sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice z podziałem na zadania

08-02-2024, 14:10

Dane kontaktowe

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
Plac Jana Pawła II 1,43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 214 71 14
e-mail: [email protected]
http:// www.czechowice-dziedzice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-502

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 214 71 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b004c6b6-c0e9-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00050196/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Wykaszanie poboczy dróg.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
[email protected]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować
regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://czechowicedziedzice. logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/instrukcja.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
9. Pozostałe postanowienia zgodne z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła II 1;
 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 21 47 153;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, osoby lub podmioty, którym na podstawie przepisów prawa przysługuje prawo do kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
 firma PZP24.pl Sp. z o.o. oraz Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57D lok. B/J, z którą administrator zawarł umowę na obsługę Platformy Przetargowej, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych przechowywane będą przez 5 lat, chyba , że przepisy szczególne będą stanowić inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pod nazwą: Wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice z podziałem na zadania obejmuje:

Zadanie I:
Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice polegające na:
wykaszaniu poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – zakres prac obejmuje: wykaszanie traw, chwastów, samosiejek na poboczach i rowach przydrożnych, wykaszanie interwencyjne, grabienie i wywóz skoszonej trawy (według zaleceń); zebranie i wywóz innych odpadów; zagospodarowanie odpadów oraz pozyskanej biomasy; poniesienie opłat za zagospodarowanie odpadów oraz pozyskanej biomasy.
Szczegółowy zakres opisany jest w specyfikacji usługi, która stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:
- specyfikacja usługi – załącznik nr 10 do SWZ ( dla zadania nr I, zadania nr II)
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 11a, 11b do SWZ dla poszczególnych zadań, które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Rozwiązania równoważne.
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, producenta, dostawcę, homologacje, oznaczenie norm, patenty lub pochodzenia materiałów, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Zamawiający dla obu zadań wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1645) osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji zamówienia, to jest czynności związanych z:
- kierujący jednostkami sprzętowymi;
- wykaszaniem traw.

Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiącym załącznik do SWZ.Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp.

Aspekt środowiskowy

Zadanie I
Zamawiający przewidział ekologiczny charakter zamówienia w kryteriach oceny ofert. Kryterium pod nazwą „Aspekt środowiskowy” będzie rozpatrywane na podstawie wykazania pojazdu spełniającego normę emisji spalin „EURO V”/„Stage IIIB”/„Tier 4i” lub wyższą zgodnie z Rozporządzeniem nr 715/2007 dla lekkich samochodów osobowych i użytkowych i Rozporządzeniem nr 168/2013 dla pojazdów dwu- oraz trójkołowych (lub równoważną obowiązującą normą), podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym:
- pojazd mechaniczny wraz z kosiarką bijakową o wysięgu co najmniej 6 m;
- pojazd mechaniczny wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną o szerokości roboczej co najmniej 150 cm
- pojazd mechaniczny do wywozu biomasy i odpadów.UWAGA:
W przypadku udziału w postępowaniu na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca, aby uzyskać dodatkowe punkty w kryterium aspekt środowiskowy, winien jest wykazać dla każdego zadania
z osobna różne pojazdy, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 441 Pzp.

Zakres opcji obejmuje następujące wielkości w jednym okresie trwania umowy:

Zadanie I: „Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”.

1) Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych wraz z wygrabieniem, uporządkowaniem, wywozem i zagospodarowaniem biomasy i odpadów oraz poniesieniem opłat za ich zagospodarowanie – 16 ha;
2) Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych bez zbierania pozyskanej biomasy, za wyjątkiem odpadów, które należy zebrać, wywieźć i zagospodarować oraz poniesieniem opłaty za ich zagospodarowanie – 20 ha
Szacunkowa maksymalna powierzchnia wykonania usługi to łącznie 36 ha. Podane wyżej wielkości ”ha” dotyczą szacunkowej maksymalnej ilości wykonania usługi w okresie trwania umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji maksymalnych ilości. Faktyczne ilości realizowanej usługi mogą odbiegać od planowanych ilości, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż minimalny gwarantowany zakres realizacji zadania wyniesie 30%.

Warunki skorzystania z prawa opcji:
- skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać;
- Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w terminie trwania umowy;
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projekcie umowy;
- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie. Brak stosownej informacji świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych);
- Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-05-06 do 2024-11-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadanie, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (dla zadania I oraz dla zadania II):

Kryterium oceny ofert: Waga:
1) cena (Kc): 60%
2) aspekt środowiskowy (Kas): 21%
3) czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie podstawowym (Kt1): 14%
4) czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie interwencyjnym (Kt2): 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 21

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie podstawowym

4.3.6.) Waga: 14

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie interwencyjnym

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pod nazwą: Wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice z podziałem na zadania obejmuje:


Zadanie II:
Wykaszanie poboczy oraz rowów przydrożnych dróg powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice polegające na:
wykaszaniu poboczy i rowów przydrożnych dróg powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – zakres prac obejmuje: wykaszanie traw, chwastów, samosiejek na poboczach i rowach przydrożnych, wykaszanie interwencyjne, grabienie i wywóz skoszonej trawy (według zaleceń); zebranie i wywóz innych odpadów; zagospodarowanie odpadów oraz pozyskanej biomasy; poniesienie opłat za zagospodarowanie odpadów oraz pozyskanej biomasy.
Szczegółowy zakres opisany jest w specyfikacji usługi, która stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:
- specyfikacja usługi – załącznik nr 10 do SWZ ( dla zadania nr I, zadania nr II)
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 11a, 11b do SWZ dla poszczególnych zadań, które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Rozwiązania równoważne.
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, producenta, dostawcę, homologacje, oznaczenie norm, patenty lub pochodzenia materiałów, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Zamawiający dla obu zadań wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1645) osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji zamówienia, to jest czynności związanych z:
- kierujący jednostkami sprzętowymi;
- wykaszaniem traw.

Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiącym załącznik do SWZ.Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp.

Aspekt środowiskowy

Zadanie II
Zamawiający przewidział ekologiczny charakter zamówienia w kryteriach oceny ofert. Kryterium pod nazwą „Aspekt środowiskowy” będzie rozpatrywane na podstawie wykazania pojazdu spełniającego normę emisji spalin „EURO V”/„Stage IIIB”/„Tier 4i” lub wyższą zgodnie z Rozporządzeniem nr 715/2007 dla lekkich samochodów osobowych i użytkowych i Rozporządzeniem nr 168/2013 dla pojazdów dwu- oraz trójkołowych (lub równoważną obowiązującą normą), podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym:
- pojazd mechaniczny wraz z kosiarką bijakową o wysięgu co najmniej 6 m;
- pojazd mechaniczny wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną o szerokości roboczej co najmniej 150 cm
- pojazd mechaniczny do wywozu biomasy i odpadów.

UWAGA:
W przypadku udziału w postępowaniu na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca, aby uzyskać dodatkowe punkty w kryterium aspekt środowiskowy, winien jest wykazać dla każdego zadania
z osobna różne pojazdy, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 441 Pzp.

Zakres opcji obejmuje następujące wielkości w jednym okresie trwania umowy:

Zadanie II: „Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”.

1) Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych wraz z wygrabieniem, uporządkowaniem, wywozem i zagospodarowaniem biomasy i odpadów oraz poniesieniem opłat za ich zagospodarowanie – 15 ha;
2) Wykaszanie poboczy oraz rowów przydrożnych bez zbierania pozyskanej biomasy, za wyjątkiem odpadów, które należy zebrać, wywieźć i zagospodarować oraz poniesieniem opłaty za ich zagospodarowanie – 25 ha
Szacunkowa maksymalna powierzchnia wykonania usługi to łącznie 40 ha. Podane wyżej wielkości ”ha” dotyczą szacunkowej maksymalnej ilości wykonania usługi w okresie trwania umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji maksymalnych ilości. Faktyczne ilości realizowanej usługi mogą odbiegać od planowanych ilości, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż minimalny gwarantowany zakres realizacji zadania wyniesie 30%.

Warunki skorzystania z prawa opcji:
- skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać;
- Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w terminie trwania umowy;
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projekcie umowy;
- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie. Brak stosownej informacji świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych);
- Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-05-06 do 2024-11-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadanie, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (dla zadania I oraz dla zadania II):

Kryterium oceny ofert: Waga:
1) cena (Kc): 60%
2) aspekt środowiskowy (Kas): 21%
3) czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie podstawowym (Kt1): 14%
4) czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie interwencyjnym (Kt2): 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 21

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie podstawowym

4.3.6.) Waga: 14

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania jednokrotnego wykaszania w trybie interwencyjnym

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp.:

1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
1.3.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż w wysokości:
- dla zadania I – w kwocie nie mniejszej niż 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
- dla zadania II – w kwocie nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

UWAGA !
W przypadku udziału w postępowaniu na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi spełnić warunki wynikające z sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla poszczególnych zadań.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
1.4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał/wykonuje co najmniej jedną (1) usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.:
o w przypadku złożenia oferty na zadanie I – co najmniej jedną (1) usługę wykaszania terenów zielonych lub wykaszania poboczy dróg lub rowów przydrożnych itp. w jednym sezonie o powierzchni minimum 6 ha
o w przypadku złożenia oferty na zadanie II – co najmniej jedną (1) usługę wykaszania terenów zielonych lub wykaszania poboczy dróg lub rowów przydrożnych itp. w jednym sezonie o powierzchni minimum 6 ha.

UWAGA !
W przypadku udziału w postępowaniu na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi spełnić warunki wynikające z sumy wymaganych powierzchni (ha) dla poszczególnych zadań.

W przypadku, gdy wykazywane usługi, są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu prac, należy podać w wykazie usług tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

1.4.2. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:
a. w przypadku złożenia oferty na zadanie I
o minimum jednym pojazdem mechanicznym spełniającym minimalną normę emisji spalin EURO IV wraz z kosiarką bijakową o wysięgu co najmniej 6 m
o minimum jednym pojazdem mechanicznym spełniającym minimalną normę emisji spalin EURO IV wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną o szerokości roboczej pow. 150 cm
o minimum dwóch kos spalinowych
o minimum jednym pojazdem mechanicznym spełniającym minimalną normę emisji spalin EURO IV do wywozu biomasy i odpadów

b. w przypadku złożenia oferty na zadanie II
o minimum jednym pojazdem mechanicznym spełniającym minimalną normę emisji spalin EURO IV wraz z kosiarką bijakową o wysięgu co najmniej 6 m
o minimum jednym pojazdem mechanicznym spełniającym minimalną normę emisji spalin EURO IV wraz z kosiarką bijakową tylno-boczną o szerokości roboczej pow. 150 cm
o minimum dwóch kos spalinowych
o minimum jednym pojazdem mechanicznym spełniającym minimalną normę emisji spalin EURO IV do wywozu biomasy i odpadów.


UWAGA!
W przypadku udziału w postepowaniu na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi spełnić warunki wynikające z posiadania lub dostępności sumy sprzętu z poszczególnych zadań. Pojazdy i sprzęty wykazane w zadaniu I nie mogą być ponownie wymienione w zadaniu II. Wykonawca do realizacji zadania musi przeznaczyć różne pojazdy i sprzęty do realizacji usług.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ dla wszystkich zadań;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
3.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ dla wszystkich zadań. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie);
4. Zamawiający Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2023, poz.1497 ze zm.).
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U.2023, poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust.1 pkt37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2023, poz.120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp,

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ dla wszystkich zadań. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie);

1.2. w celu wykazania spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.

1.3. w celu wykazania spełniania warunku dot. zdolności technicznej z ust. 3.4.1.
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - (dla zadania I oraz dla zadania II)

Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 8 do SWZ dla wszystkich zadań;

Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

1.4. w celu wykazania spełniania warunku dot. dysponowania sprzętem z ust. 3.4.1. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (dla zadania I oraz dla zadania II)

Wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 9 do SWZ dla wszystkich zadań;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1a, 1b do SWZ – dla poszczególnych zadań. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.
3. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – dla każdego z zadań. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1a, 1b do SWZ – dla poszczególnych zadań.
3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp).
Zobowiązanie, pelnomocnictwo lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.5. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SWZ – dla wszystkich zadań.
3.6. Wniesienie Wadium.
3.7. Formularz cenowy – załącznik nr 2a, 2b do SWZ – dla poszczególnych zadań.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

Zadanie I 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
Zadanie II 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej,
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
Pełnomocnictwo, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ustawy (rozdział XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składane na podstawie art. 117 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Obowiązek złożenia ww. oświadczenia odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – załącznik nr 6 do SWZ ( dla zadania nr I, nr II).
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych
w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XI, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 11a, 11b – dla poszczególnych zadań (projektowane postanowienia umowy).
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załącznik nr 11a, 11b – dla poszczególnych zadań (projektowane postanowienia umowy).
2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://czechowice-dziedzice. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zadanie I: „Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie tj.:

Termin rozpoczęcia: od dnia 6 maja 2024 r.
Termin zakończenia: do dnia 5 listopada 2024 r.

Zadanie II: „Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie tj.:

Termin rozpoczęcia: od dnia 6 maja 2024 r.
Termin zakończenia: do dnia 5 listopada 2024 r.