google

  dewocjonalia, szaty liturgiczne, ogrzewanie kościoła

  Kursy walut 18.10.2019
  1 USD
  3.8503
  -0.0135
  1 EUR
  4.2844
  -0.0005
  1 CHF
  3.8969
  0.0067
  1 GBP
  4.9671
  0.0215
  1 RUB
  0.0602
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa drzew wraz z sadzeniem w ramach aplikacji wCOP drzewo na terenie miasta Katowice.
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2019-07-09

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 570873-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

  Zakład Zieleni Miejskiej: Dostawa drzew wraz z sadzeniem w ramach aplikacji wCOP drzewo na terenie miasta Katowice.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zieleni Miejskiej, krajowy numer identyfikacyjny 35457111011220, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  138 , 40-523  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 515 186, e-mail zzm_katowice@pro.onet.pl, faks 322 515 081.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  poczta, kurier, osobiście
  Adres:
  Zakład Zieleni Miejskiej 40-523 Katowice ul. Kościuszki 138


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drzew wraz z sadzeniem w ramach aplikacji wCOP drzewo na terenie miasta Katowice.
  Numer referencyjny: NZI.261.22.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa drzew form naturalnych i piennych (w tym drzew w odmianach) o obwodzie pnia 12-14 cm mierzonym na wysokości 100 cm od nasady pnia dla drzew liściastych oraz wysokości minimum 1,5 m dla drzew iglastych wraz z ich posadzeniem na terenie miasta Katowice. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZII. WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do lokalizacji wskazanych w harmonogramie prac.2. Wykonawca dokona nasadzeń drzew w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z przekazanymi mapami po podpisaniu umowy.3. Przedmiot zamówienia odebrany zostanie przez osobę/ osoby wskazane przez Zamawiającego. Dokonanie odbioru zostanie potwierdzone protokołem odbioru.4. Koszty przewozu, rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, sadzenia, cła itp. ponosi Wykonawca.III. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie materiał roślinny i pomocniczy, narzędzia i sprzęt niezbędny do realizacji umowy. Wykonawca dokona nasadzeń drzew zgodnie z wykazem drzew ujętym w harmonogramie prac (pkt. XI).1) Zamawiający dokona przeglądu gwarancyjnego nasadzonych drzew raz w roku w terminie uzgodnionym z Wykonawcą sporządzając notatkę służbową z przeglądu.2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonane nasadzenia opisanej w projekcie umowy (§9), stanowiącej Załącznik nr 1B do SIWZ.3) Przez okres trwania gwarancji Wykonawca winien utrzymywać nasadzenia w dobrej kondycji z pełnym zachowaniem ich żywotności.4) Zamawiający o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w stosunku do nasadzeń objętych gwarancją poinformuje Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia.5) Wymiana drzew nastąpi na żądanie Zamawiającego i będzie podyktowane złym stanem fitosanitarnym poszczególnych drzew.

  II.5) Główny kod CPV: 03452000-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  77211600-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-12-20

  II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 20 grudnia 2019 roku w trzech etapach:1. Etap 1: 23.09 - 20.10.2019 r. - dostawa drzew i dokonanie nasadzeń2. Etap 2: 21.10 - 17.11.2019 r. - dostawa drzew i dokonanie nasadzeń3. Etap 3: 18.11 - 15.12.2019 r. - dostawa drzew i dokonanie nasadzeń

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: nie dotyczy
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 100.000,00 PLN.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony min. przez jednego z nich.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: a) zdolność zawodowa - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostawy, w ramach których wykonano sadzenie drzew wraz z pielęgnacją - o wartości łącznie co najmniej 100.000,00 zł brutto.b) zdolność techniczna - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:o środki transportowe - 2 szt. (pojazdy o ładowności od 700 kg do 3,5 t lub większej) *o urządzenie zabezpieczenia ruchu drogowego - tablica zamykająca ,,U-26a" ze strzałą ,,22" lampową halogenową lub LED: wolnostojąca lub na pojazdy i przyczepy - w ilości 1szt. * Wszystkie pojazdy muszą spełniać normę emisji spalin co najmniej EURO 4c) kwalifikacje zawodowe i uprawnienia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 8 osobami, w tym:? dwie osoby o wykształceniu ogrodniczym lub pokrewnym, ? czterech pracowników fizycznych oraz co najmniej ? dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym dla osób wykonujących roboty przy drodze.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;4) oświadczenie Wykonawcy o:? braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;? braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;? niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.);

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:- dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 100.000 PLN.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:a) wykazu usług (Załącznik Nr 3 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - zgodnie z zapisem Rozdziału V pkt 2 ppkt 2a;b) wykazu sprzętu - wyposażenia zakładu (Załącznik Nr 4 do SIWZ) dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt 2 ppkt 2b;c) wykazu osób (Załącznik Nr 5 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt 2 ppkt 2c.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  a) wykazu usług (Załącznik Nr 3 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - zgodnie z zapisem Rozdziału V pkt 2 ppkt 2a;

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wraz z ofertą (wzór OFERTY - Załączniki Nr 1A do SIWZ) Wykonawca składa:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ),3) Pełnomocnictwo (powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, ustanowionego do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.4) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusz. 5) Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 9 do SIWZ.2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 6 ppkt 1) - 4) SIWZ.4. Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  norma emisji spalin EURO40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych poniżej:a) niesprzyjające warunki atmosferyczne (m. in. ulewne deszcze, śnieżyce, powodzie, gwałtowne wichury i inne anomalia pogodowe) uniemożliwią prowadzenie prac przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych;b) zaistnienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego (np. wstrzymanie prac) lub okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i Wykonawcy, wpływających na termin realizacji zlecenia;c) nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy/etapu; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy;d) kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia zostanie wykorzystana przed 20.12.2019 roku; w tym przypadku Zamawiający może skrócić termin wykonywania umowy;e) w przypadku utraty posiadania bądź własności któregoś z terenów przez Miasto Katowice, Zamawiający może zmniejszyć zakres usług podany w § 1;f) w przypadkach, o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp.3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić również w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.4. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2 lit. a) - c), f) i ust. 3 niniejszego paragrafu zmianie, wydłużeniu bądź skróceniu, może ulec termin wykonania części przedmiotu umowy/etapu o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, lub o czas który został przewidziany na wykonanie usług, z których zrezygnowano. 5. W przypadkach opisanych w pkt d) - e) okres obowiązywania umowy może ulec zmianie w sposób wskazany w wymienionych punktach.6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wydłużeniu może ulec termin realizacji umowy, o czas niezbędny do wykonania zleceń.7. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2 lit. c), e) i ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia.8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. f) niniejszego paragrafu, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić, o ile okoliczności wymienione w 142 ust. 5 Ustawy Pzp będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Wzrost wynagrodzenia nie może być wyższy niż wzrost kosztów wykonania zamówienia spowodowanych okolicznościami, o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp.9. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.10. Strona występująca o istotną zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-07-19, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Zakład Zieleni Miejskiej
  40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 138
  tel.: 322 515 186
  fax.: 322 515 081
  email: Wyślij email
  http://www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z sacro.com.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 56906 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.