Przetarg

Dostawa i montaż mebli na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

08-10-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dolna Wilda 80A,61-501 Poznań
tel. 61 8586100,
fax. 61 8522224
e-mail: beata.chomiakowska@mf.gov.pl,
http:// www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 606961-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu: Dostawa i montaż mebli na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 00102297200000, ul. Dolna Wilda  80A , 61-501  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8586100, , e-mail beata.chomiakowska@mf.gov.pl, , faks 61 8522224.
Adres strony internetowej (URL): www.wielkopolskie.kas.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.wielkopolskie.kas.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - Punkt Podawczy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu albo wysłać listem poleconym lub kurierem na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 SIWZ.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wraz z ich transportem do każdego z miejsc dostaw, rozładunkiem i wniesieniem oraz montażem i ustawieniem w każdym z pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ.2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części:1) Część nr 1 - Dostawa krzeseł biurowych obrotowych z zagłówkiem wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w budynku Zespołu Jednostek Skarbowych w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80.2) Część nr 2 - Dostawa krzeseł biurowych obrotowych, wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zlokalizowanych w budynkach wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ, 3) Część nr 3 - Dostawa mebli kuchennych (aneksów) wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zlokalizowanych w budynkach wskazanych w zał. nr 7 do SIWZ, 4) Część nr 4 - Dostawa szaf metalowych odzieżowych wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zlokalizowanych w budynku przy ul. Strzeleckiej 2/6 w Poznaniu. 3. Przedmiotowe ilości mebli i krzeseł wraz ze wskazaniem miejsca ich dostawy zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ.4. Zamówienie przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dla części nr 1,2 i 4 zamówienia:1) skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji,2) całkowita wartość zamówienia stanowić będzie sumę wartości zamówienia podstawowego i zamówienia, które ewentualnie zostanie udzielone przy wykorzystaniu prawa opcji,3) Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane szafy i krzesła w ramach zamówienia podstawowego i zamówieniach w ramach opcji było jednorodne (ten sam model, kolor),4) uruchomienie opcji uzależnione jest od możliwości finansowych i potrzeb Zamawiającego,5) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze jednorazowego uruchomienia prawa opcji odrębnie dla każdej części zamówienia przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru mebli/krzeseł biurowych,6) termin realizacji zamówienia podstawowego dla części nr 1 i 2 zamówienia wynosi do 21 dni liczonych od dnia następnego po podpisania umowy, 7) termin realizacji prawa opcji dla części nr 1 i 2 zamówienia wynosi do 21 dni liczonych od dnia następnego po dniu złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia woli o zamiarze uruchomienia prawa opcji, 8) termin realizacji zamówienia podstawowego dla części nr 4 zamówienia wynosi do 30 dni liczonych od dnia następnego po podpisania umowy, 9) termin realizacji prawa opcji dla części nr 4 zamówienia wynosi do 30 dni liczonych od dnia następnego po dniu złożenia przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia woli o zamiarze uruchomienia prawa opcji, 10) warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego nie później niż w dniu 15 listopada 2019 r. dla części nr 1,2 i 4 oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie,11) skorzystanie z prawa opcji i realizacja przez wykonawcę zamówienia złożonego w ramach prawa opcji odbywać się będzie na zasadach i warunkach przewidzianych dla zamówienia podstawowego (w tym w szczególności warunkach cenowych),12) uruchomienie opcji nie stanowi zmiany umowy.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:- dla części nr 1 zamówienia - załącznik nr 2.1,- dla części nr 2 zamówienia - załączniki nr 2.2,- dla części nr 3 zamówienia - załącznik nr 2.3,- dla części nr 4 zamówienia - załącznik nr 2.4.

II.5) Główny kod CPV: 39141400-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39112000-0
39173000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
21
2019-11-28
30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: wymagany przez Zamawiającego:a) dla części nr 1 i 2 zamówienia 21 dni od dnia następnego po podpisaniu po umowy z zastrzeżeniem zapisów pkt 3.4.7. SIWZ.b) dla części nr 3 zamówienia do dnia 28 listopada 2019 r.c) dla części nr 4 zamówienia 30 dni od dnia następnego po podpisaniu po umowy z zastrzeżeniem zapisów pkt 3.4.9. SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowych, (doświadczenia) niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże, że:1) dla części 1 zamówieniawykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę krzeseł biurowych obrotowych, o wartości minimum 40 000,00 PLN brutto.Pod pojęciem ,,Krzesła biurowe" należy rozumieć w szczególności krzesła biurowe obrotowe, z wyłączeniem: krzeseł gościnnych, konferencyjnych, szkoleniowych (drewnianych/metalowych/tapicerowanych) na nogach bez kółek lub mocowanych na stałe do podłoża. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.Ocena spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowych zostanie dokonana na podstawie: a) oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załączniki nr 3 do SIWZ,b) wykazu dostaw, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6.1. do SIWZ,c) dowodów należytego wykonania dostaw, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz.1126).2) dla części 2 zamówieniawykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy krzeseł biurowych obrotowych, o wartości minimum 80 000,00 PLN brutto każda w ramach odrębnych umów.Pod pojęciem ,,Krzesła biurowe" należy rozumieć w szczególności krzesła biurowe obrotowe, z wyłączeniem: krzeseł gościnnych, konferencyjnych, szkoleniowych (drewnianych/metalowych/tapicerowanych) na nogach bez kółek lub mocowanych na stałe do podłoża. W przypadku gdy jeden wykonawca złoży ofertę na dwie części zamówienia (dot. cz. nr 1 i 2) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowych, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej dwie dostawy krzeseł biurowych obrotowych o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda w ramach odrębnych umów oraz przedłoży dokumenty potwierdzające, że dostawy krzeseł biurowych obrotowych zostały wykonane należycie w zakresie i w wysokości nie mniejszej niż kwota wymagana przez Zamawiającego dla części zamówienia, w której oferta wykonawcy zostanie najwyżej oceniona.Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.Ocena spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowych zostanie dokonana na podstawie: a) oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załączniki nr 3 do SIWZ,b) wykazu dostaw, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6.2. do SIWZ,c) dowodów należytego wykonania dostaw, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz.1126).3) dla części 4 zamówieniawykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę szaf metalowych, o wartości minimum 40 000,00 PLN brutto.Pod pojęciem ,,Szafy metalowe" należy rozumieć w szczególności szafy metalowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia, jak również szafy metalowe do przechowywania dokumentów, broni, szafy metalowe BHP, do szatni, magazynów z wyłączeniem: szaf (mebli) drewnianych.Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.Ocena spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowych zostanie dokonana na podstawie: d) oświadczenia wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załączniki nr 3 do SIWZ,e) wykazu dostaw, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6.3. do SIWZ,f) dowodów należytego wykonania dostaw, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz.1126).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 pzp wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5.1. pkt 1-3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.6. pkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.6. pkt 2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.7. SIWZ ma zastosowanie.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta wspólna powinna zawierać oświadczenie, dotyczące przesłanek wykluczenia dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku kiedy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie najwyżej oceniona zastosowanie będzie miał pkt. 6.2 SIWZ.7. Dokumenty wymienione powyżej, powinny mieć formę oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą (z dopiskiem - za zgodność z oryginałem).8. Dołączone do oferty pełnomocnictwa uprawniające do reprezentowania wykonawcy/-ów w postępowaniu powinny mieć formę oryginałów lub kopii poświadczonych notarialnie. 9. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy został wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wykaz dostaw stanowią załączniki nr 6.1., 6.2., 6.3. do SIWZ.Dla potwierdzenia spełnienia warunków zamówienia wykaz powinien zawierać:a) co najmniej jedną dostawę krzeseł biurowych obrotowych, o wartości minimum 40 000,00 PLN brutto (dla części 1 zamówienia),b) co najmniej dwie dostawy krzeseł biurowych obrotowych, o wartości minimum 80 000,00 PLN brutto każda w ramach odrębnych umów (dla części 2 zamówienia),c) co najmniej 1 dostawę szaf metalowych, o wartości minimum 40 000,00 PLN (dla części 4 zamówienia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- atesty lub certyfikaty dla:1) krzeseł biurowych obrotowych z zagłówkiem (część nr 1 zamówienia)a) Certyfikat potwierdzający zgodność produktu z normami:, PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 lub inny dokument równoważny,b) Protokół oceny ergonomicznej potwierdzający zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998, Nr 148, poz. 973) lub inny dokument równoważny,c) Atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 150 000 (+/-5%) cykli Martindale'a lub inny dokument równoważny,d) Oświadczenie producenta o użyciu w krześle pianki o właściwościach trudnopalnych lub inny dokument równoważny,2) krzeseł biurowych obrotowych (część nr 2 zamówienia)a) Certyfikat potwierdzający zgodność produktu z normami: PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335 3:2009 lub inny równoważny dokument, b) Protokół oceny ergonomicznej potwierdzający zgodność z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998, Nr 148, poz.973)lub inny dokument równoważny., c) Atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min. 150 000 (+/-5%) Martindale'a cykli lub inny dokument równoważny,d) Oświadczenie producenta o użyciu w krześle pianki o właściwościach trudnopalnych lub inny dokument równoważny. Do pozostałych mebli atesty lub certyfikaty nie są wymagane
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium wyłącznie dla Części 2 zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł .2. Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia wnosi wadium w:1) pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego NBP 18 1010 1469 0032 6113 9120 0000, z podaniem tytułu: ,,Wadium - Dostawa i montaż mebli na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Część nr 2";2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.110, 650,1000,1669).3. Sposób przekazania wadium:1) w postaci oryginału poręczenia lub gwarancji wniesionego przed upływem terminu składania ofert;2) w przypadku przelewu - uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, dokonane przed upływem składania ofert.4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny posiadać ważność najpóźniej od dnia w którym przypada termin składania ofert.5. Niedostarczenie Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia do terminu składania ofert lub nieuznanie rachunku bankowego Zamawiającego przed terminem składania ofert będzie równoznaczne z brakiem wniesienia wadium i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00
cena90,00
kolor płyty10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w formie pisemnej w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa krzeseł biurowych obrotowych z zagłówkiem wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w budynku Zespołu Jednostek Skarbowych w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:- dla części nr 1 zamówienia - załącznik nr 2.1,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39112000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa krzeseł biurowych obrotowych, wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zlokalizowanych w budynkach wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:- dla części nr 2 zamówienia - załączniki nr 2.2,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39112000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa mebli kuchennych (aneksów) wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zlokalizowanych w budynkach wskazanych w zał. nr 7 do SIWZ,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:- dla części nr 3 zamówienia - załącznik nr 2.3,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39112000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena90,00
kolor płyty10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawa szaf metalowych odzieżowych wraz z ich rozładunkiem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zlokalizowanych w budynku przy ul. Strzeleckiej 2/6 w Poznaniu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:- dla części nr 4 zamówienia - załącznik nr 2.4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39112000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: