google

  dewocjonalia, szaty liturgiczne, ogrzewanie kościoła

  Kursy walut 18.10.2019
  1 USD
  3.8503
  -0.0135
  1 EUR
  4.2844
  -0.0005
  1 CHF
  3.8969
  0.0067
  1 GBP
  4.9671
  0.0215
  1 RUB
  0.0602
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Porwity
  • Region: wielkopolskie
  • Zamieszczono: 2019-07-09

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 571230-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

  Gmina Opatówek: Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Porwity
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolności  14 , 62-860  Opatówek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454,, e-mail przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017.
  Adres strony internetowej (URL): www.opatowek.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.opatowek.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Operator pocztowy, osobiście, posłaniec
  Adres:
  Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków na terenie gminy Opatówek - Świetlica wiejska Porwity
  Numer referencyjny: Zp.In.271.18.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na tereniegminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie" Termomodernizacja budynków na tereniegminy Opatówek - Świetlica wiejska Porwity. Zakres robót według załączonych projektów obejmujem.in: o docieplenie stropodachu, o docieplenie ścian zewnętrznych, o wymiana stolarki zewnętrznej(okiennej i drzwiowej) o modernizacja systemu ogrzewania

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45453000-7
  45320000-6
  45261210-9
  45331100-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-28

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada polisę o wartości co najmniej 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie związane z budową, przebudową, remontem lub rozbudową budynku o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek; 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności:- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub dokumenty równoważne,- kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub dokumenty równoważne.Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  4.2. Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert, w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu napodstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 1) aktualny odpisz właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawyPrawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, żeWykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnejZakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innegodokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tychnależności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu, 4) jeżeliWykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy polega na zasobach innych podmiotów,na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresiewymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 4.2 ppkt 1, 2, 3, 5) W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę,dokumenty o których mowa w pkt 4.2 ppkt 1, 2, 3 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składającychofertę, 6) jeżeli Wykonawca przewiduje powierzenie podwykonawcom wykonanie części zamówienia, w przypadku jeżelidotyczy to podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawyPzp to w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstawwykluczenia, o których mowa w pkt 4.2 ppkt 1, 2, 3. 4.3. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lubmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 4.2 ppkt 1, 2 i 3: 1)dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająceodpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert; 2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczeniespołeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz zewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanialub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, o których mowa w pkt 4.3ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lubprzed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względuna siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadkuwątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organówkraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumentdotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4) jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającegosiedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.3 ppkt 1 składa ten dokument, wystawiony niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkaniatej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się dowłaściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnychinformacji dotyczących tego dokumentu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  4.1. Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunkówudziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, należy przedłożyć: 1) wykaz robót budowlanychwykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz podaniemich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniemdowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy robotyzostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowawyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, ajeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - innedokumenty - załącznik nr 3 do formularza oferty, 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dowykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami. które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przeznie czynności - załącznik nr 4 do formularza oferty, 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniuzamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr5 do formularza oferty, 4) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 5) Wykonawca możew celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu dokonkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lubekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 5a) jeżeli zuzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznejwymaganych przez Zamawiającego może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianieopisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacjiinnych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobamitych podmiotów w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycjiniezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 7) ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przezinne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów, sposóbwykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz zakres i okresudziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 8) zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez innepodmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przezWykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawywykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy prawo zamówień publicznych, 9) wodniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegaćna zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolnościsą wymagane, 10) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarniez podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskuteknieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 11) jeżeli zdolności techniczne lubzawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 4.1. ppkt 5 nie potwierdzają spełnieniaprzez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczeniaZamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lubpodmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności technicznelub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o której mowa w pkt 4.1. ppkt 5.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenia wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu orazbrak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu; 2) wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym; 3)do oferty i oświadczenia wstępnego nie należy dołączać dokumentów wskazanych w sekcjach 4.1 oraz 4.2 i 4.3. Dokumenty teskłada się na wezwanie zamawiającego na zasadach określonych w przepisach art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, oile zamawiający podejmie decyzję o wezwaniu do ich złożenia. 4.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeńlub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiadaoświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bazdanych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 1) W przypadku wskazania przezWykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymiogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przezWykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, któreznajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przezZamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określonychprzez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium
  Zamawiający nie przewiduje w tym postępowaniu wniesienia wadium.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji i rękojmi40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych niżej oraz innych nieistotnych postanowień umowy.Wynagrodzenie określone w umowie obejmuje całość kosztów, wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy jestniezależne od poziomu inflacji w okresie od dnia podpisania umowy do dnia jej zakończenia i może być zmienione o kwotęwynikającą z ewentualnej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po podpisaniu umowy. Zmiana postanowień niniejszej umowy wstosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa § 7 dopuszczalna jest w przypadku: a) zmianyprawa powszechnie obowiązującego istotnie wpływającej na zasady wykonywania robót budowlanych, b) w przypadku zmianystawki podatku od towarów i usług, warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wnioskuWykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen podatek VAT wynagrodzenie ulegaodpowiednio zmianie, tak aby dotychczasowe wynagrodzenie netto należne Wykonawcy nie uległo zmianie, c) terminuwykonania zamówienia jeżeli wystąpiła konieczność pozyskania dodatkowych decyzji i pozwoleń, które nie były wcześniejwymagane, a będą miały wpływ na wstrzymanie prac budowlanych. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonaniazamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym których wartość nie przekroczy 50% ceny umownej toWykonawca zobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone na podstawie art.144 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty ustalone zostanie ponegocjacjach z Wykonawcą przyjmując jako podstawę do wyceny: a) narzuty, stawka roboczogodziny, oraz ceny jednostkowemateriałów i koszty pracy sprzętu, nie mogą być wyższe niż średnie dla województwa wielkopolskiego według informacji"ORGBUD - SERWIS" w okresie realizacji zamówienia. Na wykonanie zamówień dodatkowych będzie każdorazowo sporządzanyprzez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzeniakosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Jeżeli w toku realizacji robótwystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechanie umówionych robót , to wysokość wynagrodzenia(zwiększenie, zmniejszenie) Wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, i różnicowympowykonawczym przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów isprzętu zostaną przyjęte według informacji "ORGBUD - SERWIS" za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu - wprzypadku braku ww. cen w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych, lub zaniechanie umówionych robótbędzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przezZamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycenaindywidualna. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można byłoprzewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ pomimo zachowania należytej staranności. Termin wykonania umowy możeulec zmianie w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w § 7 ust. 4 projektuumowy, określonych odrębną umową, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia , o czas niezbędny dowykonania zamówień dodatkowych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-07-24, godzina: 10:45,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Opatówek
  62-860 Opatówek, ul. Plac Wolności 14
  tel.: 062 7618080, 7618454,
  fax.: 627 618 017
  email: Wyślij email
  http://www.opatowek.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z sacro.com.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 56917 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.