sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Oferta pracy

Główny inspektor drogowy

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2024-06-11 | ID oferty: 2202853

Numer referencyjny: 138780Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


-        reprezentowanie urzędu na zewnątrz, organizacja oraz prowadzenie spotkań.


-        wystąpienia publiczne.


-        podróże służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,


-        oświetlenie naturalne i sztuczne,


-        budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


-        budynek wyposażony jest w windy, klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci


 

Zakres zadań

 • Planuje i przeprowadza kontrole stanu technicznego dróg oraz opracowuje i przedkłada przełożonemu raporty z kontroli,
 • Przeprowadza kontrole sieci dróg, w tym stanu utrzymania dróg, stanu utrzymania MOP i parkingów, zimowego utrzymania w celu sprawdzenia stopnia przygotowania jednostek m.in. do sezonu zimowego oraz prowadzonych przez Oddziały kontroli okresowych stanu technicznego dróg,
 • Przeprowadza inspekcje w terenie spraw związanych z utrzymaniem elementów drogi oraz przeprowadza wizje lokalne,
 • Współpracuje z innymi komórkami w przygotowaniu raportu o stanie technicznym dróg,
 • Uczestniczy w pracach komisji odbiorowych zadań drogowych prowadzonych przez Oddziały GDDKiA w zakresie remontów i przebudowy dróg,
 • Przygotowuje oraz prowadzi doraźne okresowe szkolenia wewnętrzne dla inspektorów drogowych z Oddziałów GDDKiA,
 • Uczestniczy w przygotowaniu opinii do projektów aktów legislacyjnych związanych merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem oraz przepisów technicznych, opracowuje propozycje projektów przepisów wewnętrznych (zarządzeń GDDKiA, instrukcji, itp.),
 • Prowadzi doraźne rozpoznanie spraw trudnych z obszaru utrzymania dróg w terenie.


Wymagania:

Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa drogowego lub inżynierii ruchu drogowego lub transportu,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji, budowy i utrzymania dróg, • uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi,

 • znajomość Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o drogach publicznych,

 • znajomość Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

 • znajomość w szerokim zakresie problematyki związanej z letnim i zimowym utrzymaniem dróg,

 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),

 • prawo jazdy kat. B,

 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do projektowania dróg;

 • znajomość ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.Forma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami drogowymi,

 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,

 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. - link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowekopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia uprawnień budowlanych do projektowania dróg.

Termin i miejsce składania dokumentówDokumenty należy złożyć do: 2024-06-21 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
Ul. Wronia 53
00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DZS GID)


Dane osobowe - klauzula informacyjna:

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO” informuję, że:


1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: [email protected], zwany dalej „Administratorem danych”;


2)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;


3)   podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny nałożony na Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;


4)   administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą
i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności,
w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;


5)   zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;


6)   podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie w jakim przewidują to przywołane w pkt 3 przepisy prawa; niepodanie tych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata z przyczyn formalnych;


7)   posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody
i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;


8)   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;


9)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie
z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz.217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);


10)  z Inspektorem Ochrony Danych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można kontaktować się pisząc na adres e-mail: [email protected]


 


 Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: