VTS volcanoVTS volcano

Przetarg

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folsztynie

07-11-2019, 01:00

Dane kontaktowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu
Dworcowa 1,64-730 Wieleń
tel. 672561659
e-mail: mgok-strzelnica@wp.pl
http:// www.mgok-wielen.pl , www.bip.wielen.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 619636-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folsztynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Inwestycje w obiekty kulturalne pełniące funkcje kulturalne, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, krajowy numer identyfikacyjny 57009486700000, ul. Dworcowa  1 , 64-730  Wieleń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672561659, e-mail mgok-strzelnica@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.mgok-wielen.pl , www.bip.wielen.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mgok-wielen.pl , www.bip.wielen.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mgok-wielen.pl , www.bip.wielen.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
listownie lub osobiście
Adres:
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, ul. Dworcowa 1, 64-730 Wieleń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folsztynie
Numer referencyjny: MGOK.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Folsztyn 41 gm. Wieleń. Planuje się przebudowę i wyposażenie budynku wmikroinstalację, która zapewni pokrycie w co najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną, piec na pelet co zapewni 100% zapotrzebowania budynku w odnawialną energię cieplną i panele solarne zapewniające ciepłą wodę użytkową w okresie letnim. Ponadto planuje się: przebudowę budynku gospodarczego, w którym znajduje się kotłownia sali wiejskiej, budowę wiaty rekreacyjnej przyłączonej do ściany budynku gospodarczego oraz ciągi jezdne, piesze z elementami małej architektury i zagospodarowania terenu tj. ławki i oświetlenie.W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy: 1. wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno– budowlanej,2. wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnej: wod.– kan., ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją kolektorów do zasilania zasobnika; kotłowni centralnego ogrzewania (na pellet) i instalacji wentylacyjnej,3. wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej wraz z panelami elektrycznymi,4. opracowanie koncepcji przebudowy i modernizacji budynku,5. wykonanie badań gruntu i odkrywek istniejących ław fundamentowych,6. opracowanie ekspertyzy technicznej budynków ich stanu technicznego, przydatność do dalszego użytkowania z uwzględnieniem oddziaływania wywołanego projektowanąprzebudową budynku,7. akceptacja koncepcji przebudowy i modernizacji sali wiejskiej przez Zamawiającego,8. uzyskanie wszelkich pozwoleń i akceptacji koniecznych do realizacji zamierzenia projektowanego oraz jego oddania do użytkowania po zakończeniu prac,9. wykonanie zaprojektowanego remontu zgodnie z zaakceptowanym projektem.Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folsztynie w ramach realizacji operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu rozwoju Obszarów wiejskich na latach 2014-2020”1. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego opracowanego przez ARTES Projektowanie i realizacja budownictwa mgr inż. Artur PREIHS, ul. rubinowa 89, 64-920 Piła dla zadania związanego z „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folsztynie w ramach realizacji operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020”2. Przedmiotem inwestycji jest Sala wiejska w znajduje się w Folsztynie, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 129/68, powierzchnia działki 215m2, (w całości zabudowana budynkiem sali wiejskiej). Zaplecze budynku sali wiejskiej (jego kotłownię) stanowi budynek gospodarczy znajdujący się na działce 129/16 oddzielony od sali wiejskiej działka (drogową) o nr 129/7. Obiekt, którego dotyczy przedmiot zamówienia to budynek parterowy o powierzchni użytkowej 190,86 m2, w nieznacznej części podpiwniczony, pełniący funkcję sali wiejskiej do celów kulturalno–oświatowych lokalnej społeczności. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły pełnej, przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci ok. 20%, krytym blachodachówką. W budynku znajduje się sala główna z podestem scenicznym oraz pomieszczeniami gospodarczym i sanitariatem. Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną (oświetleniowa i gniazd wtykowych), oraz instalacje sanitarne: wodociągową (z podłączeniem do gminnych sieci infrastrukturalnych), instalację kanalizacyjną (z odprowadzeniem ścieków bytowo — gospodarczych do lokalnego zbiornika bezodpływowego), instalację c.o. (łącznie i instalacją c.w.u. zasilaną miejscowo z kotłowni z piecem na paliwo stałe zlokalizowane w sąsiednim budynku gospodarczym). Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieleń, obowiązującymi przepisami, oraz zamierzeniami inwestycyjnymi Inwestora, przewiduje się przebudowę dachu budynku na jedno lub dwuspadowy (w celu zlikwidowania odprowadzenia wody poprzez działkę sąsiednią nr 130 z łączącym się z budynkiem sali wiejskiej budynkiem mieszkalnym). W związku ze zmianą konstrukcji dachu budynku zajdzie konieczność wykonania wieńcy i trzpieni żelbetowych usztywniających budynek. Modernizacja budynku ma polegać na przebudowie istniejących pomieszczeń z całkowitą wymianą na nowe wszystkich urządzeń, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich instalacji budynku. W ramach modernizacji przewiduje się zaprojektowanie nowych pomieszczeń, wiatrołapu, pomieszczeń sanitarnych (z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych) i aneksu kuchennego. Część ścian wewnętrznych budynku będzie przeznaczona do wyburzenia i przebudowy. W budynku należy wykonać wszelkie konieczne izolacje termiczne i przeciwwilgociowe, budynek posiada jedynie docieplenie ścian które nadają się w całości do wymiany. Budynek gospodarczy w którym znajduje się kotłownia, wymaga przebudowy i remontu pomieszczeń z wymianą konstrukcji dachu i docieplenia budynku. Budynek gospodarczy planuje się przebudować wydzielając w nim następujące pomieszczenia: kotłownię, magazyn sanitarno-techniczny, toalety w tym co najmniej jedną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto planuje się budowę wiaty rekreacyjnej przyłączonej do ściany budynku gospodarczego, z murowanym grillem do obsługi imprez kulturalno–sportowych. Celem prowadzonej modernizacji z rozbudową jest poprawa standardu obiektu, przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz stworzenie wielokierunkowych możliwości wykorzystania remontowanych pomieszczeń i istniejącej infrastruktury zewnętrznej.Obiekt powinien spełniać warunki techniczne aby mogły się w nim odbywać następujące zajęcia: taneczne, kulinarne i sportowe (gry w tenisa stołowego). Ponadto w przyszłości w budynku Zamawiający planuje wyświetlać filmy dla dzieci i młodzieży, jak również urządzać dyskoteki oraz gry i zabawy.Szczegółowy opis zawierają:- program funkcjonalno - użytkowy - załącznik nr 4b- przedmiary robót - załącznik nr 4a.3. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót (m.in. utrudnienia związane dojazdem na plac budowy, wykonanie ogrodzenia tymczasowego, itp.). Ogrodzenie terenu budowy musi być trwałe i pełne (wys. min. 2,0 m) uniemożliwiające dostęp osób trzecich. Na wykonawcy spoczywa obowiązek dozorowania terenu budowy.4. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, programem funkcjonalno – użytkowym oraz z dołączonymi przedmiarami robót.5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia rękojmi i gwarancji na okres minimum 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego. Gwarancja obejmować będzie swoim zakresem wykonane roboty budowlane, zamontowane urządzenia oraz wbudowane materiały.6. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta została wybrana, dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy na wartość określoną w formularzu oferty (zał. 1).7. Wykonawca robót przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału związanego z realizacją przedmiotu umowy, przedłoży inwestorowi dokumenty z których będzie wynikać, że zastosowane materiały spełniają wymogi określone w SIWZ.8. Tam gdzie w programie funkcjonalno – użytkowym lub przedmiarze, został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.9. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowane normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71321200-6
71320000-7
71321200-6
45331000-6
45211200-2
45421100-5
45261300-7
45111300-1
45320000-6
45321000-3
45443000-4
45442110-1
45432000-4
45410000-4
45442110-1
45261320-3
45421110-8
45261200-6
45431000-7
45442100-8
44411700-1
44411300-7
45312310-3
45332400-7
45430000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-14

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:1. etap I (remont oraz przebudowa budynku gospodarczego – zaplecze techniczne świetlicywiejskiej, budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie projektubudowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną wykonaniai odbioru robót budowlanych) do dnia 31.08.2020 r.a) Projekt budowlany powinien co najmniej być min. 2 razy konsultowany zZamawiającym i z Radą Sołecką wsi Folsztyn.b) Wstępny projekt należy przedstawić Zamawiającemu do dnia 15.02.2020 r.c) Po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Rady Sołeckiej wsi Folsztyn można przystąpićdo realizacji prac projektowych oraz inwestycyjnych.2. etap II (remont oraz przebudowa sali wiejskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia naużytkowanie obiektu) do dnia 14.10.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 3.2.1. Sytuacja finansowa: nie dotyczy3.2.2. Sytuacja ekonomiczna: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1.000.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.1.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku użyteczności publicznej wraz z przyłączami wod-kan oraz kompletną instalacją elektryczną i elektrotechniczną o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto każda.Ponadto Wykonawca musi wykazać, iż wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie systemu fotowoltaicznego o mocy nie mniejszej niż 8 kW oraz o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 PLN brutto.Uwaga nr 3Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,zgodnie § 3 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422).W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 3.1.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/mi niezbędną/mi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawowe do dysponowania tymi osobami, w tym co najmniej jedna osobą pełniącą funkcję:a) Głównego Projektanta w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który wykonał co najmniej jeden projekt budowlany, rozbudowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej, dla którego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę,b) Projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,c) Projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającego: uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznejprojektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,d) Projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego: uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,e) kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane zgodniez wcześniej obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,f) kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,g) kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.).lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) tj. osobą/mi której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierówbudownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1.i 3.2. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25 a ustawy).Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust.11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczeniaWykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.3.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3.1. i 3.2. niniejszego rozdziału SIWZ), zostaniewezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):4.3.1. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2016 r. poz. 716);Uwaga nr 4:W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. i 4.3. – zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.1 :4.3.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tymokresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy teroboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;Uwaga nr 5:Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczynyo obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.2 :4.3.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ichuprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.- dotyczy warunków udziału w postępowaniu z pkt 3.1:4.3.4. dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innychpodmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. - dotyczy warunków udziału w postępowaniu z pkt 3.2:4.3.5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3.2.2a w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.Uwaga nr 6 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeliZamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrówpublicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570),2. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnychi bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,3. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formieelektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polskiwskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,4. w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentówprzechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brakpodstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są oneaktualne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty należy dołączyć:2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.2.2. Wypełnione zestawienie rzeczowo – finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ2.3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodniez załącznikiem nr 1 do SIWZ.2.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądźkopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.2.5. Dowód wniesienia wadium:- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ;- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.2.5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).1.1. Wadium może być wniesione w:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2010, poz. 110 z późn. zm.).1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 22.11.2019 r. r. o godzinie 10:00.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: PKO Bank Polski SA 84 1020 3844 0000 1102 0161 3140Uwaga nr 7: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jegozwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od resztydokumentów).2.1.1. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium wformie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium.2.1.2. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.2.1.3. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia ztytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośniegwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.2.1.4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób aby jegozwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od resztydokumentów).2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego ofertazostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ.2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięciaodwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentówpotwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody napoprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy20,00
wysokość kar umownych ponad wskazane w siwz10,00
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia – współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych W15,00
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia – współczynnik przenikania ciepła dla dachów lub stropodachów W25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 5). Wszelkie informacje dotyczące zatrudniania na umowę o pracę orazpodwykonawstwo zostały ujęte w załączniku nr 5 do SIWZ – tj. wzorze umowy.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonychw art. 94 ustawy.3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT) – od ceny ofertowej zamówienia podanej w pkt 3 formularza oferty.4.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:- pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto: PKO Bank Polski SA 84 1020 3844 0000 1102 0161 3140- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2014 poz. 1804 oraz 2015 poz. 978 i 1240).Uwaga 10: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowychemitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego.5.2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób i terminach:- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,- 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowęregulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem umowy zobowiązany jest złożyć kosztorysy ofertowe oraz dokumenty określone w umowie.8. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: Alicja Adamczyk.1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. 1.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a któreuniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby -nie związane z realizacją inwestycji itp.); b) wystąpienie robót dodatkowych, zamiennych które wstrzymują lub opóźniają realizacje przedmiotu umowy, c) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin zakończenia inwestycji, d) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w realizacji inwestycji zprzyczyn technicznych) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. 1.2. Zmiany wynagrodzenia, w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych (ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku); 1.3. Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach, uprawnieniach spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zmawiającego; 1.4. Zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę, w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych). W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełnia co najmniej takie warunki jak podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonegopostępowania; 1.5. Zmiana osób wyznaczonych do realizacji umowy, ze strony Zmawiającego w przypadku braku możliwości nadzoru przez te osoby, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 1.6. Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego), zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH