google

  dewocjonalia, szaty liturgiczne, ogrzewanie kościoła

  Kursy walut 17.05.2019
  1 USD
  3.8545
  0.0286
  1 EUR
  4.3072
  0.0143
  1 CHF
  3.8196
  0.0244
  1 GBP
  4.9273
  0.0161
  1 RUB
  0.0597
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonywanie w 2019 r. konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania z podziałem na 5 części, branża dekarsko-blacharska
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2018-12-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 658068-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.

  Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania: Wykonywanie w 2019 r. konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania z podziałem na 5 części, branża dekarsko-blacharska
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania, krajowy numer identyfikacyjny 24261540600000, ul. Zielna  25B , 41-907   Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 413 00 30, e-mail zamowienia@bm.bytom.pl, faks 32 413 00 33.
  Adres strony internetowej (URL): www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę do Zamawiajacego należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera
  Adres:
  Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b, pokój nr 29 (Sekretariat)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie w 2019 r. konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania z podziałem na 5 części, branża dekarsko-blacharska
  Numer referencyjny: DZ-PN-57/2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie w 2019 r. konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania z podziałem na 5 części, branża dekarsko-blacharska. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego wykonywanie na podstawie zleceń robót budowlanych dekarsko-blacharskich w budynkach polegających w szczególności na: a) naprawie drobnych uszkodzeń pokryć dachowych; b) naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną łącznie z częściową wymianą; c) naprawie pokryć dachowych z dachówki wraz z przełożeniem dachówki i wymianą łacenia dachu; d) miejscowej naprawie pokryć dachowych z blachy ocynkowanej; e) naprawie drobnych uszkodzeń przez lutowanie, prostowanie i mocowanie obróbek blacharskich, łącznie z wymianą; f) czyszczeniu rynien i rur spustowych z dachu lub podnośnika hydraulicznego; g) wymianie rynien wraz z wymianą haków; h) wymianie rur spustowych z kolankami oraz wymianą obejm; i) naprawie drobnych uszkodzeń kominów, czap kominowych; j) wymianie nasad kominowych i wywietrzników; k) innych robotach dekarsko-blacharskich, murarskich i ciesielskich w obrębie dachów budynków mających charakter konserwacji, naprawy bieżącej lub głównej. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują czynności wymienione w Rozporządzeniu z dnia 16 sierpnia 1999 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.) jn.: a) konserwacje tj. wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków; b) naprawy bieżące tj. okresowe remonty elementów budynków mające na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym; c) naprawy główne tj. remonty polegające na wymianie, co najmniej jednego elementu budynku, czyli czynności mające na celu zapewnienie normalnych warunków użytkowania obiektów i ich ochronę przed nadmiernym zużyciem oraz czynności mające na celu usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia oraz bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 5. Przedmiot zamówienia jest porównywalny swym rodzajem w każdej części zamówienia, różni się jedynie wielkością (rozmiarem zamierzonych do wykonania robót). Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest określić Zamawiającemu czas rozpoczęcia wykonywania zlecenia o charakterze awaryjnym nie dłuższy niż 8 godzin od chwili otrzymania zlecenia. Przy czym czas rozpoczęcia wykonywania zlecania to - faktyczne przystąpienie do wykonywania robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45260000-7
  45261000-4
  45261900-3
  45261400-8
  45261300-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości nie większej niż 75% wartości zamówienia podstawowego. Przez podobne roboty budowlane Zamawiający rozumie roboty, których przedmiot i zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego tj. konserwacje, naprawy bieżące i główne w branży dekarsko-blacharskiej. Szczegółowy zakres ww. zamówień określony zostanie w toku odrębnego/ych postępowania/ań o udzielenie zamówienia publicznego i dotyczyć będzie wykonywania na podstawie zleceń robót dekarsko-blacharskich w budynkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz utrzymania nieruchomości w stanie technicznym niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone na warunkach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, niezależnie od ilości części, na które składają ofertę. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia jn.: co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (ograniczone lub bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. UWAGA: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww. uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo Budowlane.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt V.3. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnićZamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tym samym: a) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeślipodmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; b) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp; c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim na ich zasoby się powołuje, składa oświadczenia o których mowa w pkt VI.2.a. i VI.2.b SIWZ; d) jeżeli zdolności zawodowe innych podmiotów, na których polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przezWykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił te podmioty innymi podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe, o których mowa w pkt V.3. SIWZ. Zamawiający może, na każdym etapiepostępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. UWAGA: Dokument o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć również w stosunku do każdego z podmiotów na którego zdolnościach polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu oraz każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  formularz oferty - Załącznik nr 4a; kosztorysy ofertowe wydrukowane w wersji uproszczonej oraz wydruki zestawień materiałów, sprzętu i robocizny oraz jeżeli dotyczy:oświadczenia, o których mowa w pkt VI.2.a. i VI.2.b. SIWZ - pkt 2 Załącznika Nr 4b i Załącznika Nr 4c do SIWZ; pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa lubinny dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem; dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem; dowód/dowody wskazujące, że zasoby innychpodmiotów, na które powołuje się Wykonawca zostaną mu udostępnione, np. pisemne zobowiązania innych podmiotów, zawierające informacje określone w Załączniku Nr 4d do SIWZ. Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część I - 3.500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100); Część II - 1.800,00 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100);Część III - 1.800,00 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); Część IV - 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); Część V - 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100);zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni liczonych od terminu składania ofert. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następującychformach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004 z opisaniem przelewu: ,,wadium - DZ-PN-57/2018 Konserwacje dek-blach Część .....". Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginałwadium należy złożyć Zamawiającemu - Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b (pokój nr 29 - Sekretariat). Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe: a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium, w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności,określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; c) wskazanie sumy gwarancyjnej; d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczonego Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania, 41-907 Bytom, ul. Zielna 25b; e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; f) wskazanie gwaranta; g) określenie okresu ważności gwarancji,tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, b) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, c) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, d) kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany, e) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji20,00
  Czas rozpoczęcia wykonywania robót o charakterze awaryjnym od otrzymania zlecenia 20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie w zakresie: a) zmiany strony umowy - Wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów; b) zmiany osóbuczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającegowymienionych w § 5 ust. 2 lit a i b niniejszej umowy; c) zmiany osób o których mowa w § 5 ust. 3 z zastrzeżeniem, iż osoba wstępująca d) w miejsce osoby wymienionej w § 5 ust 3 niniejszej umowy, posiadać będzie uprawnienia nie niższe, niż określone w pkt. V.3. SIWZ; e) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania f) w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; g) rezygnacji z podwykonawców; h) zmiany wskazanych w ofercie Podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, o którym mowa w § 8ust. 1 lit. b niniejszej umowy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub nowego Podwykonawcę, Wykonawca składa wraz z pisemnym wnioskiem o którym mowa w ust. 2 poniżej*; i) zmianywskazanego w ofercie zakresu podwykonawstwa*. Dokonanie zmiany umowy w ww. zakresie wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-20, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Wykonywanie konserwacji, napraw bieżących i głównych w branży dekarsko - blacharskiej w nieruchomościach administrowanych przez Punkt Obsługi Mieszkańców (dalej POM) Nr 1 - ul. Powstańców Warszawskich 30, 41-902 Bytom
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego wykonywanie na podstawie zleceń robót budowlanych dekarsko-blacharskich w budynkach polegających w szczególności na: a) naprawie drobnych uszkodzeń pokryć dachowych; b) naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną łącznie z częściową wymianą; c) naprawie pokryć dachowych z dachówki wraz z przełożeniem dachówki i wymianą łacenia dachu; d) miejscowej naprawie pokryć dachowych z blachy ocynkowanej; e) naprawie drobnych uszkodzeń przez lutowanie, prostowanie i mocowanie obróbek blacharskich, łącznie z wymianą; f) czyszczeniu rynien i rur spustowych z dachu lub podnośnika hydraulicznego; g) wymianie rynien wraz z wymianą haków; h) wymianie rur spustowych z kolankami oraz wymianą obejm; i) naprawie drobnych uszkodzeń kominów, czap kominowych; j) wymianie nasad kominowych i wywietrzników; k) innych robotach dekarsko-blacharskich, murarskich i ciesielskich w obrębie dachów budynków mających charakter konserwacji, naprawy bieżącej lub głównej. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują czynności wymienione w Rozporządzeniu z dnia 16 sierpnia 1999 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.) jn.: a) konserwacje tj. wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków; b) naprawy bieżące tj. okresowe remonty elementów budynków mające na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym; c) naprawy główne tj. remonty polegające na wymianie, co najmniej jednego elementu budynku, czyli czynności mające na celu zapewnienie normalnych warunków użytkowania obiektów i ich ochronę przed nadmiernym zużyciem oraz czynności mające na celu usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia oraz bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45261900-3, 45261400-8, 45261300-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji20,00
  Czas rozpoczęcia wykonywania robót o charakterze awaryjnym od otrzymania zlecenia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Wykonywanie konserwacji, napraw bieżących i głównych w branży dekarsko - blacharskiej w nieruchomościach administrowanych przez POM Nr 2 - ul. Armii Krajowej 54b, 41-909 Bytom
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego wykonywanie na podstawie zleceń robót budowlanych dekarsko-blacharskich w budynkach polegających w szczególności na: a) naprawie drobnych uszkodzeń pokryć dachowych; b) naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną łącznie z częściową wymianą; c) naprawie pokryć dachowych z dachówki wraz z przełożeniem dachówki i wymianą łacenia dachu; d) miejscowej naprawie pokryć dachowych z blachy ocynkowanej; e) naprawie drobnych uszkodzeń przez lutowanie, prostowanie i mocowanie obróbek blacharskich, łącznie z wymianą; f) czyszczeniu rynien i rur spustowych z dachu lub podnośnika hydraulicznego; g) wymianie rynien wraz z wymianą haków; h) wymianie rur spustowych z kolankami oraz wymianą obejm; i) naprawie drobnych uszkodzeń kominów, czap kominowych; j) wymianie nasad kominowych i wywietrzników; k) innych robotach dekarsko-blacharskich, murarskich i ciesielskich w obrębie dachów budynków mających charakter konserwacji, naprawy bieżącej lub głównej. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują czynności wymienione w Rozporządzeniu z dnia 16 sierpnia 1999 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.) jn.: a) konserwacje tj. wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków; b) naprawy bieżące tj. okresowe remonty elementów budynków mające na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym; c) naprawy główne tj. remonty polegające na wymianie, co najmniej jednego elementu budynku, czyli czynności mające na celu zapewnienie normalnych warunków użytkowania obiektów i ich ochronę przed nadmiernym zużyciem oraz czynności mające na celu usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia oraz bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45261900-3, 45261400-8, 45261300-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji20,00
  Czas rozpoczęcia wykonywania robót o charakterze awaryjnym od otrzymania zlecenia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Wykonywanie konserwacji, napraw bieżących i głównych w branży dekarsko - blacharskiej w nieruchomościach administrowanych przez POM Nr 3 -ul. Baczyńskiego 1, 41-905 Bytom
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego wykonywanie na podstawie zleceń robót budowlanych dekarsko-blacharskich w budynkach polegających w szczególności na: a) naprawie drobnych uszkodzeń pokryć dachowych; b) naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną łącznie z częściową wymianą; c) naprawie pokryć dachowych z dachówki wraz z przełożeniem dachówki i wymianą łacenia dachu; d) miejscowej naprawie pokryć dachowych z blachy ocynkowanej; e) naprawie drobnych uszkodzeń przez lutowanie, prostowanie i mocowanie obróbek blacharskich, łącznie z wymianą; f) czyszczeniu rynien i rur spustowych z dachu lub podnośnika hydraulicznego; g) wymianie rynien wraz z wymianą haków; h) wymianie rur spustowych z kolankami oraz wymianą obejm; i) naprawie drobnych uszkodzeń kominów, czap kominowych; j) wymianie nasad kominowych i wywietrzników; k) innych robotach dekarsko-blacharskich, murarskich i ciesielskich w obrębie dachów budynków mających charakter konserwacji, naprawy bieżącej lub głównej. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują czynności wymienione w Rozporządzeniu z dnia 16 sierpnia 1999 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.) jn.: a) konserwacje tj. wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków; b) naprawy bieżące tj. okresowe remonty elementów budynków mające na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym; c) naprawy główne tj. remonty polegające na wymianie, co najmniej jednego elementu budynku, czyli czynności mające na celu zapewnienie normalnych warunków użytkowania obiektów i ich ochronę przed nadmiernym zużyciem oraz czynności mające na celu usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia oraz bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45261900-3, 45261400-8, 45261300-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji20,00
  Czas rozpoczęcia wykonywania robót o charakterze awaryjnym od otrzymania zlecenia0,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Wykonywanie konserwacji, napraw bieżących i głównych w branży dekarsko - blacharskiej w nieruchomościach administrowanych przez POM Nr 4 - ul. Alojzjanów 4, 41-902 Bytom
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego wykonywanie na podstawie zleceń robót budowlanych dekarsko-blacharskich w budynkach polegających w szczególności na: a) naprawie drobnych uszkodzeń pokryć dachowych; b) naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną łącznie z częściową wymianą; c) naprawie pokryć dachowych z dachówki wraz z przełożeniem dachówki i wymianą łacenia dachu; d) miejscowej naprawie pokryć dachowych z blachy ocynkowanej; e) naprawie drobnych uszkodzeń przez lutowanie, prostowanie i mocowanie obróbek blacharskich, łącznie z wymianą; f) czyszczeniu rynien i rur spustowych z dachu lub podnośnika hydraulicznego; g) wymianie rynien wraz z wymianą haków; h) wymianie rur spustowych z kolankami oraz wymianą obejm; i) naprawie drobnych uszkodzeń kominów, czap kominowych; j) wymianie nasad kominowych i wywietrzników; k) innych robotach dekarsko-blacharskich, murarskich i ciesielskich w obrębie dachów budynków mających charakter konserwacji, naprawy bieżącej lub głównej. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują czynności wymienione w Rozporządzeniu z dnia 16 sierpnia 1999 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.) jn.: a) konserwacje tj. wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków; b) naprawy bieżące tj. okresowe remonty elementów budynków mające na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym; c) naprawy główne tj. remonty polegające na wymianie, co najmniej jednego elementu budynku, czyli czynności mające na celu zapewnienie normalnych warunków użytkowania obiektów i ich ochronę przed nadmiernym zużyciem oraz czynności mające na celu usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia oraz bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45261900-3, 45261400-8, 45261300-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji20,00
  Czas rozpoczęcia wykonywania robót o charakterze awaryjnym od otrzymania zlecenia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 5Nazwa: Wykonywanie konserwacji, napraw bieżących i głównych w branży dekarsko - blacharskiej w nieruchomościach administrowanych przez POM Nr 6 - ul. Piekarska 77, 41-902 Bytom
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego wykonywanie na podstawie zleceń robót budowlanych dekarsko-blacharskich w budynkach polegających w szczególności na: a) naprawie drobnych uszkodzeń pokryć dachowych; b) naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną łącznie z częściową wymianą; c) naprawie pokryć dachowych z dachówki wraz z przełożeniem dachówki i wymianą łacenia dachu; d) miejscowej naprawie pokryć dachowych z blachy ocynkowanej; e) naprawie drobnych uszkodzeń przez lutowanie, prostowanie i mocowanie obróbek blacharskich, łącznie z wymianą; f) czyszczeniu rynien i rur spustowych z dachu lub podnośnika hydraulicznego; g) wymianie rynien wraz z wymianą haków; h) wymianie rur spustowych z kolankami oraz wymianą obejm; i) naprawie drobnych uszkodzeń kominów, czap kominowych; j) wymianie nasad kominowych i wywietrzników; k) innych robotach dekarsko-blacharskich, murarskich i ciesielskich w obrębie dachów budynków mających charakter konserwacji, naprawy bieżącej lub głównej. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują czynności wymienione w Rozporządzeniu z dnia 16 sierpnia 1999 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.) jn.: a) konserwacje tj. wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków; b) naprawy bieżące tj. okresowe remonty elementów budynków mające na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym; c) naprawy główne tj. remonty polegające na wymianie, co najmniej jednego elementu budynku, czyli czynności mające na celu zapewnienie normalnych warunków użytkowania obiektów i ich ochronę przed nadmiernym zużyciem oraz czynności mające na celu usuwanie stwierdzonych uszkodzeń i uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia oraz bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45261900-3, 45261400-8, 45261300-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji20,00
  Czas rozpoczęcia wykonywania robót o charakterze awaryjnym od otrzymania zlecenia20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
  41-907 Bytom, Zielna 25B
  tel.: 32 413 00 30
  fax.: 32 413 00 33
  email: Wyślij email
  http://www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z sacro.com.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 288267 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.