Artykuł Dodaj artykuł

Produkty Remmers w zabytkach z muru pruskiego

Rozwiązania materiałowe REMMERS stosowane przy przebudowie zabytkowych obiektów budowlanych ze ścianami z muru szachulcowego.

Rozwiązania materiałowe REMMERS stosowane przy przebudowie zabytkowych obiektów budowlanych ze ścianami z muru szachulcowego.

Przy przebudowie obiektów budowlanych o charakterze zabytkowym, wymóg dotyczący uzyskania odpowiedniej izolacyjności cieplnej budynku często jest trudny do spełnienia.

Zachowanie istniejącego wyglądu elewacji objętego ochroną konserwatorską jest priorytetem, a termiczne izolowanie budynków od wewnątrz tradycyjnymi materiałami budowlanymi jest sprzeczne z zasadami fizyki budowli i może powodować skraplanie się dyfundującej pary wodnej wewnątrz przegrody budowlanej.

Zawilgocenie to może zainicjować korozję biologiczną poszczególnych warstw składających się na tę przegrodę, co w efekcie prowadzi do zagrożenia dla zdrowia mieszkańców przez zarodniki grzybów a wartość współczynnika przenikania ciepła jedynie pozornie zostaje zmniejszona.

Budynki szachulcowe stanowią grupę obiektów budowlanych o szczególnie trudnych do izolacji termicznej, ze względu na różnorodność budulca ścian. Ściany wykonane są z elementów drewnianych stanowiących szkielet konstrukcji, na które składają się podwaliny, słupy, oczepy, rygle i zastrzały, zaś ich wypełnienie stanowi najczęściej glina ze słomą, glina z trocinami, mur ceglany na zaprawie wapiennej lub glinianej.

Współczesne wypełnienia konstrukcji szachulcowej

Wysoka wartość współczynnika przenikania ciepła ścian stawia przegrody z muru szachulcowego w niekorzystnym świetle obowiązujących przepisów, zmuszając użytkownika budynku do przeprowadzenia przebudowy konstrukcji szkieletowej z zachowaniem jej historycznego wyglądu.

Produkty chemii REMMERS stosowane przy przebudowie ścian szachulcowych ułożone w odpowiedni dla obiektów zabytkowych system, mogą zapewnić im spełnienie współczesnych standardów jakie stawia się przegrodom budowlanym.

Przykładem, w którym przeprowadzono przebudowę ścian zewnętrznych w oparciu o system kompleksowej renowacji muru szachulcowego REMMERS przy użyciu zaprawy Fachwerkmörtel oraz zaprawy Wärmadämmputz, jest budynek mieszkalny położony nieopodal Lwówka Śląskiego w województwie dolnośląskim.

Potwierdzeniem prawidłowo podjętej decyzji o przebudowie ścian zewnętrznych budynku, są niżej zamieszczone zdjęcia wykonane przy użyciu kamery termowizyjnej, przedstawiające rozkład pozornej temperatury promieniowania na powierzchni tychże ścian. Badaniem objęto przebudowany budynek a także dla porównania budynek sąsiedni o tradycyjnej budowie muru szachulcowego (analiza i raport z badań termowizyjnych zostaną przedstawione w kolejnych artykułach objętych niniejszym cyklem).

Fot.1. Zdjęcie termowizyjne i odpowiadające mu zdjęcie cyfrowe fragmentu elewacji południowej sąsiedniego budynku mieszkalnego o tradycyjnej budowie muru szachulcowego.

Fot.2. Zdjęcie termowizyjne i odpowiadające mu zdjęcie cyfrowe fragmentu elewacji południowej budynku mieszkalnego po pracach renowacyjnych dotyczących ścian zewnętrznych, w systemie REMMERS - renowacji muru szachulcowego.

Na pomiary obu budynków wpływały zewnętrzne warunki środowiskowe o różnych wartościach. Wysoka wartość współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych o konstrukcji szachulcowej z tradycyjnym wypełnieniem, powoduje znaczne straty ciepła przez przenikanie do środowiska zewnętrznego oraz dyskomfort użytkowników pomieszczeń budynku ze względu na znaczną różnicę temperatury powietrza wewnętrznego i temperatury wewnętrznej powierzchni ścian zewnętrznych, a także może przyczynić się do rozwoju grzybów pleśniowych na wewnętrznych powierzchniach tychże ścian w skutek kondensacji pary wodnej.

Dlatego w trakcie prac renowacyjno – konserwatorskich należy podjąć decyzję mającą na celu zredukowanie strat ciepła przez przenikanie przez ściany do środowiska zewnętrznego poprzez obniżenie wartości współczynnika przenikania ciepła, wpływając tym samym na polepszenie komfortu osób przebywających w budynku i wyeliminowanie ryzyka rozwoju grzybów pleśniowych.

W tym celu można osiągnąć kompromis pomiędzy zachowaniem pierwotnego wyglądu elewacji budynku a izolacyjnością przegród zewnętrznych, przeprowadzając roboty budowlane polegające na zastąpieniu zniszczonego wypełnienia muru szachulcowego, zaprawą o niskim współczynniku przewodności cieplnej, której zastosowanie w sposób bezdyskusyjny przyniesie oszczędności związane z obniżeniem kosztów ogrzewania, a tym samym zmniejszy emisję szkodliwych substancji do atmosfery powstałych w wyniku spalania paliw na cele grzewcze, czyniąc budynek bardziej ekologicznym i przyjaznym otoczeniu.

W kolejnych artykułach z cyklu „Rozwiązania materiałowe REMMERS stosowane przy przebudowie zabytkowych obiektów budowlanych ze ścianami z muru szachulcowego”, zawarte będą szczegółowe analizy przedstawionych założeń w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, ochrony przed zawilgoceniem i korozją biologiczną zabytkowych budynków o konstrukcji szkieletowej.

na podstawie opracowania
mgr inż. Tomasz Turkoniak
inż. Bogumiła Bytnar

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.