google

  dewocjonalia, szaty liturgiczne, ogrzewanie ko軼io豉

  Kursy walut 14.10.2019
  1 USD
  3.8958
  -0.0187
  1 EUR
  4.2969
  -0.0128
  1 CHF
  3.9104
  -0.0088
  1 GBP
  4.8998
  0.0069
  1 RUB
  0.0606
  -0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Prace techniczne i porz康kowe w Amfiteatrze wP這cku przy ul. Rybaki 15 z zastosowaniem technik alpinistycznych w 2011 roku
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2010-12-03

  Szczeg馧y przetargu

  P這ck: Prace techniczne i porz康kowe w Amfiteatrze wP這cku przy ul. Rybaki 15 z zastosowaniem technik alpinistycznych w 2011 roku
  Numer og這szenia: 395152 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - us逝gi

  Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

  Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  I. 1) NAZWA I ADRES: P這cki O鈔odek Kultury i Sztuki , ul. Tumska 9, 09-402 P這ck, woj. mazowieckie, tel. 0-24 367 19 20, faks 0-24 367 19 20 wew. 32.

  • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.pokis.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Instytucja kultury.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

  II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Prace techniczne i porz康kowe w Amfiteatrze wP這cku przy ul. Rybaki 15 z zastosowaniem technik alpinistycznych w 2011 roku.

  II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: us逝gi.

  II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest wykonywanie w 2011 roku nast瘼uj帷ych prac technicznych i porz康kowych w Amfiteatrze znajduj帷ym si w P這cku przy ul. Rybaki 15 z zastosowaniem technik alpinistycznych I. ZAKRES PRAC 1. Czyszczenie: - zewn皻rznej pow這ki membrany zadaszenia i dachu budynku Amfiteatru tj. usuwanie 鄉ieci, li軼i, butelek i innych zanieczyszcze - rynien i rewizji spustowych minimum jeden raz w roku oraz w zale積o軼i od potrzeb Zamawiaj帷ego. 2. Czyszczenie wewn皻rznej pow這ki membrany i linowej konstrukcji dachu z zanieczyszcze tj. z paj璚zyn, ptasich odchod闚, zapobieganiu powstawaniu ptasich gniazd minimum jeden raz w roku oraz w zale積o軼i od potrzeb Zamawiaj帷ego. 3. Mycie - zewn皻rznej pow這ki membrany zadaszenia - konstrukcji no郾ej zadaszenia minimum dwa razy w roku oraz w zale積o軼i od potrzeb Zamawiaj帷ego. 4. Mycie wewn皻rznej strony membrany, konstrukcji linowej i opraw o鈍ietleniowych minimum jeden raz w roku oraz w zale積o軼i od potrzeb Zamawiaj帷ego. 5. Wykonywanie jeden raz w roku w okresie wiosennym dezynsekcji (oprysk闚 p. paj彗om) - wewn皻rznej pow這ki membrany - konstrukcji zadaszenia - elewacji budynku oraz w zale積o軼i od potrzeb Zamawiaj帷ego. 6. Czyszczenie oraz mycie - elewacji szklanej, aluminiowej, drewnopodobnej - zewn皻rznych schod闚 i balustrad minimum dwa razy w roku oraz w zale積o軼i od potrzeb Zamawiaj帷ego. 7. Mycie szybu windy od strony zewn皻rznej i wewn皻rznej, oraz mycie kabiny od strony zewn皻rznej minimum dwa razy w roku oraz w zale積o軼i od potrzeb Zamawiaj帷ego. 8. Wymiana 鈍ietl闚ek w oprawach o鈍ietleniowych zamontowanych na konstrukcji linowej zadaszenia o鈍ietlaj帷e widowni amfiteatru w zale積o軼i od potrzeb Zamawiaj帷ego. 9. Czyszczenie kamer telewizji przemys這wej z paj璚zyn, oblodze i innych zanieczyszcze minimum dwa razy w roku oraz w zale積o軼i od potrzeb Zamawiaj帷ego. 10. Mycie widowni Amfiteatru minimum dwa razy w roku oraz w zale積o軼i od potrzeb Zamawiaj帷ego. 11. Od郾ie瘸nie zadaszenia Amfiteatru i usuwanie oblodze. Za od郾ie穎ny uwa瘸 si dach z kt鏎ego usuni皻o warstw 郾iegu. 12. Wyw霩 usuni皻ego 郾iegu ( w uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym) na teren parkingu przy Amfiteatrze. II. WARUNKI WYKONANIA 1. Do realizacji zam闚ienia Wykonawca u篡wa b璠zie: - w豉snego sprz皻u specjalistycznego i narz璠zi - w豉snych 鈔odk闚 czysto軼i - w豉snego sprz皻u i 鈔odk闚 transportu do wywozu 郾iegu 2. Wszystkie zastosowane materia造 oraz urz康zenia musz posiada wymagane atesty i certyfikaty oraz spe軟ia wymagania wymienionej klasy. 3. Wykonawca musi posiada zaplecze osobowe i techniczne pozwalaj帷e na przyst徙ienie do wykonywania od郾ie瘸nia dachu w ci庵u dw鏂h godzin od rozpocz璚ia du瞠go opadu 郾iegu lub telefonicznego zg這szenia przez Zamawiaj帷ego. Us逝ga od郾ie瘸nia winna by wykonywana nieprzerwanie do momentu usuni璚ia warstwy 郾iegu z zadaszenia. W przypadku nie przyst徙ienia do wykonywania od郾ie瘸nia w wyznaczonym terminie Wykonawca zap豉ci na rzecz Zamawiaj帷ego kar umown w wysoko軼i 10.000 z. 4. Do usuwania 郾iegu Wykonawca u篡je sprz皻u, kt鏎y nie zniszczy pow這ki zadaszenia. 5. Do mycia membrany Wykonawca u篡je takich 鈔odk闚 chemicznych, kt鏎e nie spowoduj jej zniszczenia. 6. Do wykonywania dezynsekcji Wykonawca u篡je takich 鈔odk闚 chemicznych, kt鏎e mog by stosowane w otoczeniu ludzi. 7. Wszystkie prace winny by prowadzone zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami w spos鏏 nie zagra瘸j帷y bezpiecze雟twu ludzi i mienia. 8. Wykonawca po zako鎍zeniu prac winien uporz康kowa teren. 9. Prace okre郵one w niniejszym Przedmiocie zam闚ienia w Zakresie prac od pkt. 1 do pkt.11 winny by wykonywane przez pracownik闚 posiadaj帷ych odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zam闚ienia tj. posiadaj帷ych minimum kurs do pracy na wysoko軼i z u篡ciem technik alpinistycznych. 10. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zam闚ienia winien przestrzega nast瘼uj帷ych przepis闚 prawnych: - w sprawie og鏊nych przepis闚 bezpiecze雟twa i higieny pracy - w sprawie bezpiecze雟twa i higieny pracy podczas wykonywania rob鏒 budowlanych - w sprawie wykazu prac szczeg鏊nie uci捫liwych lub szkodliwych - w sprawie przeprowadzenia bada lekarskich pracownik闚, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do cel闚 przewidzianych w Kodeksie pracy - w sprawie rodzaj闚 prac wymagaj帷ych szczeg鏊nej sprawno軼i psychofizycznej - w sprawie rodzaj闚 prac, kt鏎e powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. UWAGI KO哸OWE Oferent powinien dokona wizji lokalnej na obiekcie oraz w razie potrzeby zapozna si z budowlan dokumentacj techniczn Amfiteatru celem unikni璚ia ewentualnych nieprawid這wo軼i w wycenie rob鏒. Dokumentacja techniczna dost瘼na jest w Amfiteatrze w P這cku przy ul. Rybaki 15..

  II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych: tak.

  • Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ie uzupe軟iaj帷ych
  • Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia wybranemu w post瘼owaniu Wykonawcy zam闚ienia uzupe軟iaj帷ego stanowi帷ego nie wi璚ej ni 50% warto軼i zam闚ienia podstawowego.

  II.1.5) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.26.19.20-9, 50.71.10.00-2, 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.91.13.00-9, 90.91.20.00-3, 90.92.10.00-9.

  II.1.6) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi帷ach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

   • Spe軟ienie warunku oceniane b璠zie na podstawie o鈍iadcze i dokument闚 z這穎nych wraz z ofert przez wykonawc o kt鏎ych mowa w Rozdziale VI SIWZ pkt.I ppkt.1,2,3 tj. 1. O鈍iadczenie wykonawcy o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Za陰cznik Nr 3 do SIWZ 2. O鈍iadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy - Za陰cznik Nr 4 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a w stosunku do os鏏 fizycznych o鈍iadczenia z pkt. 2.

  • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

   • Spe軟ienie warunku oceniane b璠zie na podstawie o鈍iadcze i dokument闚 z這穎nych wraz z ofert przez wykonawc o kt鏎ych mowa w Rozdziale VI SIWZ pkt.I ppkt.4 tj. Wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, us逝g w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟ienia warunku wiedzy i do鈍iadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc闚, oraz za陰czeniem dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie - Za陰cznik nr 5 do SIWZ. Ze z這穎nych dokument闚 powinno wynika, i Wykonawca wykona co najmniej jedno zam闚ienia polegaj帷e na wykonaniu prac technicznych na obiektach z zadaszeniem membranowym o powierzchni zadaszenia minimum 3500m2 przy zastosowaniu technik alpinistycznych odpowiadaj帷ym swoim rodzajem przedmiotowi zam闚ienia.

  • III.3.3) Potencja techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

   • Spe軟ienie warunku oceniane b璠zie na podstawie o鈍iadcze i dokument闚 z這穎nych wraz z ofert przez wykonawc o kt鏎ych mowa w Rozdziale VI SIWZ

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

   • Spe軟ienie warunku oceniane b璠zie na podstawie o鈍iadcze i dokument闚 z這穎nych wraz z ofert przez wykonawc o kt鏎ych mowa w Rozdziale VI SIWZ

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

   • Spe軟ienie warunku oceniane b璠zie na podstawie o鈍iadcze i dokument闚 z這穎nych wraz z ofert przez wykonawc o kt鏎ych mowa w Rozdziale VI SIWZ

  III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, nale篡 przed這篡:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, dostaw lub us逝g w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc闚, oraz za陰czeniem dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie
   • wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych dla wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

   • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert, a w stosunku do os鏏 fizycznych o鈍iadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Wype軟iony formularz ofertowy podaj帷 cen (spos鏏 obliczania ceny ofertowej okre郵ony jest w Rozdziale XII pkt. 1 SIWZ) - Za陰cznik Nr 1 do SIWZ. 2. Wype軟iony formularz cenowy - Za陰cznik Nr 2 do SIWZ. 3. Pe軟omocnictwo osoby lub os鏏 podpisuj帷ych ofert, je瞠li nie wynika to bezpo鈔ednio z za陰czonych dokument闚 (nale篡 jednak za陰czy dokumenty, z kt鏎ych wynika b璠zie ci庵這嗆 i prawid這wo嗆 udzielonych pe軟omocnictw - odpisy z w豉軼iwego rejestru). Za陰czone do oferty pe軟omocnictwo winno by w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie. 4. Informacje dotycz帷e podwykonawc闚 - Za陰cznik Nr 6 do SIWZ. Je瞠li Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawc闚 wpisuje nie dotyczy. 5. O鈍iadczenie o posiadaniu lub mo磧iwo軼i zabezpieczenia sprz皻u - Za陰cznik Nr 8 do SIWZ. 6. Op豉con polis, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia.

  III.7) Czy ogranicza si mo磧iwo嗆 ubiegania si o zam闚ienie publiczne tylko dla wykonawc闚, u kt鏎ych ponad 50 % pracownik闚 stanowi osoby niepe軟osprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.pokis.pl
  Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: P這cki O鈔odek Kultury i Sztuki 09-402 P這ck ul. Tumska 9a.

  IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 09:00, miejsce: P這cki O鈔odek Kultury i Sztuki 09-402 P這ck ul. Tumska 9a.

  IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie

  Dane kontaktowe

  P這cki O鈔odek Kultury i Sztuki
  09-402 P這ck, ul. Tumska 9 9
  tel.: 0-24 367 19 20
  fax.: 0-24 367 19 20 wew. 32
  email: Wy郵ij email
  http://www.pokis.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z sacro.com.pl!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 62379 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.