
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Oferta z najniższą ceną brutto [C] otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 60,00 (waga 60%), a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie
ze wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto*
C = (---------------------------------------------- x 100) x waga kryterium, tj.60 %;
Cena brutto oferty badanej
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty.
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena brutto” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w zakresie części.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) W kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty [G] punktacja zostanie przyznana wg poniższego:
36 miesięcy – 0,00 pkt.
48 miesięcy – 20,00 pkt.
60 miesięcy – 40,00 pkt.
Maksymalnie dla niniejszego kryterium [G] Zamawiający może przyznać 40,00 punktów (waga 40%).
UWAGA! Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Podstawowy okres gwarancji do umowy to 36 miesięcy.
3. Ostateczną ocenę oferty [O] w danej części stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych powyżej obliczona wg wzoru: O = C + G.
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium – cena brutto
G – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium – Okres gwarancji na wykonane roboty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty [ G ]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
Część 2: Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Klinice Neurologii (parter, bud. F) – szt.4 oraz (parter, bud. I) – szt.1, Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii (I p., bud. F) – szt. 2 oraz Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (II p., bud I) – szt. 2
Zasadniczym celem remontu jest uzyskanie poprawy warunków w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych tj. w łazienkach dla pacjentów i personelu, w tym w łazienkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami.
Prace modernizacyjne maja na celu doprowadzenie budynków do obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 595) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 2022, poz.1225), a także ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022, poz.2240).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia dla części nr 2 zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 8b do SWZ, przedmiary, dokumentacja projektowa oraz STWiORB znajdujące się w Załączniku nr 9b do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 736834,66 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert (dotyczy części nr 1, 2):
1) Cena brutto [C] – waga kryterium 60%;
2) Okres gwarancji na wykonane roboty [ G ] – waga kryterium 40%.
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Oferta z najniższą ceną brutto [C] otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 60,00 (waga 60%), a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie
ze wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto*
C = (---------------------------------------------- x 100) x waga kryterium, tj.60 %;
Cena brutto oferty badanej
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty.
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena brutto” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym w zakresie części.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) W kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty [G] punktacja zostanie przyznana wg poniższego:
36 miesięcy – 0,00 pkt.
48 miesięcy – 20,00 pkt.
60 miesięcy – 40,00 pkt.
Maksymalnie dla niniejszego kryterium [G] Zamawiający może przyznać 40,00 punktów (waga 40%).
UWAGA! Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Podstawowy okres gwarancji do umowy to 36 miesięcy.
3. Ostateczną ocenę oferty [O] w danej części stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych powyżej obliczona wg wzoru: O = C + G.
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium – cena brutto
G – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium – Okres gwarancji na wykonane roboty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty [ G ]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości za spełniony, jeśli Wykonawca:
A. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto polegającą na budowie, przebudowie/remoncie/modernizacji budynku lub pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej - dotyczy części nr 1, 2*;
*Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem dla części nr 1, 2.
B. wykaże następujące osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj. :
o osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy/robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej* - dotyczy części nr 1, 2;
o osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych* – dotyczy części nr 1, 2;
o osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych*- dotyczy części nr 1, 2;
UWAGA :
* wskazane osoby powinny posiadać ww. uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
* Zamawiający określając ww. wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności – dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W przypadku złożenia oferty na jedną lub dwie części, Wykonawca wykazać może te same osoby jako odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w wyżej wymienionych specjalnościach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 2c do SWZ.
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw wykluczenia ma potwierdzić każdy z nich;
• w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, brak podstaw wykluczenia ma potwierdzić każdy podmiot udostępniający zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z uwzględnieniem Rozdziału VIII ust. 2 pkt. 4) lit. A SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
* okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, z uwzględnieniem Rozdziału VIII ust. 2 pkt. 4) lit. B SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
§ 14 ZMIANY W UMOWIE
1. Strony przewidują możliwość wydłużenia czasu (zmiany terminu) wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:
1) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu zadania spowodowane przez osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2) wykonanie nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych,
3) konieczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do realizacji umowy, wynikłych z:
a) błędów w dokumentacji projektowej uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z jej treścią i/lub przepisami prawa,
b) potrzeby dokonania zmian w dokumentacji projektowej z uwagi na potrzeby eksploatacyjne lub użytkowe,
4) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego mające wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do dokonania czynności będących przedmiotem Umowy.
5) konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego
Wydłużenie czasu (zmiana terminu) wykonania umowy następuje o czas odpowiedni do okoliczności, które spowodowały zmianę.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie:
1) zmian w dokumentacji projektowej w przypadkach przewidzianych w §10 umowy,
2) wydłużenia okresu rękojmi i/lub gwarancji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na (uzasadniających) wydłużenie okresu gwarancji i/lub rękojmi.
3) zmiany podwykonawców, na których zasoby powołał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających należytemu wykonaniu Umowy,
4) zmiany zakresu robót, powierzonych zgodnie z treścią oferty, podwykonawcom w przypadku okoliczności zagrażających należytemu wykonaniu Umowy.
3. Jakiekolwiek zmiany umowy opisane w niniejszym paragrafie, o ile co innego wyraźnie nie wynika z poprzednich postanowień umowy, wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
Pozostałe zapisy we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html . Ofertę należy złożyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w INSTRUKCJI KORZYSTANIA Z PLATFORMY PRZETARGOWEJ określonej w załączniku nr 3 do SWZ. Szczegółowe instrukcje obsługi Platformy dla Wykonawców dostępne są na stronie: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

„Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy łazienek w klinikach szpitalnych oraz w budynku poradni przyklinicznych. /bud. D/”
Inwestycja realizowana jest z środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja łazienek zlokalizowanych przy oddziałach i poradniach specjalistycznych szpitala”.
Termin wykonania zamówienia wynosi:
dla części 1 - do 140 dni,
dla części 2 – do 140 dni,
nie później niż do 10 grudnia 2024r. /termin zdeterminowany rozliczeniem dofinansowania/.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych:
- w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
- w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p.,
- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy zawarte zostały w Rozdziale XXIII SWZ.