Przetarg

Prace techniczne i porządkowe w Amfiteatrze wPłocku przy ul. Rybaki 15 z zastosowaniem technik alpinistycznych w 2011 roku

03-12-2010, 00:00

Dane kontaktowe

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
ul. Tumska 9 9,09-402 Płock
tel. 0-24 367 19 20
fax. 0-24 367 19 20 wew. 32
e-mail: administracja@pokis.pl
http:// www.pokis.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Płock: Prace techniczne i porządkowe w Amfiteatrze wPłocku przy ul. Rybaki 15 z zastosowaniem technik alpinistycznych w 2011 roku
Numer ogłoszenia: 395152 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki , ul. Tumska 9, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 0-24 367 19 20, faks 0-24 367 19 20 wew. 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pokis.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace techniczne i porządkowe w Amfiteatrze wPłocku przy ul. Rybaki 15 z zastosowaniem technik alpinistycznych w 2011 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2011 roku następujących prac technicznych i porządkowych w Amfiteatrze znajdującym się w Płocku przy ul. Rybaki 15 z zastosowaniem technik alpinistycznych I. ZAKRES PRAC 1. Czyszczenie: - zewnętrznej powłoki membrany zadaszenia i dachu budynku Amfiteatru tj. usuwanie śmieci, liści, butelek i innych zanieczyszczeń - rynien i rewizji spustowych minimum jeden raz w roku oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2. Czyszczenie wewnętrznej powłoki membrany i linowej konstrukcji dachu z zanieczyszczeń tj. z pajęczyn, ptasich odchodów, zapobieganiu powstawaniu ptasich gniazd minimum jeden raz w roku oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3. Mycie - zewnętrznej powłoki membrany zadaszenia - konstrukcji nośnej zadaszenia minimum dwa razy w roku oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4. Mycie wewnętrznej strony membrany, konstrukcji linowej i opraw oświetleniowych minimum jeden raz w roku oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego. 5. Wykonywanie jeden raz w roku w okresie wiosennym dezynsekcji (oprysków p. pająkom) - wewnętrznej powłoki membrany - konstrukcji zadaszenia - elewacji budynku oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego. 6. Czyszczenie oraz mycie - elewacji szklanej, aluminiowej, drewnopodobnej - zewnętrznych schodów i balustrad minimum dwa razy w roku oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego. 7. Mycie szybu windy od strony zewnętrznej i wewnętrznej, oraz mycie kabiny od strony zewnętrznej minimum dwa razy w roku oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego. 8. Wymiana świetlówek w oprawach oświetleniowych zamontowanych na konstrukcji linowej zadaszenia oświetlające widownię amfiteatru w zależności od potrzeb Zamawiającego. 9. Czyszczenie kamer telewizji przemysłowej z pajęczyn, oblodzeń i innych zanieczyszczeń minimum dwa razy w roku oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego. 10. Mycie widowni Amfiteatru minimum dwa razy w roku oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego. 11. Odśnieżanie zadaszenia Amfiteatru i usuwanie oblodzeń. Za odśnieżony uważa się dach z którego usunięto warstwę śniegu. 12. Wywóz usuniętego śniegu ( w uzgodnieniu z Zamawiającym) na teren parkingu przy Amfiteatrze. II. WARUNKI WYKONANIA 1. Do realizacji zamówienia Wykonawca używać będzie: - własnego sprzętu specjalistycznego i narzędzi - własnych środków czystości - własnego sprzętu i środków transportu do wywozu śniegu 2. Wszystkie zastosowane materiały oraz urządzenia muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz spełniać wymagania wymienionej klasy. 3. Wykonawca musi posiadać zaplecze osobowe i techniczne pozwalające na przystąpienie do wykonywania odśnieżania dachu w ciągu dwóch godzin od rozpoczęcia dużego opadu śniegu lub telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. Usługa odśnieżania winna być wykonywana nieprzerwanie do momentu usunięcia warstwy śniegu z zadaszenia. W przypadku nie przystąpienia do wykonywania odśnieżania w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10.000 zł. 4. Do usuwania śniegu Wykonawca użyje sprzętu, który nie zniszczy powłoki zadaszenia. 5. Do mycia membrany Wykonawca użyje takich środków chemicznych, które nie spowodują jej zniszczenia. 6. Do wykonywania dezynsekcji Wykonawca użyje takich środków chemicznych, które mogą być stosowane w otoczeniu ludzi. 7. Wszystkie prace winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 8. Wykonawca po zakończeniu prac winien uporządkować teren. 9. Prace określone w niniejszym Przedmiocie zamówienia w Zakresie prac od pkt. 1 do pkt.11 winny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zamówienia tj. posiadających minimum kurs do pracy na wysokości z użyciem technik alpinistycznych. 10. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia winien przestrzegać następujących przepisów prawnych: - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych - w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej - w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. UWAGI KOŃCOWE Oferent powinien dokonać wizji lokalnej na obiekcie oraz w razie potrzeby zapoznać się z budowlaną dokumentacją techniczną Amfiteatru celem uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości w wycenie robót. Dokumentacja techniczna dostępna jest w Amfiteatrze w Płocku przy ul. Rybaki 15..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w postępowaniu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.20-9, 50.71.10.00-2, 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.91.13.00-9, 90.91.20.00-3, 90.92.10.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą przez wykonawcę o których mowa w Rozdziale VI SIWZ pkt.I ppkt.1,2,3 tj. 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 3 do SIWZ 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia z pkt. 2.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą przez wykonawcę o których mowa w Rozdziale VI SIWZ pkt.I ppkt.4 tj. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 5 do SIWZ. Ze złożonych dokumentów powinno wynikać, iż Wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienia polegające na wykonaniu prac technicznych na obiektach z zadaszeniem membranowym o powierzchni zadaszenia minimum 3500m2 przy zastosowaniu technik alpinistycznych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą przez wykonawcę o których mowa w Rozdziale VI SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą przez wykonawcę o których mowa w Rozdziale VI SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą przez wykonawcę o których mowa w Rozdziale VI SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy podając cenę (sposób obliczania ceny ofertowej określony jest w Rozdziale XII pkt. 1 SIWZ) - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony formularz cenowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Informacje dotyczące podwykonawców - Załącznik Nr 6 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje nie dotyczy. 5. Oświadczenie o posiadaniu lub możliwości zabezpieczenia sprzętu - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pokis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 09-402 Płock ul. Tumska 9a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 09-402 Płock ul. Tumska 9a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie