Przetarg

Dostawa kruszyw dolomitowych

08-02-2024, 14:18

Dane kontaktowe

GMINA WOLBÓRZ
Pl. Jagiełły 28,97-320 Wolbórz
tel. 44/ 616-42-41
e-mail: poczta@wolborz.eu
http:// http://www.wolborz.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszyw dolomitowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLBÓRZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647859

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jagiełły 28

1.5.2.) Miejscowość: Wolbórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-320

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44/ 616-42-41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@wolborz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wolborz.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszyw dolomitowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-375847d4-c680-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098088

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053387/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa kruszyw dolomitowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.wolborz.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Wolbórz, (zwanego dalej Systemem e-ZP
lub Systemem) dostępnego pod adresem: https://e-zp.wolborz.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. Rejestracja i korzystanie z Systemu
E-ZP jest bezpłatne. Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest
to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu.Dokonując
rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Wolbórz. W Systemie E-ZP
znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe -
prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu(rejestracja, zadawanie pytań, złożenie
oferty, wycofanie oferty).
Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/ Złożenie oferty poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez
Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Kwalifikowany podpis
elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny ,spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579).
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP: a) Format kodowania treści w obrębie Systemu -
UTF8,b) Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu
HTTPS, c) Oznaczeniem czasu odbioru danych
przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):b. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość
połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;b) zaktualizowana
przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;c) system operacyjny
Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Applemac OS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.d) korzystanie z wbudowanej w
System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z
którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów: wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji
co najmniej 1.8.0_221 (JavaSE JRE 8Update 221) z obsługą technologii Java WebStart (Java WS) lube) wirtualna maszyna Open
JDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.Powyższe wymagania nie ograniczają
możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego, a) kwalifikowany
podpis elektroniczny(dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);b) podpisz aufany;c)
certyfikat osobisty;d) dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf,.odt, .rtf,.xml (zalecany .pdf);e) Maksymalny
rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty oraz wiadomości wynosi 150 MB;Szczegółowy opis w rozdziale 21 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Wolborzu Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz.
 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email: inspektor@cbi24.pl. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa kruszyw dolomitowych” prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa kruszyw dolomitowych w ilości szacunkowej ok. 1 900 Mg, przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych.
2. Przewidywany asortyment i orientacyjny zakres rzeczowy zamówienia:
- kruszywo dolomitowe o frakcji 4 - 31,5 mm (tolerancja dla większej frakcji +/- 4mm) – ok. 1 500 Mg.
- kruszywo dolomitowe o frakcji 31,5 - 63 mm (tolerancja dla większej frakcji +/- 4mm) – ok. 400 Mg.
3. Określona powyższa ilości jest szacunkowa. Zamawiający będzie każdorazowo określał wielkości dostawy. Faktyczna ilość zakupionego kruszywa będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i nie przekroczy całkowitej wartości zamówienia, określonej w ofercie i umowie.
4. Dostawa kruszywa będzie następowała z Kopalni do miejsca wskazanego w gminie przez pracownika Zamawiającego, na odległość nie większą niż 12 km od miasta Wolbórz, na koszt oraz transportem własnym Wykonawcy.
5. Do wykonania dostawy Wykonawca zobowiązany będzie użyć w zależności od potrzeb, samochodów samowyładowczych o ładowności do 10 Mg lub od 10 do 30 Mg.
6. Termin dostawy do Zamawiającego ustala się maksymalnie do 3 dni od chwili zgłoszenia.
7. Realizacja reklamacji w zakresie jakości i ilości kruszywa wykonana będzie w ciągu
3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. Przedmiotowe kruszywo winno spełniać wymagania określone normami: PN-EN 13242.
9. Zamawiający nie dopuszcza dostaw kruszywa wapiennego, w tym wapienia dewońskiego oraz frakcji niesortowanych.
10. Wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy ( załącznik nr 7 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2.Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
A- Cena oferty – 60 %
B- Termin realizacji dostaw - 40 %
3. Sposób oceny ofert:
A. Kryterium „cena ofert” zostanie obliczone według następującego wzoru:
(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100 x 60% = liczba punktów za kryterium cena (C)
Maksymalna przyznana liczba punktów w kryterium „cena oferty” nie przekroczy 60.
B. Punkty za kryterium „termin realizacji dostawy” zostaną przyznane w następujący sposób:
• Do 3 dni- 40 pkt;
• Od 4 do 5 dni - 20 pkt;
• Od 6 do 7 dni- 0 pkt.
- licząc od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Uwaga! W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji dostawy, Zamawiający na potrzeby oceny oferty przyjmie, iż zamówione partie kruszywa będą dostarczane na miejsce dostawy w terminie do 7 dni i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty wskaże termin realizacji dostawy powyżej 7 dni, oferta ta zostanie odrzucona.
Maksymalna przyznana liczba punktów w kryterium „termin realizacji dostawy” nie przekroczy 40.
4. Każdy z Wykonawców składających ofertę, otrzyma na podstawie przedłożonej oferty i dokonanych przeliczeń odpowiednią ilość punktów za poszczególne kryteria.
- Ilość punktów zostanie przyznana Wykonawcom wg wzoru:
Punktacja oferty= (ilość pkt uzyskana z kryterium: cena + ilość pkt uzyskana z kryterium termin realizacji dostawy)
5. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże: iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- 1 samochodem samowyładowczym odpowiednim do przewozu kruszywa drogowego o ładowności do 10 Mg.
- 1 samochodem samowyładowczym odpowiednim do przewozu kruszywa drogowego o ładowności od 10 Mg do 30 Mg.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz narzędzi w postaci co najmniej 1 samochodu samowyładowczego odpowiedniego do przewozu kruszywa drogowego o ładowności od 10 Mg do 30 Mg. dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z podstawą do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 5 do SWZ
2) wykaz narzędzi w postaci co najmniej 1 samochodu samowyładowczego odpowiedniego do przewozu kruszywa drogowego o ładowności do 10 Mg dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z podstawą do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 5 do SWZ
3) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty poniższych przedmiotowych środków dowodowych:
a) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz oferty, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, należy dołączyć do oferty oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia - Załącznik nr 6).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy znajdują się w załączniku nr 7 do SWZ- Projekt umowy w § 7

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP pod adresem: https://e-zp.wolborz.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-16