google

  dewocjonalia, szaty liturgiczne, ogrzewanie kościoła

  Kursy walut 14.06.2019
  1 USD
  3.7727
  -0.0009
  1 EUR
  4.2554
  -0.0056
  1 CHF
  3.7905
  -0.0104
  1 GBP
  4.7771
  -0.0033
  1 RUB
  0.0585
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Świadczenie usług pielęgnacyjnych obejmujących koszenie traw, niszczenie chwastów oraz cięcia krzewów i żywopłotów na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-04-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 532970-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

  Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni: Świadczenie usług pielęgnacyjnych obejmujących koszenie traw, niszczenie chwastów oraz cięcia krzewów i żywopłotów na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 36099552100000, ul. Warszawska  67 A , 31-309  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 621 02 70, , e-mail biuro@zbilk.gdynia.pl, , faks 58 620 72 43.
  Adres strony internetowej (URL): www.zbilk.gdynia.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.zbilk.gdynia.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.zbilk.gdynia.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  osobiście lub pocztą tradycyjna
  Adres:
  Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pielęgnacyjnych obejmujących koszenie traw, niszczenie chwastów oraz cięcia krzewów i żywopłotów na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
  Numer referencyjny: ZBILK.IZ.KP.241.P.3.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  4


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pielęgnacyjnych obejmujących koszenie traw, niszczenie chwastów oraz cięcia krzewów i żywopłotów na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.Zamówienie zostało podzielone na 4 niżej wymienione części:Część 1 - Koszenie traw i niszczenia chwastów w rejonie 1 wskazanym przez Zamawiającego.Część 2 - Koszenie traw i niszczenia chwastów w rejonie 2 wskazanym przez Zamawiającego.Część 3 - Cięcia krzewów i żywopłotów w rejonie 1 wskazanym przez Zamawiającego.Część 4 - Cięcia krzewów i żywopłotów w rejonie 2 wskazanym przez Zamawiającego.Część 1 i Część 2 postępowania:Zakres przedmiotu dla Części 1 i Części 2 obejmuje: 1) mechaniczne i ręczne koszenie trawników wraz ze zgrabieniem urobku,2) ręczne wyrywanie i niszczenie chwastów, oraz ich usunięcie,3) wywiezienie i utylizację urobku i pozostałości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówienie składa się z:1) zamówienia podstawowego obejmującego dwukorotne wykonanie usługi świadczone wg harmonogramu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału,2) zamówienia objętego prawem opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy PZP - Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia do jednokrotnego wykonania usługi ponownego koszenia traw i niszczenia chwastów (na części lub na wszystkich terenach objętych zamówieniem podstawowym). Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia zamówienia objętego prawem opcji to 16.09.2019 r. Zamawiający udzieli zamówienia w ramach prawa opcji w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowej usługi koszenia traw i niszczenia chwastów. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe. Realizacja ponownego koszenia traw i niszczenia chwastów w ramach prawa opcji, wykonywana będzie na podstawie oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu.5. Usługi będą świadczone na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający zaplanował objęte zamówieniem podstawowym dwie usługi w odniesieniu do każdego z terenów: 1) TERMIN 1: pierwsze koszenie w przewidywanym terminie od dnia 03.06.2019 r. (wykonanie usługi w odniesieniu do wszystkich terenów objętych świadczeniem nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 2) TERMIN 2: drugie koszenie - przewidywane rozpoczęcie od dnia 29.07.2019 r. (wykonanie usługi w odniesieniu do wszystkich terenów objętych świadczeniem nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), Część 3 i Część 4 postępowania:Zakres przedmiotu dla części 3 i części 4 obejmuje:1) mechaniczne i ręczne cięcia formujące krzewów i żywopłotów wraz ze zgrabieniem urobku,2) usunięcie uschniętych krzewów/fragmentów żywopłotów,3) wywiezienie i utylizacja urobku i pozostałości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługi będą świadczone na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający zaplanował dwie usługi w odniesieniu do każdego z terenów objętych przedmiotem zamówienia: 1) pierwsze cięcie - przypadające w terminie pomiędzy 17.06.2019 r. a 15.07.2019 r. przy czym dokładny termin rozpoczęcia usługi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem (wykonanie usługi w odniesieniu do wszystkich terenów objętych świadczeniem nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 2) drugie cięcie - przypadające w terminie pomiędzy 19.08.2019 r. a 16.09.2019 r. przy czym dokładny termin rozpoczęcia usługi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem (wykonanie usługi w odniesieniu do wszystkich terenów objętych świadczeniem nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi).

  II.5) Główny kod CPV: 77314100-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  77340000-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni jednostka budżetowa,2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni: iod@zblik.gdynia.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umowy,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ,,ustawa Pzp") lub na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania:- odpisu z włąsciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się przedmiotowych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (BEZ WEZWANIA) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  Czas realizacji30,00
  Termin płatności10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej Umowy będzie możliwe w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy PZP oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania Umowy przez strony w szczególności w następujących przypadkach, które dotyczą każdej części postępowania: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienia wątpliwości treści Umowy, jeżeli będzie budziła ona wątpliwości interpretacyjne między stronami,3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, chociażby wiązało się to ze zmianą wysokości wynagrodzenia, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówieni z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,6) wyłączenia danego terenu z przedmiotu Umowy z uwagi na utratę przez Zamawiającego prawa do jego administrowania lub w przypadku zmiany jego przeznaczenia,7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,8) zmiany wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany ustawowej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług,9) wprowadzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, 10) innych zmian korzystanych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-24, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Koszenie traw i niszczenia chwastów w rejonie 1 wskazanym przez Zamawiającego
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu dla Części 1 obejmuje: 1) mechaniczne i ręczne koszenie trawników wraz ze zgrabieniem urobku,2) ręczne wyrywanie i niszczenie chwastów, oraz ich usunięcie,3) wywiezienie i utylizację urobku i pozostałości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługi będą świadczone na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający zaplanował objęte zamówieniem podstawowym trzy usługi w odniesieniu do każdego z terenów: 1) TERMIN 1: pierwsze koszenie w przewidywanym terminie od dnia 27.05.2019 r. (wykonanie usługi w odniesieniu do wszystkich terenów objętych świadczeniem nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 2) TERMIN 2: drugie koszenie - przewidywane rozpoczęcie od dnia 15.07.2019 r. (wykonanie usługi w odniesieniu do wszystkich terenów objętych świadczeniem nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 3) TERMIN 3: trzecie koszenie - przewidywane rozpoczęcie od dnia 26.08.2019 r. (wykonanie usługi w odniesieniu do wszystkich terenów objętych świadczeniem nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-11-29
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  Czas realizacji30,00
  Termin płatności10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Koszenie traw i niszczenia chwastów w rejonie 2 wskazanym przez Zamawiającego
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu dla Części 2 obejmuje: 1) mechaniczne i ręczne koszenie trawników wraz ze zgrabieniem urobku,2) ręczne wyrywanie i niszczenie chwastów, oraz ich usunięcie,3) wywiezienie i utylizację urobku i pozostałości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługi będą świadczone na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający zaplanował objęte zamówieniem podstawowym trzy usługi w odniesieniu do każdego z terenów: 1) TERMIN 1: pierwsze koszenie w przewidywanym terminie od dnia 27.05.2019 r. (wykonanie usługi w odniesieniu do wszystkich terenów objętych świadczeniem nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 2) TERMIN 2: drugie koszenie - przewidywane rozpoczęcie od dnia 15.07.2019 r. (wykonanie usługi w odniesieniu do wszystkich terenów objętych świadczeniem nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 3) TERMIN 3: trzecie koszenie - przewidywane rozpoczęcie od dnia 26.08.2019 r. (wykonanie usługi w odniesieniu do wszystkich terenów objętych świadczeniem nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-11-29
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  Czas realizacji30,00
  Termin płatności10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Cięcia krzewów i żywopłotów w rejonie 1 wskazanym przez Zamawiającego
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu dla Części 3 obejmuje:1) mechaniczne i ręczne cięcia formujące krzewów i żywopłotów wraz ze zgrabieniem urobku,2) usunięcie uschniętych krzewów/fragmentów żywopłotów,3) wywiezienie i utylizacja urobku i pozostałości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługi będą świadczone na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający zaplanował dwie usługi w odniesieniu do każdego z terenów objętych przedmiotem zamówienia: 1) pierwsze cięcie - przypadające w terminie pomiędzy 17.06.2019 r. a 15.07.2019 r. przy czym dokładny termin rozpoczęcia usługi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem (wykonanie usługi w odniesieniu do wszystkich terenów objętych świadczeniem nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi), 2) drugie cięcie - przypadające w terminie pomiędzy 19.08.2019 r. a 16.09.2019 r. przy czym dokładny termin rozpoczęcia usługi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem (wykonanie usługi w odniesieniu do wszystkich terenów objętych świadczeniem nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77340000-5,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-11-29
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  Czas realizacji30,00
  Termin płatności10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
  31-309 Gdynia, Warszawska 67 A
  tel.: 58 621 02 70,
  fax.: 58 620 72 43
  email: Wyślij email
  http://www.zbilk.gdynia.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z sacro.com.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 29532 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.