Przetarg

Wykonanie altany wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym w miejscowości Mokre

10-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Zamość
Peowiaków 92,22-400 Zamość
tel. 84 639-29-59
fax. 84 639-23-64
e-mail: gmina@zamosc.org.pl
http:// http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 595650-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.

Gmina Zamość: Wykonanie altany wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym w miejscowości Mokre
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zamość, krajowy numer identyfikacyjny 54068200000000, ul. Peowiaków  92 , 22-400  Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 639-29-59, e-mail gmina@zamosc.org.pl, faks 84 639-23-64.
Adres strony internetowej (URL): http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1, stanowisko nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie altany wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym w miejscowości Mokre
Numer referencyjny: RI.271.35.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówieniaZADANIE OBEJMUJE: 1)Budowę altany z wyposażeniem2)Budowę chodnika oraz podłogi altany3)Budowę grilla4)Dostawa i montaż ławek - 4 szt. 5)Dostawa i montaż stojaków na rowery - 4 szt.6)Dostawa i montaż koszy na śmieci -5 szt.7)Dostawa i montaż tablicy z mapą szlaku -1 szt.ALTANA?Powierzchnia 27,44 m2?Altana o konstrukcji drewnianej - kształt sześciokątny o boku 325cm?Fundamenty pod słupy altany punktowe 6szt. o wymiarach 30x30x80 cm z betonu C16/20.?Wymiary: bok podstawy 325cm?Konstrukcja na słupach nośnych o przekroju 12,5 x 12,5 cm , łączenie z fundamentami poprzez kotwy stalowe,?Na czterech bokach ścianki - barierki ażurowe drewniane wysokości 100cm?Konstrukcja altan (sosna, jodła)?Drewno wysuszone w suszarni?Impregnacja impregnatami głęboko penetrującymi, dodatkowo altana malowana oraz zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym?Dach sześciospadowy z wentylacją?Poszycie dachu: deskowanie pełne pióro-wpust (grubość 25mm)?Pokrycie dachu: gont bitumiczny ?Krokwie kantówka o przekroju 16x6 cm?Płatwie kantówka o przekroju 12,5x6,5 cm?Zabudowa 4 ścian altany balustradą?4 ławki bez oparcia w kształcie trapezu wpisujące się w sześciokąt,?4 stoły w kształcie trapezu wpisujące się w sześciokąt-Wys. stołów 75 cm(dopuszczana przez Zamawiajacego różnica wynosi +/- 5 cm)-Szer. stołów 70 cm (dopuszczana przez Zamawiajacego różnica wynosi +/- 5 cm)-Grubość blatu stołów 3 cm (dopuszczana przez Zamawiajacego różnica wynosi +/- 0,5 cm)-Wys. siedziska ławek 45cm (dopuszczana przez Zamawiajacego różnica wynosi +/- 5 cm)-Szer. ławek 40 cm (dopuszczana przez Zamawiajacego różnica wynosi +/- 5 cm)-Grubość blatu siedziska 4,5 cm (dopuszczana przez Zamawiajacego różnica wynosi +/- 0,5 cm)?Drewno wysuszone w suszarni?Impregnacja impregnatami głęboko penetrującymi, dodatkowo altana malowana oraz zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym.CHODNIK PRZY ALTANIE I PODŁOGA ALTANY ?Powierzchnia: 65,73 m2 ?Obwód: 41,1 m?Chodnik w opisywanym miejscu posiada nieregularny kształt wychodzący od koła, dlatego do realizacji założenia zostanie użyta kostka w systemie PICOLLO w dwóch kolorach: szarym i czarnym. Trapezowy kształt kostek w trzech rozmiarach dostępnych w systemie Piccola pozwala na tworzenie skomplikowanych układów.?Ze względu na kształt, kostka zostanie ograniczona obrzeżami z tworzywa sztucznego typy Terra Bord.?Kostka typu PICOLLO-Grubość kostki: 6 cm-Trapezowa kostka w trzech rozmiarach-Kostka ułożona na podsypce piaskowej grub. 15cm (po zagęszczeniu) - wg PN-EN 1338:2005. -Nawierzchnia ograniczona obrzeżami plastykowymi.-Rozwiązania konstrukcyjne - przekrój normalny.-Układ kostki indywidualny-Kolor kostki szary i czarnyCHODNIK PRZY STOJAKACH ROWEROWYCH?Wymiary: 2,5 x 9,5m?Powierzchnia: 23,75m2?Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki betonowej wibroprasowanej szarej typu HOLLAND-Wymiary kostki 10x20cm grubości 6 cm -Kostka ułożona na podsypce piaskowej grub. 15cm (po zagęszczeniu) - wg PN-EN 1338:2005. -Nawierzchnia ograniczona krawężnikami betonowymi 6x20cm na ławie piaskowej.-Rozwiązania konstrukcyjne - przekrój normalny.-Układ kostki 2x2 naprzemiennie.GRILL Grill o klasycznej formie i z tradycyjnej klinkierowej cegły. Ruszt umieszczony w pozostawionej między cegłami szczelinie, pozwala to na regulację wysokości rusztu. Palenisko tworzy metalowa płyta, której przedłużenie podtrzymuje zarazem blat z piaskowca. Ceglana ścianka chroni ruszt i palenisko przed wiatrem.ŁAWKA BETONOWA Z OPARCIEMŁawki z podporami betonowymi, drewniane siedzisko, ławki przeznaczone do wkopania w grunt. Wymiary około szerokość 55 cm, długość 200 cm, wysokość 70 cm (+/- 5 cm).STOJAK NA ROWERYStojak na rowery pięciostanowiskowy, pozwalający na ustawienie 5 rowerów jednocześnie. Wymiary około 191 cm x 42 cm (+/- 5 cm).TABLICA INFORMACYJNA Z MAPĄ SZLAKUKonstrukcja tablicy wykonana z rur stalowych, tablica wykonana z blachy. Wymiary blachy około 1 m x 1 m, grubość 2 mm. Wymiary tablicy z nogami 100 cm x 4,8 cm x 200 cm (+/- 5 cm).KOSZ NA ŚMIECIKosz przeznaczony do montażu w gruncie, stalowo - drewniany, słupek oraz wkład stalowy, obudowa z listew drewnianych. Wymiary około 40 cm x 40 cm x 85 cm, średnica wkładu stalowego około 30 cm (+/- 5 cm).Certyfikaty należy dostarczyć przed podpisaniem umowy.Szczegółowy rodzaj robót oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład której wchodzą:-projekt budowlano-wykonawczy-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR)-przedmiary robót.Zadanie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.ZAMÓWIENIE BĘDZIE ROZLICZANE KOSZTORYSOWO. WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM NALEŻY ZŁOŻYĆ KOSZTORYS UPROSZCZONY.BRAK ZAŁĄCZNIKA NR 2 - KOSZTORYSU (sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru i dokumentacji ) - SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.Odbiór końcowy odbędzie się najpóźniej w terminie 14 dni przez Komisję powołaną przez Zamawiającego od umownego zakończenia robót.Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36-miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny.W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 45212140-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45261000-4
45212200-8
45111200-0
45233262-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-01-10

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje 2 płatności:I - w 2019 r. do kwoty 21 000,00 zł bruttoII - pozostała kwota po zakończeniu zadania
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:- Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości: nie niższej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:- Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych orazw celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 zamówień polegających na wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych polegających na budowie placów rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowych) o wartości minimum: 25 000,00 zł brutto każda (przez wartość jednej roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach jednej umowy), oraz załączenia dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;b)Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego:- kierownik budowy z uprawnieniami w branży ogólnobudowlanejWykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym: środek transportowy, spycharka oraz inny niezbędny sprzęt do prawidłowego wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
I.DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ)3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).II.DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ)1.informacja o przynależności lub nie do grupy kapitałowej - Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ- w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy na adres wskazany w Rozdziale I składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego..III. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlany były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.3)wykaz narządzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.4)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.5)Oświadczenie dotyczące posiadanych uprawnień - wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.6)Informacja o zamiarze zlecenia robót podwykonawcom - wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.1.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale, zaś dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.5.Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub o udzielenie wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.6.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.8.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.9.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10.Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w wersji papierowej, własnoręcznym podpisem.11.Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
I.DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ)3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).II.DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ)1.informacja o przynależności lub nie do grupy kapitałowej - Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ- w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy na adres wskazany w Rozdziale I składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego..III. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlany były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.3)wykaz narządzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.4)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.5)Oświadczenie dotyczące posiadanych uprawnień - wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.6)Informacja o zamiarze zlecenia robót podwykonawcom - wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.1.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale, zaś dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.5.Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub o udzielenie wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.6.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.8.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.9.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10.Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w wersji papierowej, własnoręcznym podpisem.11.Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy, kosztorys ofertowy (zał. nr 2 sporządzony na podstawie przedmiaru) 1.POWOŁYWANIE SIĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH 1) Wykonawca może w celupotwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz wodniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych bądźzawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunkówprawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnićZamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tychpodmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Zał. Nr 5). 3) Zamawiającyocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada,czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.12-22 ustawy Pzp. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeślipodmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5) Jeżeli zdolnościtechniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1) nie potwierdzają spełnienia przezWykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawywykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) Zobowiązał się do osobistegowykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lubsytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 2 i 3. 6) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowaniezasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarczeWykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7) Na wezwanie zamawiającegowykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wRozdziale IX. 8) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innychpodmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami wstopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunekłączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiającymoże żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobówinnego podmiotu; b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przywykonywaniu zamówienia publicznego; c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniuzamówienia publicznego; d) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniudo warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9) Jeżelizmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawcapowoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnianiawarunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, żeproponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszymniż podwykonawca, nas którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania oudzielenie zamówienia publicznego. 2. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE Wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika doreprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyćpełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopiipoświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania sięwykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczeniaprzeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przezwykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VIII pkt. 3a) niniejszejSIWZ oceniane będzie w ten sposób, że jeden z wykonawców musi się wykazać spełnieniem tychwarunków. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem 3. Wykonawca,którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany przed podpisaniem umowy downiesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny całkowitej bruttopodanej w ofercie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki:a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi - zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodamib) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i robót zamiennych, niewyszczególnionych w Przedmiarach Robót (w szczególności wskutek zmian umowy wprowadzonych na odstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) - zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych świadczeń c) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i robót zamiennych, niewyszczególnionych w Przedmiarach Robót (w szczególności wskutek zmian umowy wprowadzonych na odstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) - zmiana kwoty wynagrodzenia w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych świadczeń d) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót - zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodamie) w przypadku długotrwałego (powyżej 5 dni roboczych) utrzymywanie się warunków atmosferycznych nie pozwalających na technologiczne prowadzenie prac (zgodnie z wymaganiami norm lub specyfikacji technicznych) - zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami (w pierwszej kolejności wykonawca powinien zmienić harmonogram prac i przesunąć prace na inny okres umożliwiający ich wykonanie)f) zmiana terminu związanego z płatnością za wykonanie przedmiotowego zadaniah) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron - zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodamih) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne i archeologiczne) - zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodamij) gdy wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego).k) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, l) gdy powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz),m) gdy wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.n) gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju.3. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 2 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy.4. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany:a)stawki podatku VAT, b)minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów.Jeżeli Wykonawca uważa sie za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie powyższych zapisów, zobowiązany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 5. Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niz w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział sie lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Brak uzasadnienia żądania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego wniosku.7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 9. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 10. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowią zmiany umowy nastepujace zmiany: ?danych związanych z obsługa administracyjno-organizacyjna umowy,?danych teleadresowych,?danych rejestrowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-25, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość świetlica pok. 30, II piętro w dniu 25.09.2019 r. godz. 9:15
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, którychdane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony DanychZamawiającego: atokarz@zamosc.org.pl, tel. 84 639-29-59 wew. 39. 3) dane osobowe Wykonawcyprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem oudzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 4)odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; 5) daneosobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Wykonawcę danychosobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawyPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencjeniepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowychWykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczącychWykonawcy; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiananie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieńumowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jegozałączników ; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; - prawo downiesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, żeprzetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Wykonawcy nieprzysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniadanych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH