Przetarg

Rewitalizacja wieży romantycznej w Wodzisławiu Śląskim Etap III – budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą (II postepowanie)

25-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski
tel. +48324590431
fax. +48327218703
e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
http:// https://wodzislaw-slaski.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 525577-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

Miasto Wodzisław Śląski: Rewitalizacja wieży romantycznej w Wodzisławiu Śląskim Etap III – budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą (II postepowanie)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia (nr sygn. CZ.11..2.45/0.0./0.0/18_029/0001841) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oś priorytetowa 2 programu INTERREG V-A Czechy – Polska 2014-2020).
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Wodzisław Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 00052688300000, ul. ul. Bogumińska  4 , 44-300  Wodzisław Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324590431, e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, faks +48327218703.
Adres strony internetowej (URL): https://wodzislaw-slaski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/013

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/013

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
www.epuap.gov.pl, skrzynka pocztowa ePUAP:/umwodzislaw/SEKAP

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta, kurier, osobiście
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski - Biuro Obsługii Klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja wieży romantycznej w Wodzisławiu Śląskim Etap III – budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą (II postepowanie)
Numer referencyjny: BZP.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania obejmuje:„Rewitalizację wieży romantycznej w Wodzisławiu Śląskim Etap III– budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą”.W szczególności zadanie obejmuje wykonanie m.in. następujących robót:a) odtworzenie murowanych stopni schodów piwnicznych z cegły ceramicznej klinkierowej, 11 stopnib) wykonanie wewnętrznych tynków renowacyjnych WTA na ścianie bocznej schodów,c) wykonanie mycia ciśnieniowego ceglanej posadzki oraz parteru wraz z uzupełnieniem cegły na „ płask” i hydrofobizacją,d) montaż czterech klatek schodowych o konstrukcji stalowej, spoczniki stopnice z blachy ryflowanej nierdzewnej,e) montaż czterech stropów konstrukcji z profili stalowych z wykończeniem z blachy ryflowanej nierdzewnej,f) montaż przyściennych pochwytów z drewna dębowego przy klatkach schodowychg) montaż balustrad szklanych wysokości 1,10 cm wokół duszy schodów ze szkła bezpiecznego z zakończeniem pochwytem z drewna dębowego,h) wykonanie otworów montażowych w murowanych, tynkowanych ścianach wewnętrznych dla osadzenia stalowych belek stropowych i belek schodów wraz z zamurowaniem,i) montaż przeszklonego wyjścia – pawilonu wyjściowego – na taras zewnętrzny, szkło bezpieczne, laminowane, podkonstrukcją stalowa, pawilon w technologii elewacji szklanych, aluminiowych , dach szklany,j) wykonanie obróbek ślusarskich wokół tarasu widokowego z blachy tytan – cynk 0,7 mm,k) wykonanie podłączenia odprowadzenia wód deszczowych do istniejących 2 rzygaczy z ich dopasowaniem,l) montaż zabezpieczenia otworów attyki z płaskowników stalowych,m) uzupełnienie ubytków wewnętrznych wypraw tynkarskich tynkami renowacyjnymi WTA,n) oczyszczenie ciśnieniowe tynków wewnętrznych, impregnacja i wykonanie malowania wnętrza wieży na kolor typu „ Altweiss” - biały kremowy,o) wykonanie podtynkowo wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, i gniazd użytkowych, oświetlenia elewacji w postaci opraw montowanych w poziomie terenu,p) wykonanie bramki zabezpieczającej przed zejściem do piwnicy osób postronnych z wykorzystaniem istniejącego fragmentu balustrady na parterze,q) montaż lunety w otworze attyki elewacji zachodniej,r) montaż kamery na szczycie attyki połączonej z monitorem na parterze,s) montaż oświetleniowych, gablot wiszących na ścianach nowych kondygnacji,t) wykonanie niwelacji terenu przy elewacji wschodniej grysem granitowo- marmurowym,u) montaż drewnianych barier wzdłuż północnej granicy działki w obrębie wieży,v) montaż elementów małej architektury – stojaki na rowery, kosze, siedziska, ławyw) odtworzenie balkonu zewnętrznego piętra w konstrukcji stalowej od strony zachodniej.3.2. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa dokumentacja projektowa wykonana przez firmę projektową: „ARCH- URBS” sp. z.o.o.” w skład której wchodzi: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, - przedmiar robót, - specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót.3.3. Uwagi do robót budowlanych. 1/. Roboty, o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz projektem umowy, 2/. Dołączony przedmiar uściśla opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45400000-4
45110000-1
45260000-7
45400000-1
45111100-9
45262500-6
45421000-4
45262100-2
45442100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-02-01
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-02-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie, remoncie budynku kubaturowego o wymiarach min. 200 m3, zabytkowego, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.W przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż doświadczenie jego zostało nabyte w ramach konsorcjum, Zamawiający będzie badał zakres robót jakie Wykonawca wykonywał jako członek konsorcjum i taki zakres zostanie zaliczony jako nabyte doświadczenie Wykonawcy.Uwaga: Przeliczenie wartości zadań podanych w walutach obcych odbywać się będzie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:- dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi obejmującymi specjalność konstrukcyjno– budowlaną bez ograniczeń, która jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z zapisami w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U.2018.2067 t.j. z dnia 2018.10.30- dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),- zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),- kosztorys uproszczony.- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany treści zawartej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności między innymi w niżej opisanych przypadkach:Lp. Przyczyna/okoliczności Skutek – zmiana w umowie/aneks1. Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na prawidłowe prowadzenie robót (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zapisane w protokole lub dzienniku budowy):- opady atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót przez co najmniej 7 kolejnych dni w oparciu o obowiązujące przepisy i Polskie Normy. Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile dni trwały warunki uniemożliwiające prowadzenie robót2. Konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji inwestycji, bez której nie jest możliwa realizacja zgodna ze sztuką budowlaną Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało przeprojektowanie i wykonanie robót dodatkowych3. Wystąpienie zdarzeń losowych - klęska żywiołowa Zmiana terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego5. Znalezienie niewybuchów lub niewypałów Przesunięcie terminu wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót związane z usunięciem niewybuchów lub niewypałów i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego6. Znaleziska i odkrycia archeologiczne oraz konserwatorskie Przesunięcie terminu wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót związane z pracami archeologicznymi (konserwatorskimi) i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego7. Rezygnacja z części robót na skutek sytuacji kiedy Zamawiający uzna wykonanie robót za zbędne z uwagi na względy ekonomiczne, funkcjonalne, estetyczne, bezpieczeństwa, czy mające wpływ na użytkowanie obiektu. Rezygnacja z robót do 10% wartości umowy. Zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane.8. Zmiana producenta lub przedłużające się terminy dostaw materiałów / urządzeń, wycofania materiałów/urządzeń z użycia Zmiana terminu wykonania zamówienia o czas potrzebny na zakup nowych materiałów/urządzeń, ewentualna zmiana ceny (patrz ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu)9. Wystąpienie robót zamiennych, robót dodatkowych, spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo – wodnymi, odkryciami archeologicznymi i konserwatorskimi oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy oraz robót koniecznych nie ujętych w przedmiarze robót bądź nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, a wynikających z projektu budowlanego, wykonawczego, zasad prac archeologicznych i konserwatorskich lub wiedzy technicznej. Ewentualna zmiana wartości umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia i terminu realizacji.10. Zmiana obowiązującej stawki VAT Zmiana wartości brutto umowy (zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak izmniejszenia kosztów wykonania zamówienia)11. Zmiana kluczowego personelu wskazanego w ofercie przetargowej Konieczność wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w SIWZLp. Przyczyna/okoliczności Skutek – zmiana w umowie/aneksW razie wystąpienia powyższych przesłanek, Wykonawca jest zobowiązany do ich udokumentowania w sposób nie budzący zastrzeżeń (protokół konieczności, oświadczenie, dokumentacja fotograficzna, notatka itp.)2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz robót koniecznych nie ujętych w przedmiarze robót bądź nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, a wynikających z projektu budowlanego lub zasad wiedzy technicznej, wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardów. Wycenę tych robót wykona na podstawie cen jednostkowych zadania podstawowego, zaś wszelkie roboty nie występujące w kosztorysie ofertowym według cen rynkowych lub średnich cen Sekocenbudu. Podstawą wykonania wyżej wymienionych robót jest zatwierdzony protokół konieczności podpisana umowa lub aneks do umowy.3. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robót bez przedłożenia w/w dokumentów.4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji związanych z realizacją umowy.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wy-konania przedmiotu umowy.6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.7. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia para-metrów tych materiałów i urządzeń.8. Zmiany, o których mowa w ust. 5 – 7 muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru inwestorskiego) w porozumieniu z projektantem.9. Zmiana ilości robót wynikająca z wielkości przyjętych w przedmiarze a faktycznie wykonanych na podstawie: dokumentacji projektowej, warunków technicznych lub zasad wiedzy technicznej nie wymaga zmiany umowy.10. Rezygnacja z części robót może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-27, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego reprezentujący Miasto Wodzisław Śląski oraz Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Bogumińskiej 4,.b/ adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego: iod@wodzislaw-slaski.pl;c/ Pani/Pana osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja wieży romantycznej w Wodzisławiu Śląskim Etap III – budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą”, nr postępowania: BZP.271.3.2020, w trybie przetargu nieograniczonego.d/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; e/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f/ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h/ posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;i/ nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH