Przetarg

Naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Rozprza

08-02-2024, 15:03

Dane kontaktowe

Gmina Rozprza
Al. 900 - lecia 3,97-340 Rozprza
e-mail: zamowienia@rozprza.pl
http:// www.rozprza.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Rozprza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rozprza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. 900 - lecia 3

1.5.2.) Miejscowość: Rozprza

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-340

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rozprza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozprza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Rozprza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df97339a-c1ba-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098281

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00083909/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Świadczenie prac związanych z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa oraz naprawą dróg gminnych na terenie gminy Rozprza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/878323

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/878323 Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy:
1) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona
2) za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Dokumenty elektroniczne (pliki) przekazywane do zamawiającego należy sporządzić w formatach danych .pdf,: .doc, .xls, .jpg, .zip., 7Z – dopuszczone odpowiednimi przepisami prawa, przy czym zamawiający rekomenduje stosowanie plików w formacie .pdf. z uwagi na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu.
3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
9. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gmina Rozprza reprezentowana przez Burmistrza Rozprzy z siedzibą w Rozprzy przy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza; tel.: 44 615 80 68; faks: 44 615 80 04; email:
ug@rozprza.pl.
2)administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail rodo@rozprza.pl
lub pisemnie na adres Administratora.
3)Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego, a
podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Pzp) (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
5)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Open Nexus Sp. z o.o. prowadzący Platformę Zakupową
6)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania - zgodnie z art. 78 Pzp. Po spełnieniu celu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z
zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).
7)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp
związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8)w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,
następujące uprawnienia:
•na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
•na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowań oraz
jego załączników;
•na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
•prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.
9)nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych oraz nie
przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO.
10)nie przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c.
11)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 213008,13 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Rozprza. Roboty obejmują w szczególności równanie wraz z zagęszczeniem mechanicznym, likwidację ubytków i wybojów przy użyciu dostarczonego przez Wykonawcę materiału - kruszywa łamanego dolomitowego.
Prowadzenie robót w związku z naprawą dróg gruntowych gminnych na terenie gminy Rozprza polegać będzie na dostawie kruszywa łamanego dolomitowego i rozsypaniu na drodze, mechanicznym uzupełnieniu ubytków i wybojów nawierzchni za pomocą równiarki samobieżnej wyposażonej w przyrząd do wzruszania nawierzchni drogi zbudowanej z tłucznia oraz wzruszaniu i wyrównaniu dróg gruntowych (szacunkowa ilość pracy równiarki- 100 godzin), a następnie zagęszczeniu walcem drogowym samojezdnym stalowo-gumowym (szacunkowa ilość pracy walca - 100 godzin).
Zakres prac obejmuje zakup wraz z dostawą mieszanki kruszyw łamanych dolomitowych frakcji Ø:
• od 0 do 31,5 mm w szacunkowej ilości ok. 1200 Mg (udział frakcji Ø - 0 = 5-10% bez gliny)
• od 0 do 16 mm w szacunkowej ilości ok. 800 Mg (udział frakcji Ø - 0 = 5-10% bez gliny)
oraz uzupełnieniem ubytków i wybojów nawierzchni na remontowanych odcinkach dróg na terenie gminy Rozprza wskazanych przez Zamawiającego.
Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem (rozsypaniem na drodze) mieszanki kruszyw łamanych do poszczególnych miejscowości Gminy Rozprza będzie realizowana w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Rozprza (w godz. 7:30-15:30 w dni poniedziałek, środa – piątek oraz w godz. 9:00-17:00 we wtorek) po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby realizacji prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert
zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena i czas wykonania zlecenia jednostkowego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania zlecenia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówień odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: co najmniej jednego zamówienia polegającego na remoncie naprawie dróg o nawierzchni tłuczniowej o wartości roboty nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto;

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
b) dysponują narzędziami i urządzeniami, którymi realizowane będzie zamówienie tj:
• równiarką samobieżną o mocy min. 120 KW wyposażoną w przyrząd do wzruszania nawierzchni drogi zbudowanej z tłucznia (zrywak o szerokości roboczej min. 2,2 m oraz rozstawie zębów max. 0,15 m) szt. 1
• walcem drogowym stalowo- gumowy o masie 10-15 ton szt. 1
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum) ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, obejmują:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, obejmują:
1) wykaz robót, o których mowa w rozdziale 16 pkt 2 ppkt 4 lit a) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ)
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, o których mowa w rozdziale 16 pkt 2 ppkt 4 lit b) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:
1) wypełniony formularz oferty (każda pozycja) - załącznik nr 1 do SWZ
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;
3) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - załącznik nr 2 do SWZ - jeżeli dotyczy,
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 5 do SWZ) - jeżeli dotyczy;
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art.117 ust. 4, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia [konsorcjum, spółki cywilne] (załącznik nr 6 do SWZ) - jeśli dotyczy;
5) dokument potwierdzający wniesienie wadium, w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia), wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej z zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela;
6) oferta ma być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania do oferty należy dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z którego wynika umocowanie do reprezentacji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca w formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy;
8) wydzielony plik jako tajemnica przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument wadialny powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do wystawcy.
6. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto w NaturoBank oddział w Rozprzy nr 82 8973 0003 0010 0000 0286 0004 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu IZP.271.1.1.2024 naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej ”
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew i zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w sposób przewidziany dla oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Zgodnie z art. 58 ust. 1 Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej):
1) w tym celu wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą,
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający go żąda,
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu. Przy potwierdzeniu warunków udziału w postępowanie dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy wykonawca,
5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4 Pzp (załącznik nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych
w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/878323

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak