google

    dewocjonalia, szaty liturgiczne, ogrzewanie kościoła

    Kursy walut 25.04.2017
    1 USD
    3.8873
    -0.0187
    1 EUR
    4.2346
    -0.0064
    1 CHF
    3.9092
    -0.0175
    1 GBP
    4.9825
    -0.0267
    1 RUB
    0.0695
    -0.0003
    Newsletter
    Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
    Podaj imię i nazwisko:
    Twój adres email:
     
    Zamów czasopismo
    Flash do sciagniecia:

    Get Adobe Flash player

    Zobacz na mapie
    Chcę dodać:
    W zasięgu km

    • REMONT BUDYNKU NR 23 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU K. NAMYSŁOWA
    • Region: dolnośląskie
    • Zamieszczono: 2017-03-20

    Szczegóły przetargu

    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

    http://www.2wog.wp.mil.pl

    Ogłoszenie nr 46649 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.

    Wrocław: REMONT BUDYNKU NR 23 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU K. NAMYSŁOWA
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

    Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

    Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

    Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

    nie


    Nazwa projektu lub programu

    O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

    nie


    Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

    Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

    nie

    Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

    nie

    Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
    Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

    nie


    Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

    Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

    nie

    W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
    Informacje dodatkowe:

    I. 1) NAZWA I ADRES: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 2062570100000, ul. ul. Obornicka 100-102  , 50984   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 656 244, e-mail 2wog.zamowienia.publiczne@wp.mil.pl, faks 261 656 228.
    Adres strony internetowej (URL): www.2wog.wp.mil.pl

    I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa

    I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

    Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

    I.4) KOMUNIKACJA:
    Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

    nie


    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    tak
    www.2wog.wp.mil.pl


    Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

    nie


    Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
    Elektronicznie

    nie
    adres


    Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
    nie
    Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
    tak
    Inny sposób:
    drogą pocztową-wersja papierowa
    Adres:
    2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 50-984 Wrocław, ul. Obornica 100-102, bud nr 2, I piętro, pok. 121 Kancelaria Jawna


    Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

    nie
    Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

    SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


    II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT BUDYNKU NR 23 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU K. NAMYSŁOWA
    Numer referencyjny: INFR/132/2017
    Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

    nie


    II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
    II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
    Zamówienie podzielone jest na części:

    Nie    II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na remont budynku nr 23 w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu k. Namysłowa

    II.5) Główny kod CPV: 45111300-1
    Dodatkowe kody CPV:45421000-4, 45262500-6, 45442100-8, 45261100-5, 45261210-9, 45310000-3
    II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
    Wartość bez VAT:
    Waluta:


    (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


    II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
    II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

    Okres w dniach: 120


    II.9) Informacje dodatkowe:

    SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

    III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
    Określenie warunków:
    Informacje dodatkowe
    III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
    Określenie warunków:
    Informacje dodatkowe
    III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
    Określenie warunków: a)wykonywanie robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz wykażą się wykonaniem co najmniej 1 (słownie: jednej) roboty polegającej na wykonaniu prac ogólnobudowlanych budynku, na kwotę minimum 650 000,00 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)b)dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wymagane przepisami prawa w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
    Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
    Informacje dodatkowe:

    III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

    III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
    III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

    III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
    tak
    Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
    nie

    III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

    Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

    III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

    III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
    a)oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wymagane przepisami prawa w specjalności specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska tej osoby oraz podstawy dysponowania tą osobą (zał. nr 6 do SIWZ); Podstawa prawna żądania dokumentu: art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.); b)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem przynajmniej 1 (słownie: jednej) roboty polegającej na wykonaniu prac ogólnobudowlanych budynku, na kwotę minimum 650 000,00 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zał. nr 7 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty.
    III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

    III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

    III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

    1)Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2)kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z rozdziałem XIII niniejszego SIWZ; 3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4)Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1. SIWZ. 5)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1. SIWZ. 6)W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7)Do oferty należy dołączyć: a)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b)pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum); 8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zał. nr 4 do SIWZ).

    SEKCJA IV: PROCEDURA

    IV.1) OPIS
    IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
    IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

    tak,
    Informacja na temat wadium
    1. Ustala się wadium w wysokości: 18 500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100); 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego do dnia 04.04.2017 r. do godz. 10:00. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1/ pieniądzu; 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3/ gwarancjach bankowych; 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych; 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NBP O/O Wrocław nr 46 1010 1674 0001 2713 9130 0000 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na remont budynku nr 23 w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu k. Namysłowa; nr sprawy: INFR/132/2017". Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty. Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, mianowicie: wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a) ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a) ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zgłoszone w terminie związania ofertą wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud. 2 I piętro, pok. 121), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 04.04.2017 r. do godz. 10:00. W przypadku wniesienia odwołania po otwarciu ofert Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.


    IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

    nie


    IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

    nie
    Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
    nie
    Informacje dodatkowe:


    IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

    nie
    Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
    nie
    Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
    nie


    IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
    (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

    Liczba wykonawców  
    Przewidywana minimalna liczba wykonawców
    Maksymalna liczba wykonawców  
    Kryteria selekcji wykonawców:


    IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

    Umowa ramowa będzie zawarta:

    Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
    nie
    Informacje dodatkowe:

    Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
    nie
    Informacje dodatkowe:

    W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
    nie
    Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
    nie


    IV.1.8) Aukcja elektroniczna
    Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
    Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
    Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
    nie
    Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
    Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
    Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
    Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
    Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

    Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
    Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
    Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


    IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
    IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
    IV.2.2) Kryteria

    KryteriaZnaczenieCena brutto602. Termin realizacji roboty budowlanej 40


    IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
    tak
    IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
    IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
    Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

    Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
    Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
    Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

    Informacje dodatkowe


    IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
    Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

    Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

    Wstępny harmonogram postępowania:

    Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
    Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


    Informacje dodatkowe:

    IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
    Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

    Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
    nie
    Informacje dodatkowe:

    IV.4) Licytacja elektroniczna
    Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

    Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

    Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

    Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

    Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

    Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
    Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

    Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

    Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


    Informacje dodatkowe:

    IV.5) ZMIANA UMOWY
    Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
    Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
    1) jeżeli przyczyny, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, które mają wpływ na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń lub ich skutków. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności: działania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjątkowy, strajk generalny trwający dłużej, niż 60 dni, stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym, działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć. 8) Konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnym do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
    IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

    Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

    IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
    Data: 04/04/2017, godzina: 10:00,
    Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
    nie
    Wskazać powody:

    Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
    >
    IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
    IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
    IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
    IV.6.6) Informacje dodatkowe:

    Dane kontaktowe

    2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
    50984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102
    tel.: 261 656 244
    fax.: 261 656 228
    http://www.2wog.wp.mil.pl
     
    Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z sacro.com.pl!
    Dziękujemy
     
    ID ogloszenia: 17862 Wróć do listy przetargów

    Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
    wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.