google

  dewocjonalia, szaty liturgiczne, ogrzewanie kościoła

  Kursy walut 16.08.2019
  1 USD
  3.9281
  0.0391
  1 EUR
  4.3543
  0.008
  1 CHF
  4.0093
  0.0169
  1 GBP
  4.7713
  0.0787
  1 RUB
  0.0596
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie do realizacji funkcji edukacyjno-konferencyjnych
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-02-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 510759-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

  Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie do realizacji funkcji edukacyjno-konferencyjnych
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, krajowy numer identyfikacyjny 000002223, ul. Świętokrzyska  11/21 , 00-919  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48221852820, e-mail dkrzprzetargi@nbp.pl, faks +48221851211.
  Adres strony internetowej (URL): https://zamowienia.nbp.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://zamowienia.nbp.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  https://zamowienia.nbp.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie
  https://zamowienia.nbp.pl w Rozdziale XII SIWZ


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie do realizacji funkcji edukacyjno-konferencyjnych
  Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO-AW-241-0147/DA/18
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest:1) wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń parteru Obiektu NBP do realizacji funkcji edukacyjno - konferencyjnych, w tym w szczególności: wykonanie i wbudowanie stałych elementów wchodzących w zakres przeniesienia sali operacyjnej do nowej lokalizacji (w tym boksów kasowych oraz stanowisk dysponenckich) wraz z przebudową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji energii elektrycznej, instalacji niskoprądowych audiowizualnych, systemu BMS - Building Managment System, lokalnej sieci komputerowej (LAN), systemu sygnalizacji pożaru (SSP), mechanicznych urządzeń zabezpieczających (MUZ) i Elektronicznych systemów zabezpieczeń (ESZ), do których należą: System Kontroli Dostępu (KD), System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), System Telewizji Dozorowej (CCTV), System Wizualizacji (SW), Rezerwowy System Obserwacji Sali (RSOS);2) wykonanie i wbudowanie stałych elementów wchodzących w zakres Ekspozycji (w tym wykonanie i montaż gablot), oraz wykonanie pozostałych elementów ekspozycyjnych w szczególności elementów scenograficznych, dekoracyjnych i eksponatów;3) wytworzenie Kontentu we współpracy z Zamawiającym;4) zakup lub wykonanie oraz dostarczenie Urządzeń technicznych, ich zainstalowanie i skonfigurowanie dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych urządzeń i całości Ekspozycji;5) wykonanie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie Aplikacji będących częścią elementów ekspozycyjnych wraz z systemem sterowania Ekspozycją;6) dokonanie aktualizacji Systemu Wizualizacji w związku ze zmianami w systemach ESZ i SSP dla realizacji sal konferencyjno-edukacyjnych, przeniesienia boksów kasowych, oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla tego systemu uwzględniającej zmiany wynikające z realizacji przedmiotu umowy, 7) przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników NBP w zakresie obsługi i eksploatacji poszczególnych Urządzeń technicznych, Aplikacji i całości Ekspozycji;8) udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wraz z wykonywaniem w tym okresie okresowych przeglądów technicznych wszelkich maszyn, urządzeń i instalacji oraz systemów maszyn, urządzeń i instalacji, które zostaną zamontowane, bądź wytworzone przez Wykonawcę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem, 9) świadczenie usług serwisowych (w tym również wsparcia technicznego) w zakresie efektu pracy lub jej elementów wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w szczególności takich jak: Gabloty ekspozycyjne, Elementy dekoracyjne, Elementy scenografii, Boksy kasowe, Urządzenia i maszyny multimedialne. Szczegółowy zakres i obowiązki Wykonawcy są określone we wzorze umowy serwisowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45453100-8
  45400000-1
  45430000-0
  45431000-7
  45440000-3
  45432113-9
  45410000-4
  45421000-4
  50000000-5
  32322000-6
  32321300-2
  39154000-6
  92312000-1
  45312100-8
  45312200-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy robót objętych niniejszym zamówieniem, w okresie 3 lat od dnia jego udzielenia, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót objętych zamówieniem podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, do kwoty netto 2 632 854,53 zł, w zakresie i na warunkach określonych w § 24 wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  43   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w okresie 43 miesięcy, z zastrzeżeniem terminów oraz czynności określonych w umowie, i z uwzględnieniem następujących etapów wykonania robót i prac:1) Etap I, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt 1 SIWZ, zostanie zrealizowany w terminie do 5 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. 2) Etap II, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt 2-7 SIWZ, zostanie zrealizowany w terminie do 2 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy pozostawionego pod bieżącą obsługę kasową.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, tj.: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:a) jedno zamówienie (umowę) o wartości minimum 2 000 000 zł* brutto , na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku; b) jedno zamówienie (umowę) o wartości co najmniej 1 000 000 zł* brutto, na wykonanie placówki ekspozycyjnej lub wystawy długoterminowej (trwającej co najmniej 2 miesiące), w zakresie obejmującym co najmniej wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych , w tym oświetlenie, klimatyzację i wentylację oraz scenografię; c) jedno zamówienie (umowę) polegające na wykonaniu stałej instalacji multimedialnej, składającej się z systemów projekcyjnych, oświetleniowych, nagłaśniających i ekranów dotykowych, systemu sterowania, monitorowania i zarządzania treścią (wraz z dostawą urządzeń multimedialnych) - o wartości zamówienia co najmniej 300 000 zł* brutto; d) jedno zamówienie (umowę) polegającego na wykonaniu wraz z instalacją systemu centralnie sterowanych aplikacji interaktywnych (np. filmy, animacje i aplikacje umożliwiające odtwarzanie treści tekstowych i graficznych zarządzanych poprzez system sterowania) - o wartości zamówienia co najmniej 300 000 zł* brutto;e) jedno zamówienie (umowę) o wartości nie niższej niż 50 000 zł* brutto zł, polegające na wykonaniu lub modernizacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN);f) jedno zamówienie (umowę) o wartości nie niższej niż 50 000 zł* brutto, polegające na wykonaniu lub modernizacji Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV);* w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;2) dysponuje 3 osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), w zakresie poniższych specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej jedną osobą, która posiadaj min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności;b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych - co najmniej jedną osobą, która posiada min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności, c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - co najmniej jedna osoba, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze w tej specjalności, oraz które są aktualnie wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w zakresie powyższych specjalności; 3) dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2018 r. poz. 2067), która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury i będzie pełniła funkcję kierownika budowy podczas wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia; 4) dysponuje co najmniej dwoma osobami, które będą wykonywały elektroniczne systemy zabezpieczeniowe - ESZ, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 2142); 5) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie wykonywała System sygnalizacji włamania i napadu, System Wizualizacji, Rezerwowy system obserwacji sali posiadającą ważne poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ,,zastrzeżone" lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone" oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, przeprowadzonego zgodnie z art. 19 i nast. ustawy OIN;6) dysponuje co najmniej jedną osobą do nadzoru nad wykonaniem aplikacji interaktywnych która w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert kierowała pracami, w zakres których wchodziło projektowanie i programowanie aplikacji interaktywnych;7) dysponuje co najmniej jedną osobą do nadzoru nad wykonaniem systemu AV, która w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert kierowała pracami w zakres których wchodził montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń AV.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, tj.:1) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty brutto85,00
  Jakość merytoryczna15,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian opisane są we wzorach umowy stanowiących załącznik nr 9 i 10 do SIWZ.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający udostępni do wglądu dokumentację tj. projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN (dokument niejawny zastrzeżony), Rezerwowy System Obserwacji Sali - RSOS (dokument niejawny zastrzeżony) i System Wizualizacji (dokument niejawny zastrzeżony) na podstawie wniosku skierowanego mailowo do Oddziału Okręgowego w Krakowie na adres: sekretariat.krakow@nbp.pl. Udostępnienie dokumentacji nastąpi w obiekcie Oddziału, upoważnionym przedstawicielom wykonawcy posiadającym: poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej ,,zastrzeżone" lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone" wydane zgodnie z art. 21 ust 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych, przez kierownika wykonawcy oraz, zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego zgodnie z art. 19 i nast. ustawy OIN.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-12, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się w dniu 14.02.2019 roku o godzinie 12:00 oraz 15.02.2019 roku o godzinie 12:00 Zbiórka przy wejściu głównym do obiektu przy ul. Basztowej 20 w Krakowie. Celem wizji lokalnej będzie zapoznanie Wykonawców z pomieszczeniami objętymi przedmiotem zamówienia. W trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych ustnych wyjaśnień dotyczących SIWZ.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
  00-919 Warszawa, Świętokrzyska 11/21
  tel.: +48221852820
  fax.: +48221851211
  email: Wyślij email
  http://https://zamowienia.nbp.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z sacro.com.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8980 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.