sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Przygotowanie i dostawa posiłków dla Centrum Usług Społecznych w Rawiczu na rok 2024

16-11-2023, 21:17

Dane kontaktowe

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU
ul. gen. Grota Roweckiego 4A ,63-900 Rawicz
tel. 65 5454037
fax. 65 5453506
e-mail: [email protected]
http:// www.cusrawicz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostawa posiłków dla Centrum Usług Społecznych w Rawiczu na rok 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410206891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Grota Roweckiego 4A

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 5454037

1.5.8.) Numer faksu: 65 5453506

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cusrawicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa posiłków dla Centrum Usług Społecznych w Rawiczu na rok 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74e24f05-84a6-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059963/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowanie i dostawa posiłków dla Centrum Usług Społecznych w Rawiczu na rok 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/846921

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846921

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę, oświadczenie o którym mowa
w art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Sposób sporządzania oraz przekazywania podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego został określony w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej.
3) Komunikacja w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale I SWZ.
4) Zamawiający awaryjnie dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
– powyższe nie dotyczy składania oferty, z tym że podstawowym środkiem komunikowania się jest Platforma Zakupowa, o której
wyżej mowa. W takim przypadku
wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do Zamawiającego, podając
numer sprawy lub nazwę zadania podaną na wstępie.
5) Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularzy:
a) „Złóż ofertę” w odniesieniu do składania oferty;
b) „Wyślij wiadomość” w odniesieniu do pozostałej korespondencji kierowanej do Zamawiającego;.
6) Zamawiający określa: a) niezbędne wymagania sprzętowe: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kbit/s; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome lub FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”. W przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10.0; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; Platforma
Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli; Platformazakupowa.pl działa według
standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi
przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu. Czas wyświetlany
na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar; za chwilę złożenia uznaje się
moment wpływu informacji na platformę;
c) Zamawiający informuje, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów: w zakresie całej oferty: do ilości 10 plików
lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB; przy komunikacji poprzez wyślij wiadomość: do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB;.
7) Zamawiający w zakresie:
a) pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia
Klienta, które dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu (22)-101-02-02 lub e-mail
[email protected];
b) pytań merytorycznych wyznaczył następujące osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcą: w zakresie procedury
przetargowej: Karolina Ignasiak, w zakresie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Nowak

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00484197/01 z dnia 2023-11-08
2023-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, została określona – rozdział XVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.331.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie następujących usług przygotowywania i wydawania posiłków, w ilościach i terminach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego:
1. 1. Przygotowanie, podanie i umożliwienie spożycia w miejscu wykonywania działalności przez Wykonawcę na terenie miasta Rawicza w lokalu znajdującym się w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (dalej „CUS w Rawiczu”), gorącego posiłku dla uprawnionych mieszkańców z terenu miasta i gminy Rawicz.
Wydanie i umożliwienie spożycia posiłku od poniedziałku do soboty tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:30 oraz w soboty w godzinach od 11:00 do 14:00.
Na gorący posiłek składa się zupa lub drugie danie:
zupa: - dwa razy w tygodniu - z wkładką mięsną i pieczywem (bułka lub 2 kromki chleba).
drugie danie: - dwa razy w tygodniu – obiad drugodaniowy mięsny (danie mięsne musi występować w co najmniej czterech rodzajach nie powtarzających się w przeciągu dwóch tygodni; do dań mięsnych nie zalicza się wątróbki, kaszanki, bigosu), - jeden raz w tygodniu – obiad drugodaniowy z jajkiem, rybą, wątróbką, kaszanką, bigosem, białym serem - w każdym tygodniu inne dania, - raz w tygodniu - naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, spaghetti, fasolka po bretońsku itp. - w każdym tygodniu inne danie.
Do posiłków drugodaniowych mają być podawane przemiennie w danym tygodniu surówki i jarzyny gotowane. W tym samym tygodniu dany rodzaj surówki lub jarzyn gotowanych nie może się powtórzyć.
Do posiłków drugodaniowych co najmniej dwa razy w tygodniu mają być podawane ziemniaki, w trzecim dniu może być podana kasza, ryż, kluski lub makaron (obowiązek ten nie dotyczy dni, w których podawane będą naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi itp.).
Gramatura posiłku:
- zupa - 450 ml
- ziemniaki (kasza, kluski, ryż lub makaron) - 250 g
- mięso, ryba, wątróbka, kaszanka - 100 g
- bigos – 200 g
- surówka (jarzyny gotowane) – 130g g
- naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, spaghetti, twaróg, fasolka po bretońsku - od 300 g do 350 g.

1.2. Przygotowanie i dowóz obiadów dwudaniowych do Domu Dziennego Pobytu w Rawiczu przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu, dla uczestników DDzP w Rawiczu. Dowóz posiłków w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 13:00. oraz odbiór odpadków pokonsumpcyjnych.
Na obiad dwudaniowy składa się pierwsze danie i drugie danie:
pierwsze danie: - zupa (w każdym dniu tygodnia inna).
drugie danie: - dwa razy w tygodniu – obiad drugodaniowy mięsny (danie mięsne musi występować w co najmniej czterech rodzajach nie powtarzających się w przeciągu dwóch tygodni; do dań mięsnych nie zalicza się wątróbki, kaszanki, bigosu), - dwa razy w tygodniu – obiad drugodaniowy z jajkiem, rybą , wątróbką, kaszanką, bigosem, białym serem - w każdym tygodniu inne dania, - raz w tygodniu - naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, spaghetti, fasolka po bretońsku itp. - w każdym tygodniu inne danie.
Do posiłków drugodaniowych mają być podawane przemiennie w danym tygodniu surówki i jarzyny gotowane. W tym samym tygodniu dany rodzaj surówki lub jarzyn gotowanych nie może się powtórzyć.
Do posiłków drugodaniowych co najmniej dwa razy w tygodniu mają być podawane ziemniaki, w trzecim dniu może być podana kasza, ryż, kluski lub makaron (obowiązek ten nie dotyczy dni, w których podawane będą naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi itp.).
Gramatura posiłku:
- zupa - 450 ml
- ziemniaki (kasza, kluski, ryż lub makaron) - 250 g
- mięso, ryba, wątróbka, kaszanka, bigos - 100 g
- surówka (jarzyny gotowane) – 130g
- naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi, spaghetti, twaróg, fasolka po bretońsku - od 300 g do 350 g.

1.3. Przygotowanie i dowóz posiłków do siedziby Zamawiającego tj.: ul. gen. Grota Roweckiego 4A w Rawiczu dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci. Posiłki dostarczane w pojemnikach jednorazowych. Dowóz posiłków w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:30 do 15:00. oraz odbiór zużytych naczyń jednorazowych oraz odpadków pokonsumpcyjnych.
Na posiłek składają się:
- pieczywo pszenne lub żytnie (bułka, rogal - 1 szt /chleb krojony – 2 kromki),
- masło do smarowania,
- wędlina (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, polędwica sopocka – 2 plastry), ser żółty (2 plastry),
- serek śmietankowy, dżem,
- jogurt owocowy, kisiel,
- warzywa: ogórek zielony, pomidor, sałata (po 2 plastry każdego rodzaju), szczypior,
- owoc (w tym sezonowe – 1 szt).
Do każdego posiłku należy podać:
-w okresie wiosenno-letnim: napój w postaci soku lub wody mineralnej (300 ml), - w okresie jesiennym i zimowym: herbatę lub kawę zbożową (300 ml).

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa oraz do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych, tj. muszą one spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych.

2. Termin wykonania zamówienia: posiłki przygotowywane i dowożone (w tym usługa podania) będą w okresie od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Przewidywana liczba posiłków do wykonania w okresie objętym zamówieniem:
- gorący posiłek: 10.320 posiłków, miesięcznie 860 posiłków,
Zamawiający informacyjnie podaje, że w 2023r. (do września), przygotowano 7 148 posiłków.
- obiad: 3.000 obiadów, miesięcznie 250 obiadów,
Zamawiający informacyjnie podaje, że w 2023r. (do września), przygotowano 2.281 obiadów.
- posiłki dla dzieci: 2.400 posiłków, miesięcznie 200 posiłków.
Zamawiający informacyjnie podaje, że w 2023r. (do września), przygotowano 1.673 posiłków.
Podane wyżej liczby posiłków mają szacunkowy charakter. Z uwagi na specyfikę zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby posiłków w zależności od rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych.

3. Obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia:
3.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób, spełniających wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp( Rozdział I pkt 9 SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale X do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116 Pzp):
- wykonawca dysponuje lokalem (pomieszczeniem) dopuszczonym przez służby sanitarne (SANEPiD) do przygotowania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia z uwzględnieniem przygotowania potraw do cateringowej obsługi gastronomicznej, w którym będą przygotowywane posiłki. Zamawiający wymaga aby lokal / pomieszczenie było położone na terenie miasta Rawicza w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego (odległość mierzona według trasy, jaką pokona człowiek, po najkrótszych drogach publicznych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik Nr 4 do SWZ,
2. Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronienie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą , który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ,
3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz.2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
6. Jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7. Jeżeli dotyczy – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo oraz każdy z Wykonawców z osobna zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania.
Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów – oświadczeń, o których wyżej mowa zawierających stwierdzenia zgodne z faktem i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzające, że Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w obiekcie, dla którego posiada pozwolenie Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia z uwzględnieniem przygotowania potraw do cateringowej obsługi gastronomicznej firm. (Wykonawca przedłoży ww. zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert).
2. Oświadczenie, że lokal znajduje się na terenie miasta Rawicza w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego, z podaniem adresu lokalu – załącznik Nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w takiej
samej formie jak składana oferta tj.: w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawców. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może
dokonać również notariusz.
1.1. Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, mogą załączyć do
oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o podziale obowiązków w
trakcie realizacji zamówienia, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy
(art. 117 ust. 4 Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym
załącznik Nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846921

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-27 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność
wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w związku z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.