google

  dewocjonalia, szaty liturgiczne, ogrzewanie kościoła

  Kursy walut 21.11.2017
  1 USD
  3.6060
  0.0151
  1 EUR
  4.2296
  -0.0055
  1 CHF
  3.6313
  0.0005
  1 GBP
  4.7738
  0.0067
  1 RUB
  0.0607
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na świetlicę wiejską, z jej wyposażeniem w miejscowości Lubcz
  • Region: kujawsko-pomorskie
  • Zamieszczono: 2017-03-20

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://rogowo.bip.net.pl/przetargi

  Ogłoszenie nr 46635 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.

  Rogowo: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na świetlicę wiejską, z jej wyposażeniem w miejscowości Lubcz
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235121600000, ul. ul. Kościelna  8, 88-420   Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3024053, e-mail gmina@rogowo.paluki.pl, faks 52 3024275.
  Adres strony internetowej (URL): http://rogowo.bip.net.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  tak
  http://rogowo.bip.net.pl/przetargi


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  http://rogowo.bip.net.pl/przetargi


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na świetlicę wiejską, z jej wyposażeniem w miejscowości Lubcz
  Numer referencyjny: OŚ.271.1.1.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem w miejscowości Lubcz, które podzielone jest na 2 (dwa ) ZADANIA. 2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia są m.in.: ZADANIE I roboty budowlane: 1) Rozbiórka pokrycia papowego; 2) Rozbiórka opierzeni; 3) Rozbiórka komina ponad dachem; 4) Wymiana instalacji odgromowej; 5) Wymurowanie komina ponad dachem z cegły klinkierowej; 6) Ułożenie 1 x papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm na osnowie poliestrowo- szklanej; 7) Wykonanie opierzeń na dachu z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm; 8) Montaż rynien i rur spustowych z PCV; 9) Uzupełnienie tynków wewnętrznych; 10)Wymiana posadzki z wykładziny rulonowej PCV wraz z podłożem na posadzkę z wykładziny termozgrzewalnej Tarkett gr. 2,2 mm na podkładzie samopoziomującym; 11)Ułożenie płytek podłogowych pełno gres IV stopień ścieralności; 12)Ułożenie cokolików z płytek; 13)Montaż listew przyściennych drewnianych; 14)Rozbiórka ściany działowej dzielącej dwie izby lekcyjne oraz innych ścianek działowych z usunięciem gruzu i jego utylizacją; 15)Demontaż istniejących urządzeń i ich wymiana w trzech sanitariatach (dla niepełnosprawnych, wc damskim i męskim); 16)Ułożenie glazury płytek ściennych w pomieszczeniach wc do wysokości 1,5 m; 17)Wymiana stolarki okiennej na okna uchylno rozwieralne z PCV 4 szt.; 18)Wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z tworzywa sztucznego oraz parapetów zewnętrznych z blachy, 19)Wymiana drzwi wejściowych na drzwi z PCV; 20)Wymiana drzwi wewnętrznych łazienkowych z otworami nawiewnymi; 22)Wymiana drzwi wewnętrznych np. PORTA lub równoważne; 23)Osadzenie kratek wentylacyjnych; 24)Wykonanie gładzi gipsowej na tynkach wewnętrznych ścian i sufitów; 25)Malowanie dwukrotne farbą akrylowa pomieszczeń; 26)Malowanie grzejników radiatorowych, rur wodociągowych; 27)Pomiar instalacji odgromowej; 28)Utylizacja gruzu; 29)Remont i uzupełnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.: a) demontaż urządzeń sanitarnych wraz z armaturą, b) montaż umywalek, muszli ustępowych kompakt, pisuarów, c) montaż armatury sanitarnej, d) montaż zaworów termostatycznych Danfoss z głowicą termostatyczną, 30)Remont i uzupełnienie instalacji elektrycznej: a) montaż opraw rastrowych, b) badanie i sprawdzenie instalacji. ZADANIE II - wyposażenie świetlicy wiejskiej Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcz w sprzęt: meblowy, AGD, RTV, zastawę stołową oraz przybory kuchenne według specyfikacji zawartej w przedmiarze robót (od pozycji 114-153). Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w poniżej wymienionych dokumentach: Załącznik nr 9 projekt budowlany, Załącznik nr 10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik nr 11 przedmiar robót (służy jako element pomocniczy). 2) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: a) do formularza ofertowego załączyć kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową; b) oznakowanie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami; c) odpowiedzialność za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; d) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; e) organizacja placu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich; f) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociągowej wraz z przyłączami) Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie je usunąć po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urządzeń; g) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody; h) wykonanie niezbędnych sprawdzeń, badań, pomiarów, prób szczelności; i) po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym; j) po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót tzn. zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót; k) przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty, atesty na zastosowany materiał, kosztorysy szczegółowe powykonawcze - zgodnie z załączonymi przedmiarami robót, książki obmiaru robót oraz dzienniki budowy; l) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 3) Zamawiający wymaga, że: a) Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga gwarancji jakości 60 miesięcy, który to czas stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy; b) na odbiór końcowy przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży: - protokoły z wymaganych; badań, prób, - atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały oraz gwarancje na wyposażenie, - kosztorysy powykonawcze sporządzone metodą szczegółową 4) Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno technicznego oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na placu budowy. 5) Zamawiający posiada Pozwolenie na budowę (Nr 482) znak: UA.6740.1.408.2016 z dnia 11 października 2016r., które stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. 6) Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty. Zastosowane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót urządzenia, materiały, które oznaczone są za pomocą znaków towarowych lub nazw pochodzenia należy rozumieć, że każdemu temu oznaczeniu towarzyszą wyrazy lub równoważny, który oznacza o parametrach, cechach, wartościach technicznych, jakościowych wartościach estetycznych nie gorszych niż określonych ww. opracowaniach. Wszelkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w ww. opracowaniach nie są dla Wykonawców wiążące i należy je rozumieć jako minimalne oczekiwane parametry jakościowe, techniczne, funkcjonalno-użytkowe oraz wymagany standard. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidywanych w ww. opracowaniach. Równoważne urządzenia i materiały muszą posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczające je do obrotu i stosowania. Obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiar robót (należy traktować jako pomocniczy) oraz dokumentacja techniczna zamieszczone zostały na stronie internetowej http://rogowo.bip.net.pl oraz dostępne są w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania. 3. Określenie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, którego wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.) tj. wskazane poniżej bezpośrednie czynności dla: 1) ZADANIA I: a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; b) roboty murowe; c) posadzki; d) tynki wewnętrzne, ściany, sufity, okładziny i renowacja ścian; e) renowacja pokrycia dachowego i montaż instalacji odgromowej. Stosownie do zapisów art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 2) ZADANIA II: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dostawców wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz osoby wykonującej funkcję kierownika budowy/robót. 3) Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystąpienia do wykonywania robót budowlanych przedłoży Zamawiającemu: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ppkt 1 (Zadania I) . Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 ppkt 1 czynności. Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni, przedłoży Zamawiającemu: a) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w pkt 3 ppkt 1 (ZADANIE I); b) oświadczenia osób wykonujących czynności, wskazane w pkt 3 ppkt 1 (ZADANIE I); 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie pkt 3 ppkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie pkt 3 ppkt 1 (ZADANIE I) czynności; 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
  Dodatkowe kody CPV:45211350-7, 45000000-7, 45332000-3, 45310000-3, 30213300-8, 32324600-6, 39130000-2, 39100000-3, 39700000-9, 32324400-4, 39710000-2, 32000000-3
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  data zakończenia: 31/05/2017


  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)Do weryfikacji spełnienia tego warunku posłuży odpowiednio wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że wykonał tj. zakończył roboty budowlane wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca powinien udokumentować co najmniej 2 (dwie) odrębne roboty budowlane (zadania) odpowiadające rodzajowo przedmiotowi zamówienia tj. w zakresie podobnych robót remontowych, ogólnobudowlanych wykonanych w budynkach użyteczności publicznej. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie tego warunku Załącznik nr 5 do SIWZ; b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponowanie minimum jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia: - o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub równoważnej oraz posiadają pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności w tym udokumentowanie, iż osoba posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na wykonywaniu podobnych robót remontowych, ogólnobudowlanych wykonywanych w budynkach użyteczności publicznej. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie tego warunku Załącznik nr 6 do SIWZ.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp po dokonaniu czynności badania i oceny ofert a przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy tj. na okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania: 1) Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (uprawnienia bez ograniczeń), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ: c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy; g) Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego - Załącznik nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy). 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszej specyfikacji składa dokumenty wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) potwierdzające, że: 1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione nie wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w ust. 7 niniejszego rozdziału SIWZ. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 7 pkt 1, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11.Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału natomiast dokumenty inne niż oświadczenia mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy dokumenty dotyczy innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, to potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonują osoby upoważnione do reprezentowania tego podmiotu. Podobna zależność dotyczy podwykonawcy. 12.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby każdy z jego członków wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania, a członkowie łącznie spełniali warunki udziału w postępowaniu. Natomiast pozostałe oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 1b pkt 3 mogą być złożone przez Wykonawców razem lub osobno. 13.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum) do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14.Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający wspólną ofertę są zobowiązani przedstawić umowę regulującą współpracę, zawierającą co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; a) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. 15.W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, winien załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w ust. 2 niniejszego rozdziału.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp po dokonaniu czynności badania i oceny ofert a przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy tj. na okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania: 1) Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (uprawnienia bez ograniczeń), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Inne dokumenty nie wymienione w ust. 1-15 niniejszego rozdziału SIWZ: a)wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty Załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączonym kosztorysem ofertowym sporządzonym metodą szczegółową; b)Wykonawca załączy do oferty Pełnomocnictwo tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów np. odpisu z właściwego rejestru, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony podpis).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  nie


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczenieCENA60TERMIN WYKONANIA20OKRES GWARANCJI20


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) zmiany kierownika robót bądź osób wskazanych do kontaktu w sprawach realizacji umowy w przypadku zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przez nich wskazanych funkcji; 2) zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w poniższych okolicznościach; a) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania; Wydłużenie czasu trwania umowy winno być odnotowany przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. 3) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 4) zmiany sposobu wykonania robót budowlanych na skutek zmian technologicznych spowodowanymi następującymi okolicznościami; a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groził niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. 5) ograniczenia względnie zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokołem konieczności spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie lub zwiększenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 6) wystąpienia zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług - cena netto pozostanie bez zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 05/04/2017, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Oferta oraz załączniki do oferty winny być sporządzone w języku polskim na piśmie, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  Dane kontaktowe

  Gmina Rogowo
  88-420 Rogowo, ul. Kościelna 8
  tel.: 52 3024053
  fax.: 52 3024275
  http://http://rogowo.bip.net.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z sacro.com.pl!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 17883 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.