google

  dewocjonalia, szaty liturgiczne, ogrzewanie kościoła

  Kursy walut 16.09.2019
  1 USD
  3.9116
  -0.0004
  1 EUR
  4.3262
  -0.0134
  1 CHF
  3.9500
  -0.0108
  1 GBP
  4.8609
  -0.0096
  1 RUB
  0.0610
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawę kruszyw na przebudowę dojazdu pożarowego nr 19 PRZY ZACISZU na terenie leśnictwa Chwalim na terenie Nadleśnictwa Babimost
  • Region: lubuskie
  • Zamieszczono: 2019-09-10

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 595469-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.

  Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin: Dostawę kruszyw na przebudowę dojazdu pożarowego nr 19 PRZY ZACISZU na terenie leśnictwa Chwalim na terenie Nadleśnictwa Babimost
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Poznańska  10 , 66-200  Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 823 434, e-mail OTL.Swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl, faks 683 823 435.
  Adres strony internetowej (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/otl_swiebodzin/zamowienia_publiczne
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Lasy Państwowe

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/otl_swiebodzin/zamowienia_publiczne


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/otl_swiebodzin/zamowienia_publiczne


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę kruszyw na przebudowę dojazdu pożarowego nr 19 PRZY ZACISZU na terenie leśnictwa Chwalim na terenie Nadleśnictwa Babimost
  Numer referencyjny: ZTA.270.1.23.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wspólny Słownik Zamówień: 14212200-2 - Kruszywo,Przewidywana ilość - 3 490 Mg z podziałem na asortyment:L.p. Frakcja Ilość Norma1 Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63mm 2 000 Mg (wg PN-EN-13242)lub równoważne2 Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm 950 Mg (wg PN-EN-13242)lub równoważne3 Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0,075/(4)5mm 100 Mg (wg PN-EN-13242)lub równoważne4 Piasek do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U5 440 Mg (wg PN-S-20205) lub równoważnea) Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm i 0-63 mm:1) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.2) Granica tolerancji uziarnienia - kategoria nie niższa niż: GTA20.3) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej - kategoria nie niższa niż: C90/3.4) Zawartość pyłów - kategoria: f9, f12,f15.5) Wskaźnik płaskości - kategoria nie wyższa niż: FI50.6) Wskaźnik kształtu - kategoria nie wyższa niż: SI55.7) Mrozoodporność - kategoria nie wyższa niż: F2.8) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.9) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.10) Wskaźnik piaskowy - kategoria : SE4 minimum 35.b) Wymagane właściwości miału kamiennego frakcji 0,075/(4)5mm.1. Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GF85.2. Granica tolerancji uziarnienia - kategoria nie niższa niż: GTA20.3. Nasiąkliwość : kategoria nie wyższa niż: WA242.4. Wskaźnik piaskowy - kategoria: SE4 minimum 35.c) Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U5:1) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U5;2) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria k10>=6*10-5;3) Wskaźnik piaskowy - kategoria SE4 minimum 35.1. Poprzez sformułowanie ,,wg normy PN-EN - 13242 lub równoważne" Zamawiający wymaga, aby kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mmm i 0-63 mm odpowiadały wymaganiom wymienionym w normie w zakresie pkt. 3.1 lit. a) pkt. (1-10).2. Poprzez sformułowanie ,,wg normy PN-EN - 13242 lub równoważne" Zamawiający wymaga, aby miał kamienny 0,075/(4)5mm odpowiadał wymaganiom wymienionym w normie w zakresie pkt. 3.1 lit. b) pkt. (1-4).3. Poprzez sformułowanie ,,wg normy PN-S - 20205 lub równoważne" Zamawiający wymaga, aby piasek do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U5 odpowiadał wymaganiom wymienionym w normie w zakresie pkt. 3.1 lit. c) pkt. (1-3).4. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp.Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy harmonogram dostaw określający terminy dostaw konkretnego asortymentu. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdego ładunku dokument WZ oryginał lub kopię z adnotacją "za zgodność z oryginałem". Brak w/w dokumentu skutkować będzie brakiem przyjęcia przez Zamawiającego danej partii materiału. 3. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, co do parametrów dostarczonej mieszanki kruszyw z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający wykona komisyjne pobranie próbki, a następnie zleci jej badanie niezależnemu laboratorium. Wynik badania stwierdzający niezgodność parametrów fizykochemicznych z tymi, które zostały określone w niniejszej specyfikacji spowoduje, że kosztami badań zostanie obciążony Wykonawca, a materiał zostanie usunięty na koszt Wykonawcy z placu budowy oraz zostanie zastąpiony przez Wykonawcę innym - zgodnym z wymaganiami Zamawiającego.4. Istniejąca droga leśna i plac składowy znajduje się na terenie Nadleśnictwa Babimost.5. Z uwagi na ograniczenia DMC Zamawiający zaleca dokładne rozpoznanie dróg dojazdowych. 6. Uzyskanie od zarządców dróg stosownych zezwoleń na przejazdy leży po stronie Wykonawcy.7. Rozładunek będzie wykonywany bezpośrednio na budowaną drogę pożarową w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca przeznaczoną na place składowe dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę postępu robót. 8. Koszt związany z ewentualnym przeładunkiem kruszywa na mniejsze pojazdy należy wliczyć w jego cenę jednostkową.9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 50% wartości dostaw kruszyw będących przedmiotem zamówienia i umowy. Rozliczenie dostaw nastąpi na podstawie cen jednostkowych wg przedmiaru cenowego przedłożonego przez wykonawcę. Korekta zakresu dostaw wiąże się ze zmianą wynagrodzenia na niezmienionych warunkach.10. Dostawy kruszyw muszą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego czyli w godzinach 7-15.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.Oferta równoważna musi być zgodna z minimalnymi wymaganiami odnośnie kruszyw, określonymi w pkt 3.1 SIWZ.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  II.5) Główny kod CPV: 14212200-2
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał w tym okresie realizację co najmniej 2 dostaw materiałów sypkich jak kruszywa piach itp. na kwotę o łącznej wartości nie mniejszej niż: 100 000,00 zł brutto. Pod pojęciem całkowitego obrotu w dostawach należy rozumieć sumę wartości dostaw w podanym wyżej okresie.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykaz dostawWykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Dokument potwierdzający, iż wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normomZaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  Termin płatności40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 22.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy na zasadach określonych we wzorze umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-09-19, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin
  66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 10
  tel.: 683 823 434
  fax.: 683 823 435
  email: Wyślij email
  http://https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/otl_swiebodzin/zamowienia_publiczne
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z sacro.com.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 77467 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.