google

  dewocjonalia, szaty liturgiczne, ogrzewanie kościoła

  Kursy walut 18.10.2019
  1 USD
  3.8503
  -0.0135
  1 EUR
  4.2844
  -0.0005
  1 CHF
  3.8969
  0.0067
  1 GBP
  4.9671
  0.0215
  1 RUB
  0.0602
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • : Usługa cateringowa dla pacjentów w ramach realizacji projektu Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2019-02-08

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 512031-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: : Usługa cateringowa dla pacjentów w ramach realizacji projektu ,,Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  68 , 32800   Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail ZOZ.brzesko@pro.onet.pl., faks 146 621 155.
  Adres strony internetowej (URL):
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.spzoz-brzesko.pl (Dział Zamówień Publicznych )


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.spzoz-brzesko.pl (Dział Zamówień Publicznych)


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pocztą,kurierem,lub dostarczyć osobiscie do Działu Zamówień Publicznych pokój 386
  Adres:
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul.Kościuszki 68,32-800 Brzesko,Dział Zamówień Publicznych pokój 386


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : Usługa cateringowa dla pacjentów w ramach realizacji projektu ,,Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia"
  Numer referencyjny: DZP-271-5/19/UE/DDOM
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  tylko jednej części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa cateringowa dla pacjentów w ramach realizacji projektu ,,Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia" nr RPMP.09.02.01-12-0011/18. 1. Zapewnienie wyżywienia pacjenta DDOM Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla Dziennego Domu Opieki Medycznej w Brzesku, w sposób ciągły 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zgodnie z zapotrzebowaniem dietetyczno - ilościowym określonym przez Zamawiającego oraz harmonogramami dostaw dziennych. Dostawy posiłków odbędą się w dni robocze, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 1)Zasady przygotowywania posiłków,-rodzaje diet Zamówienie opiera się na dietach podstawowej (standardowej) i dietach specjalnych tj. cukrzycowej, lekkostrawnej, wątrobowej, bezglutenowej, bezmlecznej, bezlaktozowej, wegetariańskiej lub innej zlecone przez lekarza. UWAGI: o W przypadku diet specjalnych (eliminacyjnych) np. cukrzycowa, wątrobowa, bezglutenowa, bezlaktozowa etc, posiłki należy przygotowywać z wykorzystaniem odpowiednich zamienników dostępnych na rynku np. mleko bez laktozy, sojowe, ryżowe, ser i jogurt bez laktozy; chleb bezglutenowy makaron bezglutenowy itp. o Posiłki z wyżej wymienionych diet na żądanie Zamawiającego należy dostarczać w postaci rozdrobnionej (mielonej), a do obiadu dodatkowo osobno zapakowany sos. Każda z diet musi uwzględniać (i przestrzegać) aktualnie obowiązującą wiedzę i przyjęte standardy żywienia ludzi, a w szczególności osób chorych i w okresie rekonwalescencji. 2) Rodzaje posiłków Poszczególne posiłki muszą składać się z: a) Śniadanie/Serwis kawowy: śniadanie: pieczywo, masło i 2 dodatki. b) Serwis kawowy: Sposób podania: w formie stołu szwedzkiego. o 2 filiżanki kawy (1 filiżanka - 250 ml) na jedną osobę o 2 filiżanki herbaty (1 filiżanka - 250 ml, herbata sucha tzw. ekspresowa) na jedną osobę o 1 butelka x 0,5 l wody mineralnej niegazowanej na jedną osobę o 1 butelka x 0,5 l wody mineralnej gazowanej na jedną osobę o soki owocowe 250 ml na osobę o cukier - 8 łyżeczek lub 8 saszetek x 2g na jedną osobę o mleko płynne 2% - 100 ml. na jedną osobę o cytryna 2 plasterki na jedną osobę Wykonawca dostarczy niezbędne produkty do samodzielnego przygotowania napojów gorących w aneksie kuchennym DDOM tj. kawa rozpuszczalna/sypana 500 g/tydzień, herbata ekspresowa szt. 150szt./tydzień,/,cukier -1 kg/tydzień ,75 butelek wody niegazowanej,05 l,75 butelek wody gazowanej 0,5 l / tydzień ,około 8 litrów mleka 2%,/tydzień ,około 1 kg cytryn/tydzień . c) Obiad: Zupa, drugie danie, kompot niesłodzony (+ cukier w ilości wynikającej z zapotrzebowania określonej w tabelach poniżej). Budynie, kisiele, galaretki, jogurty wyporcjowane w jednorazowych opakowaniach przeznaczonych do żywności, owoce, pieczywo cukiernicze, itp. 3) Zamawiający wymaga zaplanowania w jadłospisach 10-dniowych minimum 4 dań mięsnych, 3 półmięsnych, 1 dania bezmięsnego, 1 dania z rybą. 2.Wymagana minimalna gramatura przykładowych produktów: Posiłki (1 osobodzień) l.p. Produkt/potrawa Śniadanie Obiad 1 Pieczywo pszenne, żytnie, razowe (zależne od rodzaju diety) pokrojone 130g 2 Cukier do napojów W ilości wskazanej w pkt dot. serwisu kawowego 10g 3 Masło 82% tłuszczu 15g 4 Wędlina krojona (rodzaj stosownie do diety), o zawartości mięsa min. 75%oznakowana datą przydatności do spożycia i informacją o składzie. 50 g Kiełbasa, parówka na ciepło, o zawartości mięsa min. 60%oznakowana j.w. 80 g (1 szt) 5 Pasty do pieczywa (np. rybna, jajeczna, itp.) 50 g 6 Ser żółty krojony, serek topiony itp. 50 g 7 Ser twarogowy (w całości -poporcjowany,pasta) serek homogenizowany w opakowaniach jednostkowych 70 g 8 Dżem, miód 50 g 9 Jajko kurze na twardo (wielkość M) 1 szt. 10 Warzywa, takie jak np. pomidor, ogórek zielony, rzodkiewka, papryka itp. - obrane, pokrojone, przygotowane do spożycia pomidor 100g (1 szt.) ogórek zielony 80g papryka 80g rzodkiewka 80g 11 Zupa obiadowa 400 ml 12 Ziemniaki jadalne (tłuczone na puree - z wyjątkiem wczesnych) 250 g 13 Kluski śląskie , kopytka 200 g 14 Makaron, kasza, np. jaglana, jęczmienna, gryczana itp. do II dania 200 g 15 Ryż na sypko 150 g 16 Sosy 80 g 17 Dodatki warzywne do II dania (surówki, warzywa gotowane) 150 g 18 Porcja mięsa (wieprzowe, wołowe) 100g 19 Udko z kurczaka (250g) 1 szt. 20 Filet z drobiu 80 g 21 Ryba filetowana: pieczona, smażona, gotowana (przygotowana w sposób umożliwiający łatwe porcjowanie) 100 g 22 Potrawy półmięsne z zawartością mięsa min. 50g 250 g 23 Kotlet z jaj 80 g 24 Potrawy bezmięsne 300 g 25 Kompot 250 ml 26 Owoce 150 g 27 Galaretka (w opakowaniach jednoporcjowych) 150 g 28 Budyń, kisiel, kasza manna (w opakowaniach jednoporcjowych) 200 g 29 Pieczywo cukiernicze 50 g 30 Jogurt smakowy, jogurt naturalny z musli, itp. 120-150g 1 szt. Zamawiający ma prawo do kontroli zgodności każdego z posiłków z przyjętym w danym okresie jadłospisem oraz rodzajami diet, w tym poprzez porównanie umówionej i rzeczywistej wielkości poszczególnych dostaw, faktycznej gramatury posiłków z deklarowaną w jadłospisie, temperatury dostarczanych posiłków, ich oceny organoleptycznej oraz estetyki przyrządzenia i podania. 3.Organizacja dostaw posiłków 1) Miejsca dostaw dziennych posiłków (tzw. punkt odbioru) Dostawa dzienna posiłków i ich wydawanie Zamawiającemu przez Wykonawcę następuje w Dziennym Domu Opieki Medycznej zlokalizowanych w Brzesku, ul. Kościuszki 68. I piętro skrzydło A, segment zachodni (wejście -nowa przewiązka) . 2) Harmonogram dostaw Posiłki są dostarczane codziennie w określonych poniżej godzinach: Śniadania/ Serwis kawowy - od godziny 800, do godziny 830 Obiad - od godziny 1200do godziny 1230 Ww. godziny dostaw dziennych posiłków uważa się za dotrzymane w przypadku osobistego zgłoszenia przez Wykonawcę (osobę dostarczającą posiłki) osobie upoważnionej przez Zamawiającego, po wjeździe na teren Zamawiającego, w zakreślonym przedziale czasowym, przywozu danej dostawy zgodnej ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. 3)Wielkości dziennych dostaw: Zamawiający przewiduje następujące dzienne ilości posiłków: o w Dziennym Domu Opieki Medycznej będzie przebywać równocześnie 15 pacjentów. o posiłek dla jednej osoby ma składać się ze śniadania/serwisu kawowego, dwudaniowego obiadu. Zamawiający ma prawo nie zamawiania ilości określonych powyżej, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu. 4.Jadłospisy, zamawianie dostaw dziennych: 1) Jadłospisy dla każdej z wskazanych przez Zamawiającego diet przygotowuje Wykonawca na okresy 10 - dniowy i przedkłada je Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni roboczych przed początkiem okresu, w jakim jadłospisy mają obowiązywać, mailem. Zamawiający, w ciągu 2 dni roboczych od doręczenia mu przez Wykonawcę jadłospisów posiłków standardowych, zobowiązany jest do potwierdzenia ich zaakceptowania lub wniesienia do nich zastrzeżeń, z zastrzeżeniem, że zaakceptowanie przedstawionych jadłospisów nie wyłącza prawa Zamawiającego do zobowiązania Wykonawcy do ich zmiany w ciągu okresu, w jakim będą obowiązywać w przypadku szczególnie uzasadnionych okoliczności. Pierwsze jadłospisy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed pierwszym dniem dostarczania posiłków. 2) Każdy z jadłospisów musi uwzględniać urozmaicenie planowanych w danym okresie posiłków, w tym w szczególności poprzez eliminację powtarzalności dań oraz poprzez uwzględnienie owoców i warzyw tzw. sezonowych. 3) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić szczegółową analizę każdego jadłospisu złożonego Zamawiającemu lub jego części, to jest poprzez podanie składników i zawartości dań, kaloryczności i wartości odżywczej oraz innych żądanych przez Zamawiającego danych. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zastrzeżeń wynikających z zapoznania się przez Zamawiającego z analizą, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostosowania danego jadłospisu lub jego części do wytycznych Zamawiającego przed wprowadzeniem tego jadłospisu do stosowania. 4) Posiłki dostarczane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku. 5) Śniadania, obiady muszą być dostarczane w sposób i w ilościach pozwalających na ich rozdysponowanie wg poszczególnych rodzajów diet. 6) W przypadku konieczności skorygowania zamówienia (zapotrzebowania dziennego) na poszczególne posiłki i diety w związku ze zmianą liczby osób, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę telefonicznie z co najmniej 1,5 godz. przed wymaganą porą danej dostawy dziennej (1,5 h przed początkiem przedziału czasowego dziennych dostaw posiłków) oraz potwierdza to Wykonawcy pisemnie do 1 godziny mailem. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ww. zmianę zakresu zapotrzebowania. 7) W opracowywanych jadłospisach oraz dostawach posiłków Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić posiłki tradycyjne serwowane w dniach okolicznościowych powszechnie obchodzonych (środa popielcowa, tłusty czwartek, itp.), chyba że rodzaje zamawianych diet nie będą na to pozwalały. 8) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji dostaw dziennych posiłków w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, potwierdzanych w każdym dniu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, z czego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 15) Zamawiający ma prawo do kontroli zgodności każdego posiłku z jadłospisem, deklarowaną gramaturą oraz ilością i rodzajem diet. Jak również do kontroli temperatury dostarczanych posiłków, ich oceny organoleptycznej oraz estetyki przyrządzenia i podania. 9) Każdy jadłospis musi zawierać gramaturę potraw, skład potraw wraz z wykazem alergenów użytych do przyrządzenia posiłków. 10) 5. Sposób dostarczania posiłków i odbioru pojemników. 1) Wykonawca dostarcza posiłki własnymi siłami bezpośrednio do miejsca DDOM na adres SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68, I piętro skrzydło A, segment zachodni (wejście -nowa przewiązka) . 2)Upoważniony przez Zamawiającego pracownik ma prawo koordynowania czynności Wykonawcy w ciągu wykonywania danej dostawy dziennej. 3) Dostarczane posiłki muszą być umieszczone w przeznaczonych do tego celu czystych pojemnikach dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością (dokumenty dopuszczające ww. pojemniki do kontaktu z żywnością - do wglądu na wezwanie Zamawiającego), osadzonych dodatkowo w tzw. ,,termoportach" zabezpieczających przed przemieszczeniem, utratą ilości (np. wylanie) lub schłodzeniem. Pojemniki z poszczególnymi posiłkami muszą być oznaczone informacją o ilości porcji oraz nazwą diety. Jedna porcja posiłku powinna zostać dostarczona w jednym opakowaniu (w tzw. menuboxie). Dostawa posiłków do punktów odbioru odbywa się w pojemnikach i w ww. ,,termoportach". ,,Termoporty" podlegają odbiorowi przez Wykonawcę bezpośrednio po ich opróżnieniu z wsadu (wskutek wydania pojemników z posiłkami Zamawiającemu). 4)Temperatura każdego posiłku ciepłego musi wynosić minimum: zupa 75°C, drugie danie 65°C, gorące napoje 80°C, natomiast kaloryczność i gramatura uzależniona jest od zapotrzebowania dziennego i rodzaju diety. Herbata przygotowywana jest przez Zamawiającego na bazie ,,suchych" herbat dostarczonych przez Wykonawcę. 5)Wszystkie naczynia, urządzenia i sprzęty służące do przewozu i przechowywania posiłków muszą spełniać powszechnie obowiązujące wymogi sanitarno - epidemiologiczne. Mycie i wyparzanie (dezynfekcja) pojemników, o których mowa w punktach wyżej, jest obowiązkiem Wykonawcy. 6)Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające wykonywanie badań mikrobiologicznych środowiska w kuchni (min. 3 próby czystościowe jednorazowo w szczególności ze sprzętu i naczyń kuchennych - termoporty, pojemniki na posiłki, w tym inne pojemniki np. kosze transportowe, w których dostarczane są posiłki do Zamawiającego), potwierdzone przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. 7)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojemniki i worki na odpady organiczne. 8) Zamawiający ma prawo do kontroli zgodności każdego posiłku z jadłospisem, deklarowaną gramaturą oraz ilością i rodzajem diet. Jak również do kontroli temperatury dostarczanych posiłków, ich oceny organoleptycznej oraz estetyki przyrządzenia i podania. 9)Jadłospisy muszą być urozmaicone, aby uniknąć powtarzalności dań z uwzględnieniem sezonowych owoców i warzyw. 10)Każdy jadłospis musi zawierać gramaturę potraw, skład potraw wraz z wykazem alergenów użytych do przyrządzenia posiłków. 6. Zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkolenia - 24 spotkania spotkanie 1x na miesiąc -dla 12 osób 1)Wykonawca w ramach realizowanego zadania zobowiązany będzie zapewnić serwis kawowy, podczas odbywających się spotkań w Dziennym Domie Opieki Medycznej (DDOM) w Brzesku (Brzesko, ul. Kościuszki 68). 2)Jednorazowo w spotkaniu będzie brało udział maksymalnie 10 uczestników projektu (tj. 5 opiekunów i 5 pacjentów DDOM) oraz 2 osoby prowadzące szkolenie. Łącznie 12 osób. Zamawiający poinformuję Wykonawcę mailowo z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie potkania. W ramach zadania Wykonawca zapewni w formie stołu szwedzkiego: 3) filiżanki kawy (1 filiżanka - 250 ml) na jedną osobę 4) filiżanki herbaty (1 filiżanka - 250 ml, herbata sucha tzw. Ekspresowa) na jedną osobę 5) 1 butelka x 0,5 l wody mineralnej niegazowanej na jedną osobę 6) 1 butelka x 0,5 l wody mineralnej gazowanej na jedną osobę 7) soki owocowe 250 ml na osobę 8) cukier - 8 łyżeczek lub 8 saszetek x 2g na jedną osobę 9) mleko płynne 2% - 100 ml. na jedną osobę 10) cytryna 2 plasterki na jedną osobę 11) ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 3 rodzaje (minimum 100 g/os.) Wykonawca dostarczy niezbędne produkty do samodzielnego przygotowania napojów gorących w aneksie kuchennym DDOM tj. kawa rozpuszczalna/sypana 250 g/na miesiąc ,herbata ekspresowa szt. 24./miesiąc ,/ cukier -1 kg/miesiąc oraz butelkowaną wodę mineralną gazowaną i niegazowaną (12 butelek wody niegazowanej, 0,5l -12 butelek wody gazowanej 0,5 l / miesiąc ),około 1,5 L mleka 2%,/miesiąc ,około 0,5 kg cytryn/miesiąc, soki owocowe -12 butelek 250 ml /miesiąc, ciastka suche min. 3 rodzaje około 1,2 kg na miesiąc . .

  II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2020-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby ,Wykonawca posiadał; a) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, potwierdzający ,że Wykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006.r(Dz. U. z 2017.r. poz.149 póź.zm.) b) aktualną decyzje dopuszczenia środka transportu do przewożenia żywności wydana przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. c)dokument potwierdzający, że Wykonawca wdrożył obligatoryjny system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ,na którą składają się : GMP- Dobra Praktyka Produkcyjna GHP -Dobra Praktyka Higieniczna HACCAP- Analiza Zagrożeń i Krytyczny
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.75 00,00(słownie siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).Na poświadczenie powyższego Wykonawca przedłoży odpowiednie oświadczenie (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3)
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, który do wykonania niniejszego zamówienia wyznaczy: a) min.1 osobę na stanowisku dietetyka ,posiadającą co najmniej 2 lenie doświadczenie w żywieniu zbiorowym. b) min.1 osoba na stanowisku kucharza legitymującego się wykształceniem o profilu związanym z gastronomią, posiadającym co najmniej 2-letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym. c) Wykonawca ,wykaże iż zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie co najmniej 1 usługę w żywieniu zbiorowym w formie cateringu dla minimum 10 osób , z podaniem przedmiotu usługi , daty wykonania i odbiorcy, (zał.nr 7).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: 1.Stosownie do treści art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudnił min.1 osobę z poniższej grupy społecznej na podstawie umowy o pracę . 1)w zawiązku z realizacja zamówienia zatrudniał osobę(y) z co najmniej jednej z poniższych grup: a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z zdania 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy b)młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego. c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , d)innych osób niż określone w punkcie a,b,c,,o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudniniu socjalnym (Dz.U.z 2016 r.poz.1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2) W przypadku składania oferty Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu kryterium klauzuli społecznej. (zał. nr 9). 3) Przed podpisania umowy Wykonawca przedstawi odpowiedni dokument o spełnieniu kryterium integracji społecznej ,dokumentem tym jest w przypadku: a) osób niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; b) osób bezrobotnych - zaświadczenie z właściwego im urzędu pracy; c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzającego, że osoba jest osobą zwalnianą z zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem. d) osób z zaburzeniami psychicznymi - zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające, że osoba jest osobą chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego e) osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej (gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej), informacja ze schroniska lub domu dla bezdomnych, w którym dana osoba przebywa i realizuje program wychodzenia z bezdomności; f) osób młodocianych w celu przygotowania zawodowego - zaświadczenie potwierdzające wiek osoby oraz brak kwalifikacji zawodowych z właściwego im urzędu pracy; g) uchodźców realizujących indywidualny program integracji - zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie potwierdzające, że osoba jest uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. h) osób do 30 roku życia oraz ukończenia 50 roku życia- zaświadczenie z właściwego urzędu pracy; i)osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji ,w szczególności bedących członkami mniejszości narodowych i etnicznych - zaświadczenie z właściwego urzędu gminy. 4) Do każdego z dokumentów wymienionych w punktach 3: Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego w ciągu 10 dni załączy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną do realizacji zamówienia (Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.) , oraz oświadczenie osoby o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zamówienia. 5)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia w/w. osób na umowę o pracę, zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - osób wykonujących czynności w zakresie przedmiotu zamówienia . 1) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, i wykonujące czynności objęte umową były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.108 z poź.zm.); ,min. 1 osoba na stanowisku kucharza legitymującego się wykształceniem o profilu związanym z gastronomią. Osoby te muszą psiadać co najmniej 2 lenie doświadczenie w żywieniu zbiorowym . 3) Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności, 4) Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na umowie o pracę , wraz z informacją o czasie trwania umowy oraz informacją o czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby, zgodnie z załącznikiem nr .8 do SIWZ (a od podwykonawców, o ile są już znane); 5) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa we wzoru umowy - załączniku nr 5 SIWZ; 6) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy - załączniku nr 5 do SIWZ.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Posiadają aktualny wpis do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenia; a) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, potwierdzający ,że Wykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006.r(Dz. U. z 2017.r. poz.149 póź.zm.) b) aktualną decyzje dopuszczenia środka transportu do przewożenia żywności wydana przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. c)dokument potwierdzający, że Wykonawca wdrożył obligatoryjny system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ,na którą składają się : GMP- Dobra Praktyka Produkcyjna GHP -Dobra Praktyka Higieniczna HACCAP- Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.6.4.1) może złożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Uwaga: jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.5, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższy dokument obejmuje okres odpowiednio jak w pkt.6.5.). 2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp., w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena100,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projekt; b) zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu; c) przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; d) o którym mowa w art.144 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony, w tym zmiany osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy. Zmiany można dokonać pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ. 3) podwykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: a) podwykonawca uległ likwidacji, b) doszło do rozwiązania umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą, c) nie doszło do podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 4) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy niniejszej umowy przez inny podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający obligatoryjnemu wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy PZP, w przypadku gdy nastąpiło połączenie, podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsiębiorstwa przez ww. podmiot. 5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: a) w przypadku, o którym mowa w art.144 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych; b) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego dotyczących przedmiotu umowy. Zmiana dotyczyć będzie cen brutto przy zachowaniu dotychczasowych cen netto i nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy; c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiany określone w pkt b-d zostaną dokonane, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę i zostaną dokonane na podstawie przepisów prawa. Zmiany te będą obowiązywać z chwilą wejścia w życie właściwych przepisów prawa. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 3. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  11) W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których dostawca/ wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane ogólnie, muszą być opatrzone klauzulą: ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ OGÓLNIE. INFORMACJA STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 2 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn.zm.) i załączona jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały. 12) Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w tym przepisie tj., że zastrzeżona informacja: a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, b) nie została wykorzystana do wiadomości publicznej i nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób, c) podjęto w stosunku do niej przez osobę uprawnioną do korzystania z niej lub rozporządzania nią działania, w celu utrzymania jej w poufności (z zachowaniem należytej staranności). 1) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-18, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
  tel.:
  fax.: 146 621 155
  email: Wyślij email
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z sacro.com.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8935 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.