Przetarg

Kompleksowa usługa sprzatania

23-01-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej
Al. Lotników 32/46,02-668 Warszawa
tel. 225 487 700,
fax. -
e-mail: azygler@ite.waw.pl,
http:// www.ite.waw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 504859-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej: Kompleksowa usługa sprzatania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej, krajowy numer identyfikacyjny 000038971, ul. Al. Lotników  32/46 , 02-668  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 487 700, , e-mail azygler@ite.waw.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.ite.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ite.waw.pl w zakładce zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ite.waw.pl w zakładce zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiajacego
Adres:
al. Loników 32/46, 02-668 Warszawa, budynek VI pokój nr 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa sprzatania
Numer referencyjny: K1/5/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania budynków z podziałem na dwie części. Część 1: Kompleksowa usługa sprzątania budynków położonych przy Alei Lotników 32/46 w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie. Część 2: Kompleksowa usługa sprzątania budynków położonych przy ulicy Okulickiego 5E w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Technologii Elektronowej w Piasecznie. I. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1: 1) Powierzchnia do sprzątania (4 budynki dwupiętrowe, 1 budynek parterowy) - łączna powierzchnia do sprzątania wynosi ok. 6.965 m2, z czego: • 1.844 m2 powierzchnie laboratoryjne, • 2.370 m2 stanowią powierzchnie biurowe, • 198 m2 toalety (25 pomieszczeń), • 108 m2 sale konferencyjne, • 1076 m2 korytarze, • 640 m2 klatki schodowe i schody, • 428 m2 pomieszczenia warsztatowe, • 116 m2 magazyny i pomieszczenia techniczne, • 71 m2 pomieszczenia socjalne, • 114 m2 recepcja i szatnie. Rodzaje powierzchni: - wykładzina obiektowa typu „Gamrat”, PCV – 2.848 m2, - terakota – 2.213 m2, - wykładzina obiektowa dywanowa – 668 m2, - drewniane panele podłogowe, podłogi drewniane – 824 m2, - posadzka betonowa – 412 m2, - 624 okna plastikowe, dwuskrzydłowe o łącznej powierzchni około 1684 m2. 2) Zakres przedmiotu zamówienia: • Sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów komunikacyjnych, • Odkurzanie i mycie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, laboratoriach i w pomieszczeniach biurowych, • Usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu i brudu ze ścian, sufitów, obrazów, parapetów oraz balustrad, • Mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury, • Systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętu znajdujących się w pomieszczeniach, • Mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów, pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki, • Mycie okien. Zamawiający przez „mycie okien” uznaje: mycie dwustronnie szyb, ram, framug z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a także mycie żaluzji, wertikali i rolet, • Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, • Okresowe sprzątanie wybranych pomieszczeń w ustaleniu z Zamawiającym, • Opróżnianie koszy na śmieci i koszy niszczarek oraz wynoszenie ich zawartości do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w koszach i koszach niszczarek. II. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2: 1) Powierzchnia do sprzątania - (2 budynki jednopiętrowe) - łączna powierzchnia do sprzątania wynosi około 2.663 m2, z czego: • 669 m2 stanowią powierzchnie biurowe, • 61 m2 toalety (7 pomieszczeń), • 260 m2 korytarze i klatki schodowe, • 245 m 2 pomieszczenia techniczne i korytarze serwisowe, • 48 m2 pomieszczenia socjalne, • 22 m2 szatnie, • 215 m2 laboratoria, • 1.000 m2 laboratoria powierzchnia czysta, • 143 m2 sala konferencyjna. Rodzaj powierzchni: - wykładzina zmywalna -1.125 m2, - gres - 476 m2, - panele - 62 m2, - wykładzina elektrostatyczna (powierzchnia czyta) -1.000 m2, - 13 okien PCV: rozwierane, jednoskrzydłowe o łącznej powierzchni około 35m2. 2) Zakres przedmiotu zamówienia: • Sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów komunikacyjnych, • Zmywanie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, laboratoriach i w pomieszczeniach biurowych, • Zmywanie podłóg w laboratoriach (pod nadzorem zamawiającego) o powierzchni czystej środkiem TRITON X100, który dostarczy Zamawiający, • Usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu i brudu ze ścian, sufitów, obrazów, parapetów oraz balustrad, • Mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury, • Systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętu znajdujących się w pomieszczeniach, • Mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów, żyrandoli, pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki, • Mycie okien. Zamawiający przez „mycie okien” uznaje: mycie dwustronnie szyb, ram, framug z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a także mycie żaluzji, wertikali i rolet, • Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, • Okresowe sprzątanie pomieszczeń zaplecza technicznego dokonywane w ustaleniu z Zamawiającym, • Opróżnianie koszy na śmieci i koszy niszczarek oraz wynoszenie ich zawartości do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w koszach i koszach niszczarek.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911200-8
90919200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • dla części 1: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 1 usługę polegającą na sprzątaniu budynków o wartości minimum 150.000,00 PLN brutto; • dla części 2: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 1 usługę polegającą na sprzątaniu budynków o wartości minimum 30.000,00 PLN brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć - na wezwanie Zamawiającego: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716). II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I. 1) ppkt od a) do c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie I. od a) do c) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego: Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na sprzątaniu o wartości minimum: - 150 000,00 zł brutto dla Części 1 - 30 000,00 zł brutto dla Części 2 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w kwocie: - 4 000,00 PLN dla Części nr 1 - 1 000,00 PLN dla Części nr 2 może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych: 1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 2) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, 3) koniecznością zmiany terminu realizacji Umowy i tym samym zmiany wysokości wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że wydłużenie nie może nastąpić na dłużej niż na 3 miesiące i jest to spowodowane zmianami organizacyjnymi u zamawiającego, przestojem lub niemożliwością w wykonywaniu umowy przez wykonawcę w okresie zasadniczym. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany również w przypadkach ustawowych, zgodnie z art. 144 ust 1. pkt 2) i n. ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Kompleksowa usługa sprzątania budynków położonych przy Alei Lotników 32/46 w Sieć Badawcza Łuksiewicz - Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania. I. opis przedmiotu zamówienia dla części 1: 1) Powierzchnia do sprzątania (4 budynki dwupiętrowe, 1 budynek parterowy) - łączna powierzchnia do sprzątania wynosi ok. 6.965 m2, z czego: • 1.844 m2 powierzchnie laboratoryjne, • 2.370 m2 stanowią powierzchnie biurowe, • 198 m2 toalety (25 pomieszczeń), • 108 m2 sale konferencyjne, • 1076 m2 korytarze, • 640 m2 klatki schodowe i schody, • 428 m2 pomieszczenia warsztatowe, • 116 m2 magazyny i pomieszczenia techniczne, • 71 m2 pomieszczenia socjalne, • 114 m2 recepcja i szatnie. Rodzaje powierzchni: - wykładzina obiektowa typu „Gamrat”, PCV – 2.848 m2, - terakota – 2.213 m2, - wykładzina obiektowa dywanowa – 668 m2, - drewniane panele podłogowe, podłogi drewniane – 824 m, - posadzka betonowa – 412 m2, - 624 okna plastikowe, dwuskrzydłowe o łącznej powierzchni około 1684 m2. 2) Zakres przedmiotu zamówienia: • Sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów komunikacyjnych, • Odkurzanie i mycie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, laboratoriach i w pomieszczeniach biurowych, • Usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu i brudu ze ścian, sufitów, obrazów, parapetów oraz balustrad, • Mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury, • Systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętu znajdujących się w pomieszczeniach, • Mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów, pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki, • Mycie okien. Zamawiający przez „mycie okien” uznaje: mycie dwustronnie szyb, ram, framug z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a także mycie żaluzji, wertikali i rolet, • Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, • Okresowe sprzątanie wybranych pomieszczeń w ustaleniu z Zamawiającym, • Opróżnianie koszy na śmieci i koszy niszczarek oraz wynoszenie ich zawartości do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w koszach i koszach niszczarek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Kompleksowa usługa sprzątania budynków położonych przy ulicy Okulickiego 5E w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Technologii Elektronowej w Piasecznie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania budynków. II.Opis przedmiotu zamówienia dla części 2: 1) Powierzchnia do sprzątania - (2 budynki jednopiętrowe) - łączna powierzchnia do sprzątania wynosi około 2.663 m2, z czego: • 669 m2 stanowią powierzchnie biurowe, • 61 m2 toalety (7 pomieszczeń), • 260 m2 korytarze i klatki schodowe, • 245 m 2 pomieszczenia techniczne i korytarze serwisowe, • 48 m2 pomieszczenia socjalne, • 22 m2 szatnie, • 215 m2 laboratoria, • 1.000 m2 laboratoria powierzchnia czysta, • 143 m2 sala konferencyjna. Rodzaj powierzchni: - wykładzina zmywalna -1.125 m2, - gres - 476 m2, - panele - 62 m2, - wykładzina elektrostatyczna (powierzchnia czyta) -1.000 m2, - 13 okien PCV: rozwierane, jednoskrzydłowe o łącznej powierzchni około 35m2. 2) Zakres przedmiotu zamówienia: • Sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów komunikacyjnych, • Zmywanie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, laboratoriach i w pomieszczeniach biurowych, • Zmywanie podłóg w laboratoriach (pod nadzorem zamawiającego) o powierzchni czystej środkiem TRITON X100, który dostarczy Zamawiający, • Usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu i brudu ze ścian, sufitów, obrazów, parapetów oraz balustrad, • Mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury, • Systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętu znajdujących się w pomieszczeniach, • Mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów, żyrandoli, pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki, • Mycie okien. Zamawiający przez „mycie okien” uznaje: mycie dwustronnie szyb, ram, framug z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a także mycie żaluzji, wertikali i rolet, • Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, • Okresowe sprzątanie pomieszczeń zaplecza technicznego dokonywane w ustaleniu z Zamawiającym, • Opróżnianie koszy na śmieci i koszy niszczarek oraz wynoszenie ich zawartości do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w koszach i koszach niszczarek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: