Przetarg

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

25-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Kwiatkowskiego 15,33-101 Tarnów
tel. +48146880511
fax. +48146880511
e-mail: as@mcm.net.pl
http:// www.mcm.net.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 526568-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.: CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 85166402000000, ul. Kwiatkowskiego  15 , 33-101  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48146880511, e-mail as@mcm.net.pl, faks +48146880511.
Adres strony internetowej (URL): www.mcm.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.malopolska.pl/mcmtarnow
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
bip.malopolska.pl/mcmtarnow

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.malopolska.pl/mcmtarnow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
MCM, ul.Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów, sekretariat p. 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres świadczeń usług zapewniających całodobowe wyżywienie pacjentów.3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków w ramach całodziennego wyżywienia dla około 70 pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Mościckiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Tarnowie oraz odbiór pozostałości – resztek jedzenia.3.2 Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia zapewnić jakość wyżywienia zgodną z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych przypisanym placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem stosowanych diet, technologii przygotowywania posiłków, wydanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i gramatury potraw.3.3 Pod pojęciem posiłku należy rozumieć zestaw potraw wchodzących w skład :• śniadanie, • obiad, • kolacja,3.4 W procesie planowania żywienia Wykonawca uwzględni następujące wytyczne żywieniowe: -posiłki będą posiadały odpowiednią wartość kaloryczną, białkową i węglowodanową przewidywaną dla poszczególnych diet i grup konsumentów; dieta cukrzycowa będzie zawierała potrawy lekkostrawne.śniadania będą składały się co najmniej z następujących potraw: • zupa mleczna (co najmniej pięć razy w tygodniu) gorący napój /herbata, kawa zbożowa, kakao/ • pieczywo; *dodatek tłuszczowy (o zawartości min 70% tłuszczu z mleka) *dodatek nabiałowy; *dodatek białka zwierzęcego; • dodatek warzywny lub owocowy (świeży lub przetworzony ale nie konserwowy)obiady będą składały się co najmniej z następujących potraw: *zupa *drugie danie: składnik węglowodanowy (ziemniaki (z wykluczeniem ziemniaków puree z proszku) makaron, kasze ...) składnik białkowy składnik warzywny ( surowy lub przetworzony, ,ale nie konserwowy); kompot drugie dania w jadłospisie dekadowym będą zawierały co najmniej 5 porcji mięsa w postaci nie zmielonej i nie krojonej dodatek białkowy w jadłospisie dekadowym nie będzie się powtarzał kolacje będą składały się co najmniej z następujących potraw: gorący napój; pieczywo; dodatek tłuszczowy (o zawartości min 70% tłuszczu z mleka) dodatek nabiałowy, lub dodatek białka zwierzęcego dodatek warzywny ( świeży lub przetworzony ale nie konserwowy) Kolacje i śniadania będą zawierały 5 razy w dekadzie wędliny wysokogatunkowe • śniadanie (pieczywo z dodatkami + zupa mleczna),• obiad abonamentowy, • kolacja (pieczywo z dodatkami + zupa mleczna)• napojów (do każdego posiłku) o określonej wielkości porcji, przygotowywany zgodnie z zasadami wskazanej diety. Ponadto posiłek powinien spełniać określone w zamówieniu szczegółowe wymagania.3.5 Ilość zamawianych posiłków będzie ustalana z jednodniowym wyprzedzeniem w zależności od obłożenia oddziału. 3.6 Odbiór posiłków ustala się na:a) śniadanie – godzina 8.00b) obiad i kolację – godzina 12.303.7 Rodzaje diet :a)Podstawowa b)Lekkostrawnac) Cukrzycowad)Wątrobowae)Miksowana3.8 Zalecane normy kalorii i składników pokarmowych obliczone na osobodzień:Nazwa składnika / Zalecane ilościKalorie ok. 2200 - 2400Węglowodany ok. 300 gBiałko ogółem ok. 70 gw tym białko zwierzęce ok. 20-30 gTłuszcz ok. 70 g3.9 Białko powinno pokrywać od 13-16% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, tłuszcze nie więcej niż 30% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, natomiast reszta kalorii powinna zostać pokryta przez węglowodany. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenia, sezonowość, święta. Całodobowe wyżywienie powinno składać się z trzech posiłków: śniadanie, obiad, kolacja oraz napojów dostosowanych do pory dnia. 3.10 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi żywienia zbiorowego w ochronie zdrowia z zachowaniem zasad dobrej praktyki higienicznej oraz zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz stosować wdrożone zasady systemu HACCP,3.11 artykuły spożywcze i inne surowce niezbędne do przygotowania posiłków Wykonawca kupuje na koszt własny,3.12Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za jakość oferowanych posiłków, w tym to, że posiłki dostarczane do kuchenek oddziałowych Zleceniodawcę będą miały odpowiednią temperaturę.3.13Wykonawca odpowiada za czystość serwowanych potraw.3.14Wykonawca a odpowiada za dobór właściwych surowców zgodnie z różnymi dietami żywieniowymi pacjentów.3.15Wykonawca odpowiada za higienę osobistą i stan zdrowotny zatrudnianego personelu, w tym posiadanie odpowiednich badań sanitarno-epidemiologicznych uprawniających do wykonywania czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.3.16Wykonawca odpowiada za dobór właściwych procesów technologicznych, gwarantując najwyższą jakość oferowanych potraw.3.17Zamawiający wymaga, by posiłki przygotowywane były z produktów naturalnych, przez co należy rozumieć posiłki nie zawierające proszków, półproduktów chemicznych, chemicznych substancji dodatkowych poprawiających smak, zapach czy bazę za wyjątkiem przypraw i ziół.3.18Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wartość surowców zużytych do sporządzenia trzech posiłków dziennie będzie zgodna i będzie odpowiadać normom, wymaganiom Sanepid- u oraz obowiązującym przepisom prawa.3.19Wszystkie posiłki muszą być akceptowane przez dietetyka zatrudnionego przez Wykonawcę.3.20Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania jadłospisów dekadowych do Zamawiającego na 5 dni przed ich wprowadzeniem. Jadłospisy muszą zostać zaakceptowane przez wyznaczoną osobę przez Wykonawcę.3.21W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego jadłospisów, Wykonawca dokona ich korekty.3.22Ilość posiłków uzależniona jest od ilości pacjentów na oddziale.3.23Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby posiłki i produkty odżywcze miały właściwą temperaturę tj. zupa 75°C, II danie 63°C, napoje gorące 80°C, posiłki na zimno poniżej 4°C i były dystrybuowane i podawane w sposób bezpieczny.3.24W związku z posiadaniem przez Wykonawcę dwóch kuchenek oddziałowych na I i II piętrze Wykonawca dostarczy posiłki w oddzielnych pojemnikach z podziałem dwa oddziały.3.25Wykonawca zapewni wystarczającą ilość specjalnych pojemników, naczyń transportowych (termosy) zapewniających ciepło dostarczanych posiłków zgodnie z przyjętymi w tym zakresie wytycznymi tj. zupa 75°C, II danie 63°C, napoje gorące 80°C, posiłki na zimno poniżej 4°C.3.26Wykonawca zobowiązuje do odbierania oraz zgodnego z przepisami prawa usuwania resztek niespożytych posiłków i ich utylizacji.3.27Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania próbek żywności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.3.28Środki czystości i dezynfekcji używane przez Wykonawca do utrzymania czystości w pomieszczeniach należących do kuchni muszą być dopuszczone przez Państwowy Zakład Higieny i spełniać obowiązujące przepisy Sanepidu i BHP.3.29Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia zapewnić jakość wyżywienia zgodną z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych przypisanym placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem stosowanych diet, technologii przygotowywania posiłków, wydanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i gramatury potraw.3.30Wykonawca zobowiązuje się do odbioru naczyń transportowanych z budynku Mościckiego Centrum Medycznego ZOL-u Zleceniodawcy.3.31Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego środka transportu, którym będzie dostarczać posiłki.3.32Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia zgodnie z złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami MCM Sp. z o.o. w zakresie BHP, p-poż. i sanepidu oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności leczniczej.3.33Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości udzielania świadczeń, a w szczególności do ich udzielania przez cały okres obowiązywania umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do posiadania prawa do lokalu gwarantującego zabezpieczenie jego władaniem (własność, dzierżawa, użyczenie itp.) na okres co najmniej taki na jaki zostanie zawarta umowa z Zamawiającym.3.34Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej ilości pracowników do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia w tym również dietetyka i kierownika kuchni.3.35Zamawiający zapewnia wyposażenie w zastawę stołową i sztućce.3.36. Zamawiający zastrzega sobie uzyskiwanie pełnej informacji na temat składu surowcowego posiłków oraz gramatury poszczególnych elementów serwowanych porcji.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55322000-3
55521100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 złotych;lub- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 50.000,00;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę w okresie przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla minimum 30 osób dziennie (średnia liczba osób), przez okres minimum 6 miesięcy. Usługa musi dotyczyć jednego zamówienia, przez co rozumie się, ze musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem.W celu oceny spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie (referencje);• Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca dysponuje lokalem (kuchnią) do produkcji posiłków. Lokal ten musi być zatwierdzony decyzją PIS do prowadzenia działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zamówienia. Tytuł prawny do lokalu musi obejmować cały okres realizacji umowy. • Wykonawca przedstawi wykaz środków transportu wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi środkami oraz aktualną Decyzję PPIS, że środek transportu posiada dopuszczenie i że spełnia wymagania Rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie Higieny środków spożywczych, dotyczące transportu posiłków,• Wykonawca przedstawi aktualną decyzję lub zezwolenie właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że miejsce prowadzonej przez wykonawcę działalności znajduje się pod nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowywania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2014 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz.U. z 2015 r. poz. 35);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.1. Wykaz oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:6.1.1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1 niniejszej SIWZ.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1 niniejszej SIWZ.6.2. Wykaz oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:6.2.1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:• dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 złotych;lub• informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 50.000,00.6.2.2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:• wykaz zrealizowanych zamówień (według wzoru na zał. nr 4 do SIWZ) , z którego wynikać będzie wykonanie wykonał co najmniej jedną usługę w okresie przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla minimum 30 osób dziennie (średnia liczba osób), przez okres minimum 6 miesięcy. Usługa musi dotyczyć jednego zamówienia, przez co rozumie się, ze musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem. W celu oceny spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie (referencje).• dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca dysponuje lokalem (kuchnią) do produkcji posiłków. Lokal ten musi być zatwierdzony decyzją PIS do prowadzenia działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zamówienia. Tytuł prawny do lokalu musi obejmować cały okres realizacji umowy. • wykaz środków transportu wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi środkami oraz aktualną Decyzję PPIS, że środek transportu posiada dopuszczenie i że spełnia wymagania Rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie Higieny środków spożywczych, dotyczące transportu posiłków,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. Wykaz oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:6.1.1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1 niniejszej SIWZ.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1 niniejszej SIWZ.6.2. Wykaz oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:6.2.1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:• dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 złotych;lub• informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 50.000,00.6.2.2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:• wykaz zrealizowanych zamówień (według wzoru na zał. nr 4 do SIWZ) , z którego wynikać będzie wykonanie wykonał co najmniej jedną usługę w okresie przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla minimum 30 osób dziennie (średnia liczba osób), przez okres minimum 6 miesięcy. Usługa musi dotyczyć jednego zamówienia, przez co rozumie się, ze musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem. W celu oceny spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie (referencje).• dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca dysponuje lokalem (kuchnią) do produkcji posiłków. Lokal ten musi być zatwierdzony decyzją PIS do prowadzenia działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zamówienia. Tytuł prawny do lokalu musi obejmować cały okres realizacji umowy. • wykaz środków transportu wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi środkami oraz aktualną Decyzję PPIS, że środek transportu posiada dopuszczenie i że spełnia wymagania Rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie Higieny środków spożywczych, dotyczące transportu posiłków,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
6.1. Wykaz oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:6.1.1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1 niniejszej SIWZ.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1 niniejszej SIWZ.6.2. Wykaz oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:6.2.1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:• dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 złotych;lub• informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 50.000,00.6.2.2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:• wykaz zrealizowanych zamówień (według wzoru na zał. nr 4 do SIWZ) , z którego wynikać będzie wykonanie wykonał co najmniej jedną usługę w okresie przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla minimum 30 osób dziennie (średnia liczba osób), przez okres minimum 6 miesięcy. Usługa musi dotyczyć jednego zamówienia, przez co rozumie się, ze musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem. W celu oceny spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie (referencje).• dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca dysponuje lokalem (kuchnią) do produkcji posiłków. Lokal ten musi być zatwierdzony decyzją PIS do prowadzenia działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zamówienia. Tytuł prawny do lokalu musi obejmować cały okres realizacji umowy. • wykaz środków transportu wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi środkami oraz aktualną Decyzję PPIS, że środek transportu posiada dopuszczenie i że spełnia wymagania Rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie Higieny środków spożywczych, dotyczące transportu posiłków,
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6.1. Wykaz oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:6.1.1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1 niniejszej SIWZ.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1 niniejszej SIWZ.6.2. Wykaz oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:6.2.1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:• dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 złotych;lub• informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 50.000,00.6.2.2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:• wykaz zrealizowanych zamówień (według wzoru na zał. nr 4 do SIWZ) , z którego wynikać będzie wykonanie wykonał co najmniej jedną usługę w okresie przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla minimum 30 osób dziennie (średnia liczba osób), przez okres minimum 6 miesięcy. Usługa musi dotyczyć jednego zamówienia, przez co rozumie się, ze musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem. W celu oceny spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie (referencje).• dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca dysponuje lokalem (kuchnią) do produkcji posiłków. Lokal ten musi być zatwierdzony decyzją PIS do prowadzenia działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zamówienia. Tytuł prawny do lokalu musi obejmować cały okres realizacji umowy. • wykaz środków transportu wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi środkami oraz aktualną Decyzję PPIS, że środek transportu posiada dopuszczenie i że spełnia wymagania Rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie Higieny środków spożywczych, dotyczące transportu posiłków,
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej -załącznik nr 3 do SIWZ;3. Wzór wykaz wykonanych usług - załącznik n 4 r do SIWZ;4. Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Cena brutto będzie zmieniona wyłącznie w przypadku:a) powiększenia lub ograniczenia zakresu wykonywania usługi, np. przez zmiana taka będzie obliczana proporcjonalnie do zmian ilościowych, b) zmiany stawki podatku VAT na przedmiot usługi, za zgodą Zamawiającego,e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-02, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH