google

  dewocjonalia, szaty liturgiczne, ogrzewanie kościoła

  Kursy walut 17.05.2019
  1 USD
  3.8545
  0.0286
  1 EUR
  4.3072
  0.0143
  1 CHF
  3.8196
  0.0244
  1 GBP
  4.9273
  0.0161
  1 RUB
  0.0597
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ARKA
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2019-03-12

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 524063-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

  Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP: Wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu ,,CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ARKA"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Zamówienie jest częścią realizowanego przez Zamawiającego projektu pn.: ,,CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ARKA" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej: V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Tak

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Bartłomiej Kruszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński ul. Bliska 1a/1, 43-316 Bielsko-Biała Telefon: 505 519 740, e-mail: kancelaria.kruszynski@gmail.com REGON: 243431460 NIP: 679 30 58 172
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP, krajowy numer identyfikacyjny 00074415000000, ul. Moszczanicka  9 , 34-300  Żywiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 475 05 70, 33 475 05 70, e-mail zsaio@moszczanica.pl, zsaio@moszczanica.pl, faks 33 475 05 70.
  Adres strony internetowej (URL): www.moszczanica.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://zsaiozywiec.biposwiata.pl/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu, ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu ,,CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ARKA"
  Numer referencyjny: PN/01/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmujeCzęść I: Przebudowa budynku stajni "Pod Głową Konia" wraz z zagospodarowaniem terenu Część I zamówienia obejmuje wykonanie remontu kapitalnego budynku głównego (budynek ,,Pod Głową Konia") wraz z zagospodarowaniem z najbliższego otoczeniaBudynek ,,Pod Głowa Konia" wymaga remontu kapitalnego oraz dostosowania do potrzeb Centrum Edukacji Ekologicznej, a także wprowadzenia odpowiedniego wyposażenia do budynku, umożliwiającego realizację funkcji przyrodniczych i edukacyjno-informacyjnych. W związku ze znajdowaniem się w strefie ochrony konserwatorskiej konieczne jest dostosowanie się do wytycznych konserwatora związanych z walorami estetycznymi, materiałami i sposobem prac w opisywanym budynku. Budynek ,,Pod Głową Konia" docelowo ma pełnić funkcję całorocznego centrum edukacji ekologicznej z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej, a w szczególności osób młodych: dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ale i dorosłych, m.in. osób 50+. Konieczna jest wymiana schodów prowadzących na poddasze obiektu oraz remont aktualnie wykorzystywanej powierzchni na cele mieszkaniowe, które to zostaną przeznaczone w sumie na 4 sale dydaktyczno-edukacyjne, poświęcone czterem motywom:- Pszczoły i Miód,- Zielniki i rodzime gatunki miodne,- Ekologia i środowisko,- Segregacja odpadów i recycling.Sale dydaktyczne powinny zostać wyposażone w stoły, krzesła, sprzęt multimedialny/ telewizor wraz z komputerem przenośnym i niezbędnym oprogramowaniem edukacyjno-użytkowym oraz zaprojektowane (w ramach dokumentacji technicznej) pomoce dydaktyczno-edukacyjne. Każda z sal powinna umożliwić przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych, warsztatów dla 15 osób.W pomieszczeniach powinno się znaleźć miejsce m.in. na:- półki na miód i produkty z miodu wytwarzane w trakcie zajęć dydaktyczno-edukacyjnych, które na pamiątkę udziału otrzymywać będą uczestnicy przy zakończeniu zajęć. Podobnie z ziołami, uczestnicy warsztatów otrzymywać będą nieodpłatnie sadzonki rodzimych roślin miodnych / przyciągających owady, które możliwe byłyby do wsadzenia na domowych ogrodach lub posadzenia na innym terenie. Opcjonalnie uczestnicy mogliby otrzymywać nasiona pozyskane w ramach funkcjonowania Centrum. Wszystkie sale dydaktyczno-edukacyjne należy wyposażyć w niezbędne pomoce edukacyjne i sprzęt umożliwiający realizację zajęć grupowych. Szczegółowo wyposażenie i sprzęt należy zdefiniować w dokumentacji technicznej projektu.- zabawki i elementy edukacyjno dydaktyczne oraz kompleksowe wyposażenie tematyczne dla wszystkich sal zgodnie z profilem sali dydaktyczno-edukacyjnej.Część strychu (zlokalizowana nad planowanymi salami dydaktyczno-edukacyjnymi ekologia i środowisko, segregacja odpadów i recycling) rekomenduje się zaadoptować dla nietoperzy.Budynek ,,Pod Głowa Konia" wraz z parkingiemPomieszczenia na parterze:Pomieszczenia na parterze budynku przeznaczone będą na:- organizację wystawy stałej ukazującej historię pszczelarstwa i zabytkowych uli, pomieszczenie ekspozycyjne z pasiekami historycznymi / zabytkowymi - przekrój przez historię pszczelarstwa na Żywiecczyźnie,- magazyn na sprzęt, narzędzia, materiały nasienne, nasadzeniowe i inne materiały niezbędne do odpowiedniego utrzymania terenu projektu, oprzyrządowanie związane z opieką nad pasiekami i pszczołami, oprzyrządowanie do działań przyrodniczych, inny niezbędny sprzęt związany z działalnością projektową.- toaleta, prysznic, szatnia, ciągi komunikacyjne.W budynku niezbędne jest wykonanie następujących instalacji, tj. wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania - w możliwie jak największym stopniu w oparciu o odnawialną energię. Budynek wymaga gruntownych prac remontowych na elewacji zewnętrznej, jak i wewnątrz obiektu. Konieczne jest wykonanie nowych podłóg w pomieszczeniach oraz kompleksowa wymiana poszycia dachu wraz z więźbą dachową. Szczegółowy zakres prac oraz dostaw sprzętowych określony został w dokumentacji technicznej projektu. Budynek powinien zostać wyposażony w instalację teleinformatyczną, dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz Wi-Fi i monitoring wraz z systemem odpowiednich kamer umożliwiający obserwacje ,,życia w ulu" i terenu Centrum Edukacji Ekologicznej ,,Arka". Na budynku, od strony południowej rekomenduje się umieścić specjalny panel/ścianę dla dzikich pszczół murarek (panel gliniany przykryty strzechą słomianą, na dole pojemniki dla trzmieli). Zlokalizowany nieopodal budynku dąb rekomenduje się ustanowić pomnikiem przyrody. Tablica informacyjna - główna tablica informacyjno-edukacyjna centrum powinna zostać zlokalizowane przy budynku Centrum, opcjonalnie na powstałym tuż obok parkingu dla odwiedzających. Planuje się wybudować nową bramę wjazdową na parking.Wokół budynku Centrum Edukacji Ekologicznej oraz traktami w kierunku wiaty oraz parkingu rekomenduje się wykonanie oświetlenia opartego o odnawialne źródła energii, zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności RPO WSL 2014-2020.Parking powinien być przewidziany na 6-8 miejsc dla samochodów osobowych równoważnych z możliwością zaparkowania na tych miejscach 2 autobusów lub 4 busów. Parking powinien być wyposażony w stojak dla rowerów, 2 ławki, 1 stolik, kosze na odpady segregowane, tablicę informacyjno-edukacyjną. Małą infrastrukturę należy wykonać z materiałów naturalnych, ekologicznych. Podbudowę, a zarazem lokalizację dla parkingu powinno stanowić miejsce, w którym aktualnie ulokowany jest budynek przeznaczony do wyburzenia, jego mury mogą posłużyć jako materiał do utwardzenia podłoża. Parking powinien znajdować się w zasięgu oświetlenia budynku głównego centrum.Część II: Prace rozbiórkowe oraz przebudowa układu drogowego i budowa ścieżek edukacyjnychCzęść II zamówienia obejmuje:I. PRACE ROZBIÓRKOWE, ROBOTY ZIEMNE w tym w szczególności:- rozbiórki dla budynków w zakresie ustalonym z Konserwatorem Zabytków (schody, stropy, ściany, tynki itd.),- rozbiórki silosów i fundamentów oraz instalacji towarzyszącej,- rozbiórkę ist. muru oporowego na północ od budynku chlewni,- zdjęcie humusu oraz wykopy,- inne wg dokumentacji wielobranżowej i w porozumieniu z Inwestorem.II. BRANŻA KONSTRUKCYJNO-DROGOWA w tym w szczególności:- remont nawierzchni drogowych w tym likwidacja i przeniesienie istniejących silosów napaszę,- budowa ciągów pieszych - ścieżek edukacyjnych,- remont rampy widokowej w ciągu tras pieszych.Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji inwestycji zawarty jest w Dokumentacji Projektowej - Opisie Przedmiotu Zamówienia, którą należy rozpatrywać w całości (wszystkie opracowania branżowe), z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu.Zamówienie jest częścią realizowanego przez Zamawiającego projektu pn.: ,,CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ARKA" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej: V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Projektowa stanowiąca załączniki nr 8 do SIWZ3. Rozwiązania równoważne1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu - także w dokumentacji technicznej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych nastąpiło wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym potwierdzeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robot budowlanych lub pozwoleniem na budowę (jeżeli jest wymagane).2) Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, Zamawiający prosi Wykonawcę, aby niezwłocznie - przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu ta informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych. 3) Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty. Wykonawca wprowadzając rozwiązanie równoważne ma obowiązek opisania danego szczegółu oferty z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań rozwiązania równoważnego przyjętego przez Zamawiającego w tym postępowaniu.4) Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej SIWZ - będą stanowiły między innymi o tym, czy Zamawiający może dopuścić rozwiązania równoważne czy też nie.5) Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy - w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany.6) W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SIWZ. Mogą to być przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenie terminu realizacji umowy, podwyższenie wynagrodzenia czy też zmianę harmonogramu realizacji w stosunku do tego wymaganego SIWZ. 7) Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w trakcie realizacji umowy może nastąpić także w następujących okolicznościach:a) powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,b) powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ,c) wynikają z aktualizacji rozwiązań na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.8) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust.3 ustawy Pzp musi dodatkowo wykazać w ofercie/w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/ roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w formie pisemnej w złożonej ofercie (a na etapie prowadzenia robót - w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wyżej wskazanych zapisów. 9) Zaproponowane przez Wykonawcę materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz autora projektu. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej. 10) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia winny również odpowiadać warunkom opisanym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Podane w dokumentacji informacje o producentach (o ile wystąpią) należy traktować pomocniczo, jako te które określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 11) Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów, ale posiadających cechy i parametry nie mniejsze niż zastosowane w projekcie (równoważne). Za zastosowanie innych zamiennych materiałów i urządzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 4. Zatrudnianie osób na podstawie umowy o pracePrzepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).Treść art. 22 § 1 Kodeks pracy: ,,Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem".W związku z powyższym, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (jeżeli będzie miało miejsce powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia - Podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane, takie jak: betonowanie, brukowanie, wykonywanie prac ciesielskich, wykonywanie prac dekarskich, malowanie, montowanie, instalowanie, murowanie, operowanie urządzeń i sprzętu, kładzenie posadzek i płytek, spawanie, tynkowanie oraz zbrojenie, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub oddelegowanie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników (jeżeli będzie miało miejsce powierzenie części zamówienia Podwykonawcy).

  II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45000000-7
  45421141-4
  45262522-6
  45233140-2
  45410000-4
  45442100-8
  45400000-1
  45111100-9
  45111220-6
  45111300-1
  45262522-6
  45311000-0
  45330000-9
  45332400-7
  45421130-4
  45331210-1
  45432100-5
  45430000-0
  45431000-7
  45450000-6
  45233140-2
  45212120-3
  45111200-0
  37535200-9
  77300000-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2020-04-30

  II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie pn.: Przebudowa budynku stajni "Pod Głową Konia" wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie tras edukacyjnych wraz z terenowymi placami edukacyjnymi na potrzeby projektu ,,CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ARKA", tj. w przedmiocie obu części zamówienia, należy wykonać w terminie do dnia: 30.04.2020r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:CZĘŚĆ I:- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) wraz z instalacjami, o wartości robót co najmniej 500 000,00 zł brutto.CZĘŚĆ II:- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonywaniu lub remoncie nawierzchni drogowych o nawierzchni tłuczniowej lub bitumicznej o wartości co najmniej 150 000 zł brutto i łącznej długości wykonanych dróg i/lub tras przyrodniczych pieszych i/lub tras pieszo-rowerowych minimum 2 km. Uwaga:W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na obie części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie obu wyżej opisanych warunków (warunki kumulują się).Uwaga:W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze zamówień Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.Uwaga:W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.2. Wykonawca musi wykazać, dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponować) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia w ilości nie mniejszej niż:CZĘŚĆ I:a) Kierownik budowy - niniejsza osoba musi posiadać: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz odbytą co najmniej 18-to miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067],- doświadczenie w koordynacji i nadzorze nad jakością i terminowością co najmniej 2 inwestycji o wartości minimum 500 000,00 pln brutto każdab) Kierownik robót elektrycznych - niniejsza osoba musi posiadać: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,c) Kierownik robót sanitarnych - niniejsza osoba musi posiadać: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,d) Kierownik Robót Drogowych - niniejsza osoba musi posiadać: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.CZĘŚĆ II:a) Kierownik budowy - niniejsza osoba musi posiadać:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,- doświadczenie w koordynacji i nadzorze nad jakością i terminowością realizowanych robót drogowych, w tym co najmniej 2 inwestycji o wartości minimum 150 000,00 pln brutto każdab) Kierownik Robót Drogowych - niniejsza osoba musi posiadać:- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,- doświadczenie w koordynacji i nadzorze nad jakością i terminowością realizowanych robót drogowych w tym co najmniej 2 inwestycji drogowych.Uwaga:W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na obie części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie obu wyżej opisanych warunków (warunki kumulują się), tj. dysponować osobami w łącznej ilości dla dwóch części zamówienia.Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, lub którzy nabyli prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności w oparciu o przepisy prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a kwalifikacje te zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Dane dotyczące doświadczenia zawodowego powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista. Wykazanie różnych robót przebiegających w tym samym okresie czasu, którymi kierował dany specjalista zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej pracy w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż zdublowane okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności:- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje części zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziałuw postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane w pkt 2.2.1. - 2.2.2. rozdziału XIII SIWZ).4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują części zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane - podwykonawstwo.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ).7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 4.3.1. - 4.3.3. rozdziału XIII SIWZ).

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. -do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia;Uwaga:W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenia o których mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu(pkt 3.1. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.1.:1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;Uwaga:Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.1.2.:2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1a lub 1b do SIWZ oraz wymaga się dołączenie do oferty uproszczonych Kosztorysów Ofertowych). Do oferty należy dołączyć:1) Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej.2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.3) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.5) Dowód wniesienia wadium:6) - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ;7) - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.8) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),Część II: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych),1.2. Wadium może być wniesione w:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 04 1560 1023 0000 9140 0001 5882Uwaga:Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.1.4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami(np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).1.5. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 1.9. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ.1.6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.1.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.1.8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.1.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.1.10. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena ofertowa 60,00
  Okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie istotnych zmian w stosunku do treści oferty za zgodą Zamawiającego.3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.4. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego.5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć:a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,d) zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,e) zmiany kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych lub ich części, w tym także terminu końcowego,f) zmiany ilości robót budowlanych, usług lud dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,g) zwiększenia zakresu robót budowlanych, h) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych,i) przerw w realizacji zadania, wynikłych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. ekstremalne warunki atmosferyczne, wystąpienie osuwisk, czy klęsk żywiołowych), uniemożliwiających wykonywanie każdego z możliwych frontów robót. Ilość dni przedłużonego terminu realizacji nie może być większa od sumy dni zgłoszonych przerw,j) zmiany warunków płatności,k) zmian w zakresie podwykonawców z zastosowaniem procedury, o której mowa w § 10 ust. 3 i następne umowy,l) zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:- stawki podatku od towarów i usług,- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.6. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją - o konieczności lub nie - zmiany zezwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:a) opis propozycji zmiany,b) uzasadnienie zmiany,c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.8. Zmiany, o których mowa w ust. 5, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:a) zmiana zasad finansowania zadania wynikająca ze zmian w planie finansowym bądź budżecie Zamawiającego lub też uzgodnienia z instytucją finansującą zadanie,b) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,c) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,d) zmiana obowiązujących przepisów,e) podniesienie wydajności urządzeń,f) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, bądź powstanie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót,g) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,h) ograniczenie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, i) zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych bądź zaniechania wykonania części przedmiotu umowy,j) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,k) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,l) stwierdzenie nieuwzględnionych w umowie wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,m) wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych oraz uniemożliwiają zastosowanie właściwej technologii wynikającej z projektu budowlanego - możliwość przerwania robót na czas, kiedy będzie to konieczne ze względu na zachowanie reżimów technologicznych,n) wystąpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania Wykonawcy,o) konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych.p) siła wyższa.9. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 10. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt c), w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 6, oraz:a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych, lubb) kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. l) tiret drugie, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.13. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 5 lit. l) tiret trzecie, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.14. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 lit. l) tiret pierwsze, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawcę dowodami z dokumentów wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5 lit. l) tiret drugie i trzecie.15. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 14, w terminie do 7 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę.16. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.17. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 5 lit. a) - e), g) - l), wymaga podpisania aneksu do umowy. 18. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 17.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-28, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zabezpieczenie nienależytego wykonania umowy 1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku formach (zgodnie ze swoim wyborem) określonych w art. 148 ust. 1 ustawy tj.:a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto: 04 1560 1023 0000 9140 0001 58824. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Kasie mieszącej się w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu, ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec.5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 6. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na warunkach określonych ustawą.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach: a) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tzn. od daty podpisania przez strony protokołu odbioru - bez zastrzeżeń,b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Przebudowa budynku stajni "Pod Głową Konia" wraz z zagospodarowaniem terenu
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I zamówienia obejmuje:I. Przebudowa budynku stajni "Pod Głową Konia" w tym w szczególności:- Elewacje- Dach- Prace wewnątrz związane z przebudową budynku.- Instalacje elektryczne- Instalacje sanitarneII. Wyposażenie budynkuIII. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (w tym również sezonowe Centrum Edukacji Ekologicznej - Altana), VI. Budowa nowego fundamentu pod dwa silosy wraz z remontem istniejącej rampy
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45000000-7, 45421141-4, 45262522-6, 45410000-4, 45442100-8, 45400000-1, 45111100-9, 45111220-6, 45111300-1, 45262522-6, 45311000-0, 45330000-9, 45332400-7, 45421130-4, 45331210-1, 45432100-5, 45430000-0, 45431000-7, 45450000-6, 45233140-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-04-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena ofertowa60,00
  Okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Zabezpieczenie nienależytego wykonania umowy 1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku formach (zgodnie ze swoim wyborem) określonych w art. 148 ust. 1 ustawy tj.:a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto: 04 1560 1023 0000 9140 0001 58824. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Kasie mieszącej się w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu, ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec.5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 6. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na warunkach określonych ustawą.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach: a) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tzn. od daty podpisania przez strony protokołu odbioru - bez zastrzeżeń,b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.


  Część nr: 2Nazwa: Prace rozbiórkowe oraz przebudowa układu drogowego i budowa ścieżek edukacyjnych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II zamówienia obejmuje:I. PRACE ROZBIÓRKOWE, ROBOTY ZIEMNE w tym w szczególności:- rozbiórki dla budynków w zakresie ustalonym z Konserwatorem Zabytków (schody, stropy, ściany, tynki itd.),- rozbiórki silosów i fundamentów oraz instalacji towarzyszącej,- rozbiórkę ist. muru oporowego na północ od budynku chlewni,- zdjęcie humusu oraz wykopy,- inne wg dokumentacji wielobranżowej i w porozumieniu z Inwestorem.II. BRANŻA KONSTRUKCYJNO-DROGOWA w tym w szczególności:- remont nawierzchni drogowych w tym likwidacja i przeniesienie istniejących silosów na paszę,- budowa ciągów pieszych - ścieżek edukacyjnych,- remont rampy widokowej w ciągu tras pieszych.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45233140-2, 45212120-3, 45111200-0, 37535200-9, 77300000-3

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-04-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena ofertowa60,00
  Okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:Zabezpieczenie nienależytego wykonania umowy 1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku formach (zgodnie ze swoim wyborem) określonych w art. 148 ust. 1 ustawy tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto: 04 1560 1023 0000 9140 0001 5882 4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Kasie mieszącej się w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu, ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 6. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). 7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na warunkach określonych ustawą. 8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach: a) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tzn. od daty podpisania przez strony protokołu odbioru - bez zastrzeżeń, b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.


  Dane kontaktowe

  Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP
  34-300 Żywiec, Moszczanicka 9
  tel.: 33 475 05 70, 33 475 05 7
  fax.: 33 475 05 70
  email: Wyślij email
  http://www.moszczanica.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z sacro.com.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 18753 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.